Pokyny programu Podpora nákupu půdy – snížení jistiny úvěru

I. Pokyny

Obsah:

Postup vyřizování žádostí:

A.1. Vymezení pojmů

 • A.1.1. „Podporou“ se rozumí poskytnutí finančních prostředků Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. (dále jen „PGRLF, a.s.“) určených na snížení jistiny úvěru poskytnutého Bankou (viz bod A.1.7.) na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu. Podpora je poskytována v režimu de minimis. Podpora může být poskytnuta pouze při splnění podmínek uvedených v těchto Pokynech pro poskytování podpor PGRLF, a.s v rámci programu – „Podpora nákupu půdy – snížení jistiny úvěru“ (dále jen „Pokyny“). Podnikatelským záměrem se rozumí nákup pozemků Žadatelem uvedených v žádosti o poskytnutí Podpory.
 • A.1.2. „Žadatelem“ nebo „Příjemcem podpory“může být osoba, která zároveň splňuje tato kritéria:
 • a) je zemědělským podnikatelem ve smyslu § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
 • b) je zemědělským prvovýrobcem (viz bod A. 1. 6.),
 • c) splňuje podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství.
 • d) Žadatel nesmí mít k datu podání žádosti nedoplatky vůči státu nebo dalším, ve znění programu vyjmenovaným, institucím tzn. vůči České správě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu, Státnímu pozemkovému úřadu, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu, Ministerstvu zemědělství a PGRLF, a.s. (viz bod A.3.8.)
 • A.1.3. „Úvěrem“ se rozumí úvěr poskytnutý Žadateli Bankou na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu.
 • A.1.4. „Programem“ se rozumí soubor pravidel a specifických podmínek zahrnujících předmět a účel konkrétní Podpory poskytované PGRLF, a.s., a který je jako Program označen v části C. Pokynů.
 • A.1.5.“Zemědělskou výrobou“ se rozumí činnosti uvedené v § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
 • A.1.6.“Zemědělskou prvovýrobou“ se rozumí produkce produktů rostlinné a živočišné výroby uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU, aniž byly provedeny jakékoli další operace měnící povahu těchto produktů. Příloha I Smlouvy o fungování EU je uvedena v těchto Pokynech v části E.
 • A.1.7. „Bankou“ se pro účely těchto Pokynů rozumí banka ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, nebo i spořitelní a úvěrové družstvo ve smyslu zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů.
 • A.1.8. „Jedním podnikem“ se rozumí veškeré subjekty, které mezi sebou mají alespoň jeden z následujících vztahů:
  • a) jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu;
  • b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;
  • c) jeden subjekt má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem, nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
  • d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, většinu hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu. 
   Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený v písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více subjektů, jsou také považovány za jeden podnik.
 • A.1.9. „Podporou v režimu de minimis“ se rozumí podpora poskytnuta v režimu stanoveném Nařízením Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství.

A.2. Podpora

  • A.2.1. Podpora se poskytuje ve formě finančních prostředků určených na snížení jistiny Úvěru poskytnutého Bankou na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu.
  • A.2.2. Kritériem pro stanovení konkrétní výše podpory je počet Žadatelů o poskytnutí Podpory v rámci jednoho kola příjmů žádostí. Vždy však platí, že poskytnutá Podpora nebude vyšší než výše jistiny Úvěru. V případě opakovaného poskytnutí Podpory, nebude součet poskytnutých Podpor na stejný podnikatelský záměr vyšší než původní výše jistiny Úvěru.
  • A.2.3. Podpora se poskytuje v režimu de minimis. Podporu je možné poskytnout pouze za dodržení podmínek stanovených nařízením Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství. Maximální částka, o kterou může být jistina k okamžiku poskytnutí Podpory snížena je korunový (Kč) ekvivalent částky 15 000 EUR přepočtený referenčním kursem stanoveným ECB ke dni poskytnutí Podpory.

Celková výše podpory v režimu de minimis, poskytnutá jednomu podniku (jeden podnik – viz bod A.1.8.), nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí účetní období překročit korunový ekvivalent částky 15 000 EUR. Jestliže Žadatel působí i v jiných odvětvích, lze podporu v režimu de minimis kumulovat s podporou de minimis, poskytnutou na další odvětví nebo činnosti tak, aby nepřekročila strop ve výši korunového ekvivalentu částky 200 000 EUR na jeden podnik za libovolná tři po sobě jdoucí účetní období.

