Část E

Pokynů PGRLF, a.s.

 

  1. Výpočet výše příjmů ze zemědělské výroby

Výpočet výše příjmů ze zemědělské výroby pro Žadatele vedoucí daňovou evidenci

Vzorec pro výpočet:   Příjmy ze zemědělské činnosti x 100

Celkové příjmy

Položky zahrnuté do čitatele:

(+) Tržba za prodej vlastních výrobků1 a služeb2 souvisejících se zemědělskou, lesnickou činností a zpracováním zemědělských produktů

(+) Změna stavu zásob související se zemědělskou, lesnickou činností a zpracováním zemědělských produktů

(+) Aktivace výrobků ze zemědělské, lesnické produkce a ze zpracování zemědělských produktů

(+) Tržby z prodeje zvířat základního stáda

(+) Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod na polních plodinách a zvířatech

(+) Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události3

(+)Dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy

Položky zahrnuté do jmenovatele:

(+) celkové příjmy

(–) příjmy z finančních aktivit

(–) mimořádné příjmy

(–) příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku (bez Tržeb z prodeje zvířat základního stáda)

 

Pozn.: (+) přičitatelná položka

(–) odčitatelná položka

 

Výpočet výše příjmů ze zemědělské výroby pro Žadatele vedoucí účetnictví

Vzorec pro výpočet:   Výnosy ze zemědělské činnosti x 100

Celkové provozní výnosy

Položky zahrnuté do čitatele:

(+) Tržby za prodej vlastních výrobků4 a služeb5 souvisejících se zemědělskou, lesnickou činností a zpracováním zemědělských produktů

(+) Tržby z prodeje zvířat základního stáda

(+) Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod na polních plodinách a zvířatech

(+) Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události 6

(+) Dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy

(-) Změna stavu zásob7 související se zemědělskou, lesnickou činností a zpracováním zemědělských produktů

(-) Aktivace8 výrobků ze zemědělské, lesnické produkce a ze zpracování zemědělských produktů

Položky zahrnuté do jmenovatele:

(+) Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 9

(+) Tržby za prodej zboží 9

(+) Tržby z prodeje zvířat základního stáda

(+) Ostatní provozní výnosy 9

(-) Změna stavu zásob7

(-) Aktivace8

 

Pozn.: (+) přičitatelná položka

(–) odčitatelná položka

                                                                                                                                                                         

1 tržby za zemědělské produkty, uvedené níže v Příloze I Seznam podle článku 38 Smlouvy o fungování EU

2 včetně služeb pro organizace zabývající se zemědělskou činností, lesnickou činností, zpracováním zemědělských produktů a služeb pro obce

3 V případě, že byla potvrzena do dne uzavírání účetních knih výše náhrady na polních plodinách a zvířatech

4 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (Výkaz zisku a ztráty – I.), tržby z potravinářské a vedlejší produkce např. tržby  z bioplynových stanic, peletek atd.

5 včetně služeb pro organizace zabývající se zemědělskou činností, lesnickou činností, zpracováním zemědělských produktů a služeb pro obce

6 V případě, že byla potvrzena do dne uzavírání účetních knih výše náhrady škod na polních plodinách a hospodářských zvířatech

7 Změna stavu zásob vlastní činnosti (Výkaz zisku a ztráty – C.)

8 Aktivace (Výkaz zisku a ztráty – B.)

9 Výkaz zisku a ztráty

 

 

 

  1. Výpočet výše příjmů ze zpracování zemědělských produktů

Výpočet výše příjmů ze zpracování zemědělských produktů pro Žadatele vedoucí daňovou evidenci

Vzorec pro výpočet:   Příjmy ze zpracování zemědělských produktů x 100

Celkové příjmy

 

Položky zahrnuté do čitatele:

(+) Tržba za prodej vlastních výrobků1 a služeb2 souvisejících se zpracováním zemědělských produktů

(+) Aktivace výrobků ze zpracování zemědělských produktů

(+) Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod souvisejících se zpracováním zemědělských produktů

(+) Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události3

(+) Dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy spojených se zpracováním zemědělských produktů

Položky zahrnuté do jmenovatele:

(+) celkové příjmy

(–) příjmy z finančních aktivit

(–) mimořádné příjmy

(–) příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku

 

Pozn.:    (+) přičitatelná položka

(–) odčitatelná položka

 

 

Výpočet výše příjmů ze zpracování zemědělských produktů pro Žadatele vedoucí účetnictví

Vzorec pro výpočet:   Výnosy ze zpracování zemědělských produktů x 100

Celkové provozní výnosy

 

Položky zahrnuté do čitatele:

(+) Tržby za prodej vlastních výrobků4 a služeb5 souvisejících se zpracováním zemědělských produktů

(+) Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod souvisejících se zpracováním zemědělských produktů

(+) Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události6

(+) Dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy spojených se zpracováním zemědělských produktů

