Provozní úvěry

Příjem žádostí v rámci 6. kola ukončen.

Termín otevření 7. kola bude oznámen na webových stránkách.

C.1.1.  Účelem provozního Úvěru poskytnutého PGRLF, a.s. v rámci programu Provozní úvěry je provozní financování zemědělských prvovýrobců, zpracovatelů zemědělských produktů a podnikatelů v lesním hospodářství či zpracování dřeva ve smyslu těchto Pokynů.

C. 1.1.1. Výše provozního úvěru a doba splatnosti

Doba splatnosti Úvěru na provozní financování uvedené v bodě C. 1. 1. nepřesáhne 2 roky (od podpisu smlouvy o poskytnutí Podpory). Úvěr bude poskytnut ve výši od 100 tis. Kč do 2 mil. Kč.

C. 1. 1. 2. Specifická kritéria

  • Úvěr nesmí být použit na pořízení investičního majetku.
  • Úroky z Úvěru budou vypočítávány vždy k ultimu pololetí, tj. k 30. 6. resp. 31. 12. nebo ke dni úplného splacení Úvěru a jejich výši PGRLF, a.s. klientovi písemně oznámí spolu se lhůtou k jejich úhradě. Jistina Úvěru bude splácena dle splátkového kalendáře stanoveného PGRLF, a.s. s možností odkladu první splátky jistiny až o 6 měsíců.

C.1.2.   Právním základem tohoto programu je zejména zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Úrokovou sazbu Úvěru stanovuje PGRLF, a.s. v souladu s metodikou EU (viz Sdělení Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb Úř. věst. C 14, 19.1. 2008, s. 6); nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis – (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1 – 8.); nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství – (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 9 – 17); zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestní činnosti nebo financování terorismu.

C.1.3.    Tyto Pokyny se vztahují na žádosti zaregistrované PGRLF, a.s. počínaje dnem 2. 1. 2018