Opakované poskytnutí Podpory v rámci tohoto Programu, v režimu de minimis, je možné, a to na základě žádosti příjemce Podpory a za předpokladu, že budou dodržena všechna ustanovení příslušného předpisu Evropské unie o podporách de minimis v odvětví zemědělství (maximální výše podpory pro jeden podnik atd.). Na opakované poskytnutí Podpory není právní nárok.

 • A.2.4. Podpora bude poskytnuta poté, co Žadatel předloží PGRLF, a.s. potvrzení o ukončení čerpání Úvěru (viz bod C. 1.3.).

A.3. Ostatní

 • A.3.1. Příjem žádostí pro jednotlivá kola bude vyhlášen PGRLF, a.s. a zveřejněn na internetových stránkách www.pgrlf.cz. Ukončení příjmů žádostí v rámci jednotlivých kol bude PGRLF, a.s. zveřejněno v den zveřejnění termínu příjmu žádostí.
 • A.3.2.Na Podporu není právní nárok.
 • A.3.3.Podpora nebude poskytnuta v případě, že k nabytí vlastnictví nemovitosti (nestátní zemědělské půdy, která má být předmětem Podpory) Žadatelem, došlo před podáním žádosti o poskytnutí Podpory. Okamžik nabytí vlastnictví nemovitosti nastává vkladem do katastru nemovitostí, podle zvláštních předpisů. Toto ustanovení se nevztahuje na nabytí vlastnictví nemovitostí, na které byla Žadateli poskytnuta Podpora v rámci tohoto Programu a Žadatel žádá o opakované poskytnutí podpory v rámci tohoto Programu.
 • A.3.4. Žadatel je povinen nejpozději do dvou měsíců od registrace žádosti doložit na PGRLF, a.s. úvěrovou smlouvu. Smlouva o Úvěru nesmí být uzavřena před registrací žádosti o poskytnutí Podpory. Ustanovení uvedené v přechozí větě se nevztahuje na smlouvu o Úvěru v případech, kdy Žadateli byla poskytnuta podpora v rámci tohoto Programu a Žadatel žádá o opakované poskytnutí podpory v rámci tohoto Programu.
 • A.3.5. Při nedodržení podmínek pro poskytnutí Podpory stanovených Pokyny a Smlouvou o poskytnutí podpory Příjemcem podpory postupuje PGRLF, a.s. v souladu se Smlouvou o poskytnutí podpory, včetně stanovení případných sankcí.
 • A.3.6. Příjemce podpory je povinen na vyžádání PGRLF, a.s. předložit i další dokumenty, které s předkládanou žádostí a poskytnutím Podpory souvisí.
 • A.3.7. Podpora přísluší Žadateli, který není v likvidaci nebo na jehož majetek nebyl prohlášen konkurs, neprobíhá konkursní řízení nebo řízení vyrovnací, nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku, nebo neprobíhá řízení dle insolvenčního zákona.
 • A.3.8. Podpora se neposkytuje Žadatelům, kteří jsou v prodlení s úhradou splatných závazků vůči PGRLF, a.s., respektive neuzavřeli s PGRLF, a.s. příslušný splátkový kalendář, případně jinou dohodu o vypořádání. V případě právnických osob se Podpora neposkytne Žadatelům, kteří mají ve svých strukturách (tj. zejména jako společníky, jednatele, členy představenstev, členy dozorčích rad či jiných statutárních a kontrolních orgánů) právnické a fyzické osoby, které jsou v prodlení s úhradou splatných závazků, respektive neuzavřely s PGRLF, a.s. příslušný splátkový kalendář, případně jinou dohodu o vypořádání. Toto ustanovení se vztahuje i na osoby, které byly či stále jsou ve strukturách takových právnických osob, které jsou v prodlení s úhradou splatných závazků, respektive neuzavřely s PGRLF, a.s. příslušný splátkový kalendář, případně jinou dohodu o vypořádání.
 • A.3.9. Příjemce podpory odpovídá za použití Úvěru v souladu s tímto Programem.
 • A.3.10. Příjemce podpory uděluje PGRLF, a.s. souhlas se zveřejněním, zpracováním a uchováním v databázi PGRLF, a.s. svých základních údajů uvedených ve Smlouvě o poskytnutí podpory uzavřené s PGRLF, a.s. Příjemce podpory umožní kontrolu vyjmenovanými subjekty (viz bod A. 4. 1.).
 • A.3.11. Příjemce podpory je povinen oznámit PGRLF, a.s. změny související s poskytováním Podpor PGRLF, a.s., a to ve lhůtě stanovené PGRLF, a.s.
 • A.3.12. Představenstvo PGRLF, a.s. je oprávněno podat výklad k těmto Pokynům.
 • A.3.13. Veškeré změny týkající se poskytování Podpor budou oznamovány na internetové adrese www.pgrlf.cz, prostřednictvím místně příslušných pracovišť Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF“), Ministerstva zemědělství (dále jen „MZe“) nebo prostřednictvím jiných PGRLF, a.s. k tomu určených subjektů.
 • A.3.14. Na stejný podnikatelský záměr nesmí být Žadateli poskytnuta dotace nebo příspěvek z rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství, z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu nebo státních fondů či strukturálních fondů EU, PGRLF, a.s. nebo Programu rozvoje venkova, apod.
 • A.3.15. Právním základem tohoto programu je zejména nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství (Úř. věst. L 352, 24.12.2013 s. 9).