(-) Změna stavu zásob7 související se zpracováním zemědělských produktů

(-) Aktivace8 výrobků ze zpracování ze zemědělských produktů

Položky zahrnuté do jmenovatele:

(+) Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb9

(+) Tržby za prodej zboží9

(+) Ostatní provozní výnosy9

(-) Změna stavu zásob7

(-) Aktivace8

 

Pozn.:    (+) přičitatelná položka

(–) odčitatelná položka

                                                                                                                                                                   

1 tržby za zemědělské produkty, uvedené níže v Příloze I Seznam podle článku 38 Smlouvy o fungování EU, tržby z potravinářské a  vedlejší produkce např. tržby z bioplynových stanic, peletek atd.

2 včetně služeb pro organizace zabývající se zpracováním zemědělských produktů

3 V případě, že byla potvrzena do dne uzavírání účetních knih výše náhrady

4 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (Výkaz zisku a ztráty) za zemědělské produkty uvedené níže v Příloze I Seznam podle článku 38 Smlouvy o fungování EU

5 včetně služeb pro organizace zabývající se zpracováním zemědělských produktů

6 V případě, že byla potvrzena do dne uzavírání účetních knih výše náhrady škod související se zpracováním zemědělských produktů

7 Změna stavu zásob vlastní činnosti (Výkaz zisku a ztráty – C.)

8 Aktivace (Výkaz zisku a ztráty – B.)

9 Výkaz zisku a ztráty

 

  1. Výpočet výše příjmů z lesnické činnosti a zpracování dřeva

Výpočet výše příjmů z lesnické činnosti a zpracování dřeva pro Žadatele vedoucí daňovou evidenci

Vzorec pro výpočet:   Příjmy z lesnické činnosti a zpracování dřeva x 100

Celkové příjmy

 

Položky zahrnuté do čitatele:

(+) Tržba za prodej vlastních výrobků1 a služeb2 souvisejících lesnickou činností a zpracováním dřeva

(+) Změna stavu zásob související s lesnickou činností a zpracováním dřeva

(+) Aktivace výrobků z lesnické produkce a ze zpracování dřeva

(+) Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod na lesních porostech

(+) Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události3

(+) Dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy spojených s lesnickou činností a zpracováním dřeva

Položky zahrnuté do jmenovatele:

(+) celkové příjmy

(–) příjmy z finančních aktivit

(–) mimořádné příjmy

(–) příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku

 

Pozn.:    (+) přičitatelná položka

(–) odčitatelná položka

 

 

Výpočet výše příjmů z lesnické činnosti a zpracování dřeva pro Žadatele vedoucí účetnictví

Vzorec pro výpočet:   Výnosy z lesnické činnosti a zpracování dřeva x 100

Celkové provozní výnosy

 

Položky zahrnuté do čitatele:

(+) Tržby za prodej vlastních výrobků4 a služeb5 souvisejících s lesnickou činností a zpracováním dřeva

(+) Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod na lesních porostech

(+) Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události6

(+) Dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy spojených s lesnickou činností a zpracováním dřeva

(-) Změna stavu zásob7 související s lesnickou činností a zpracováním dřeva

(-) Aktivace8 výrobků lesnické produkce a ze zpracování dřeva

Položky zahrnuté do jmenovatele:

(+) Tržby za prodej vlastních výrobků9

(+) Tržby za prodej zboží9

(+) Ostatní provozní výnosy9

(-) Změna stavu zásob7

(-) Aktivace 8

Pozn.:    (+) přičitatelná položka

(–) odčitatelná položka

                                                                                                                                                                    

1 tržby z lesního hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví uvedené pod č. 02.10 a tržby z těžby dřeva uvedené pod č. 02.20 klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

2 včetně služeb pro organizace a obce zabývající se činnostmi v lesním hospodářství a jinými činnostmi v oblasti lesnictví uvedené pod č. 02.10 a těžbou dřeva uvedené pod č. 02.20 klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

3 V případě, že byla potvrzena do dne uzavírání účetních knih výše náhrady na lesních porostech

4 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (Výkaz zisku a ztráty – I.) související s činnostmi v lesním hospodářství a jinými činnostmi v oblasti lesnictví uvedené pod č. 02.10 a těžbou dřeva uvedené pod č. 02.20 klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

5 včetně služeb pro organizace a obce zabývající se činnostmi v lesním hospodářství a jinými činnostmi v oblasti lesnictví uvedené pod č. 02.10 a těžbou dřeva uvedené pod č. 02.20 klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

6 V případě, že byla potvrzena do dne uzavírání účetních knih výše náhrady škod na lesních porostech

7 Změna stavu zásob vlastní činnosti (Výkaz zisku a ztráty – C.)

8 Aktivace (Výkaz zisku a ztráty – B.)

9 Výkaz zisku a ztráty