A.4. Kontrola

 • A.4.1.Kontrolu dodržování Pokynů zajišťuje PGRLF, a.s. svými zaměstnanci nebo jí zmocněnými subjekty (např. Ministerstvo zemědělství), případně oprávněné instituce či orgány EU. Kontrolující zaměstnanci PGRLF, a.s., nebo zástupci ke kontrole zmocněných subjektů předloží kontrolovanému příjemci Podpory (nebo Žadateli o podporu) písemné pověření PGRLF, a.s. k provedení kontroly a prokáží svou totožnost služebním průkazem nebo jiným dokladem totožnosti..
 • A.4.2. Příjemce podpory i Žadatel umožní přístup zástupcům zmocněných subjektů do svých provozních a administrativních prostor a umožní uskutečnit kontrolu tak, aby bylo možno posoudit dodržování podmínek stanovených Smlouvou o poskytnutí podpory a těchto Pokynů.

B. Postup vyřizování žádosti

B.1. Žádost

 • B.1.1. V případě žádosti o poskytnutí Podpory Žadatel předloží svoji žádost o Podporu na předepsaném formuláři, jehož vzor stanoví PGRLF, a.s. Všechny požadované údaje je nutno vyplnit, a to včetně všech příloh a čestného prohlášení k podpoře v režimu de minimis.
 • B.1.2. Žádost se podává prostřednictvím místně příslušného pracoviště SZIF či MZe, prostřednictvím PGRLF, a.s. nebo prostřednictvím jiných PGRLF, a.s. k tomu určených subjektů, spolu s čestným prohlášením, souhlasem se zpracováním údajů a přílohami. Místně příslušné pracoviště SZIF či MZe nebo jiné PGRLF, a.s. k tomu určené subjekty zajistí předání kompletní žádosti PGRLF, a.s. PGRLF, a.s. může vedle výše uvedeného způsobu podání Žádosti o poskytnutí podpory, stanovit i jiný způsob podávání Žádosti o poskytnutí podpory, který uvede na svých internetových stránkách www.pgrlf.cz.
 • B.1.3. Žadatel požádá Banku o poskytnutí Úvěru a v případě kladného stanoviska Banky, nejpozději však do dvou měsíců od registrace žádosti o poskytnutí Podpory, doručí PGRLF, a.s. originál nebo úředně ověřenou kopii platné a účinné smlouvy o Úvěru (obsahující zejména předpokládanou výši Úvěru, účel užití úvěrových prostředků = předmět úvěru, seznam katastrálních území, celková nakupovaná výměra zemědělské půdy, procento úročení, splátkový kalendář a termín úhrady úroků). K úvěrové smlouvě se přikládají případné dodatky a obecné úvěrové podmínky. V případě opakované Žádosti o poskytnutí Podpory v rámci tohoto Programu je Žadatel povinen doložit potvrzení úvěrující Banky (originál či úředně ověřená kopie) o výši nesplacené jistiny předmětného Úvěru ke dni podání Žádosti a kopii platné a účinné smlouvy o Úvěru včetně všech případných dodatků.
 • B.1.4.V případě, že PGRLF, a.s. poskytnutí Podpory schválí, uzavře s Žadatelem smlouvu o poskytnutí Podpory. O jiném rozhodnutí je Žadatel písemně informován.
 • B.1.5.PGRLF, a.s. poukáže Podporu na běžný účet Žadatele uvedený ve smlouvě o poskytnutí Podpory. Žadatel následně použije celou výši Podpory ke snížení nesplacené jistiny Úvěru, a to i takovým způsobem, že ke snižování nesplacené jistiny Úvěru dojde prostřednictvím řádných splátek jistiny Úvěru Bance dle platného splátkového kalendáře.
 • B.1.6. Podáním žádosti se rozumí datum registrace žádosti místně příslušným pracovištěm SZIF, MZe či PGRLF, a.s. nebo prostřednictvím jiných PGRLF, a.s. k tomu určených subjektů. Podpora se poskytuje dle podmínek platných ke dni této registrace.
 • B.1.7.Standartní přílohy k žádosti o poskytnutí Podpory:
  1. Závazek k hospodaření (provozování zemědělské výroby) na nakoupené půdě minimálně po dobu pěti let. Tato lhůta začíná plynout od data uzavření smlouvy o poskytnutí Podpory.
  2. Čestné prohlášení Žadatele, že k nabytí vlastnictví podporované nemovitosti nedošlo před podáním žádosti o Podporu.
  3. V případě, že Žadatel nakupuje i jiné pozemky (společně se zemědělskou půdou lze nakoupit i jiné pozemky, které tvoří logickou součást nakupovaných zemědělských pozemků např. lesní půdu, ostatní plochy, vodní plochy či zastavěné plochy, za předpokladu že jejich výměra nepřesáhne 20 % nakupované půdy), musí spolu se žádostí předložit Čestné prohlášení, ve kterém čestně prohlásí, že společně se zemědělskou půdou nakupuje i jiné pozemky, které tvoří logickou součást nakupovaných zemědělských pozemků a jejich výměra nepřesahuje 20 % nakupované půdy. Logickou součástí nakupovaných pozemků se pro účely tohoto programu rozumí, že jiné nakupované pozemky mají společnou hranici (sousedí) s nakupovanými zemědělskými pozemky.
  4. Potvrzení prokazující, že Žadatel nemá nedoplatky vůči České správě sociálního zabezpečení a vůči Finančnímu úřadu. V žádosti o poskytnutí Podpory klient poskytne souhlas s ověření této skutečnosti také u Státního zemědělského intervenčního fondu, Ministerstva zemědělství a Státního pozemkového úřadu, které provede PGRLF.

B.2.Vyřízení

 • B.2.1.Žadatel předloží PGRLF, a.s. žádost o poskytnutí Podpory v rámci Programu, včetně čestných prohlášení a čestného prohlášení k podpoře de minimis. PGRLF, a.s. žádost projedná a rozhodne o poskytnutí nebo neposkytnutí Podpory.
 • B.2.2. Proti rozhodnutí PGRLF, a.s. lze podat odůvodněnou písemnou námitku. PGRLF, a.s. námitku projedná. Své rozhodnutí může revokovat, pokud budou v námitce sděleny nové nebo věc významně doplňující skutečnosti.
 • B.2.3. Na podávání a vyřizování žádostí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení ani ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů.

C.1. Program „Podpora nákupu půdy – snížení jistiny úvěru“

 • C.1.1. „Předmět a účel podpory“ – Cílem předkládaného Programu je zpřístupnit pořízení zemědělské půdy jako primárního výrobního prostředku zemědělských
  prvovýrobců.
 • C.1.2. „Přístup k Programu“
  1. a) Komu je Program určen
   Do Programu se mohou přihlásit pouze Žadatelé, kteří splňují podmínky stanovené v části A.1.2. písm. a), b) a c). těchto Pokynů,
  2. b) Specifická kritéria
   • ba) Žadatel musí v prvním účetním období, které následuje po období, ve kterém došlo k podání žádosti, dosahovat příjmů ze zemědělské výroby, z činností v oblasti zpracování produkce ze zemědělské výroby, dotací z veřejných zdrojů (viz část D Pokynů) alespoň ve výši 25 % celkových příjmů a dále uvedených příjmů dosahovat po dobu minimálně pěti let – tato lhůta začíná plynout od data uzavření smlouvy o poskytnutí Podpory;
   • bb) Žadatel se musí zavázat k hospodaření (provozování zemědělské výroby) na nakoupené půdě, minimálně však na dobu pěti let – tato lhůta začíná plynout od data uzavření smlouvy o poskytnutí Podpory;
   • bc) Nakoupená půda nesmí být předmětem smluvního převodu (např. prodeje či darování; nikoli tedy např. dědění) ani pronájmu (vyjma ujednání o náhradním užívání) po dobu minimálně 5 let (tato lhůta začíná plynout od data uzavření smlouvy o poskytnutí Podpory), a to bez předchozího písemného souhlasu PGRLF, a.s.;
   • bd) V případě, že Žadatel nakupuje i jiné pozemky (společně se zemědělskou půdou lze nakoupit i jiné pozemky, které tvoří logickou součást nakupovaných zemědělských pozemků např. lesní půdu, ostatní plochy, vodní plochy či zastavěné
    plochy, za předpokladu že jejich výměra nepřesáhne 20 % nakupované půdy), musí spolu se žádostí předložit Čestné prohlášení, ve kterém čestně prohlásí, že společně se zemědělskou půdou nakupuje i jiné pozemky, které tvoří logickou součást nakupovaných zemědělských pozemků a jejich výměra nepřesahuje 20 % nakupované půdy. Logickou součástí nakupovaných pozemků se pro účely tohoto programu rozumí, že jiné nakupované pozemky mají společnou hranici (sousedí) s nakupovanými zemědělskými pozemky;
   • be) Žadatel musí splňovat podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) č.1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství;
   • bf) Maximální výše Podpory je korunový (Kč) ekvivalent částky až 15 000 EUR přepočtený referenčním kursem stanoveným ECB ke dni poskytnutí Podpory. Zároveň však platí, že celková výše podpory de minimis, poskytnutá jednomu podniku (viz A. 1. 8.), nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí účetní období překročit korunový ekvivalent částky 15 000 EUR;
   • bg) Nakupovaná půda nesmí být ve vlastnictví státu;
   • bh) Příjemce podpory je povinen řádně a včas splácet jistinu Úvěru dle platného splátkového kalendáře. Splnění této povinnosti Příjemce podpory dokládá PGRLF, a.s., a to vždy nejpozději do 31. 3. následujícího roku za uplynulý kalendářní rok po dobu minimálně 5 let s tím, že tato lhůta začíná plynout od data uzavření smlouvy o poskytnutí Podpory (např. kopií výpisů z úvěrového účtu, potvrzením úvěrující Banky, případně výpisy z běžného účtu Příjemce podpory, ze kterého je Úvěr splácen);
   • bj) V případě, že Příjemce podpory žádá o opakované poskytnutí Podpory v rámci tohoto Programu a došlo k změně úvěrující Banky (refinancování Úvěru), je povinen tuto skutečnost PGRLF, a.s. doložit;
   • bk) Na stejný podnikatelský záměr může být Podpora v rámci jednoho kola příjmu žádostí poskytnuta pouze jednou.
   • bl) Žadatel nesmí mít k datu podání žádosti nedoplatky vůči státu nebo dalším, ve znění programu vyjmenovaným, institucím tzn. vůči České správě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu, Státnímu pozemkovému úřadu, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu, Ministerstvu zemědělství a PGRLF, a.s.
 • C.1.3. Poskytnutí Podpory v rámci Programu Podpora nákupu půdy – snížení jistiny úvěru

Podpora bude poskytnuta poté, co Žadatel předloží PGRLF, a.s. potvrzení o ukončení čerpání Úvěru. Tento dokument (originál
či úředně ověřená kopie) musí obsahovat zejména: identifikaci Úvěru, výši konečné vyčerpané jistiny Úvěru, datum konečného
vyčerpání Úvěru. Úvěr musí být vyčerpán do dvou let od zaregistrování žádosti o poskytnutí Podpory.