Sociální zemědělství

Příjem žádostí v rámci 7. kola je ukončen.

C.1.Program Sociální zemědělství

Cílem Programu podpory Sociálního zemědělství je vytvořit předpoklady pro zajištění a rozvoj zaměstnávání pracovníků se zdravotním postižením zemědělskými podnikateli.

C.1.1. Účelem investičního Úvěru poskytnutého PGRLF, a.s. v rámci programu podpory sociálního zemědělství jsou investice v závodech zemědělských podnikatelů, kteří zaměstnávají nebo budou zaměstnávat pracovníky se zdravotním postižením nejméně po dobu stanovenou těmito Pokyny.

  • C.1.1.1. Výše investičního úvěru a doba splatnosti Doba splatnosti Úvěru na investice uvedené v bodě C. 1. 1. nepřesáhne 10 let. Úvěr bude poskytnut ve výši od 100 tis. Kč do 5 mil. Kč. Maximální výše investičního Úvěru Žadatele bude vypočtena jako součin částky 500 tis. Kč a počtu pracovníků se zdravotním postižením, které bude Žadatel po realizaci investice uvedené v Podnikatelském záměru zaměstnávat (viz čestná prohlášení uvedené v bodě C. 1. 1. 2.), vždy však platí, že maximální výše Úvěru nepřesáhne 5 mil. Kč.
  • C. 1.1.2. Specifická kritéria
  • Žadatel předloží čestné prohlášení, že stávající počet zaměstnanců se zdravotním postižením bude zachován po dobu nejméně 5 let od realizace Podnikatelského záměru a/nebo předloží čestné prohlášení, že v důsledku realizace Podnikatelského záměru bude zaměstnávat po dobu nejméně 5 let nové pracovníky se zdravotním postižením (uvede konkrétní počet pracovníků se zdravotním postižením, kteří budou v důsledku realizace Podnikatelského záměru u Žadatele zaměstnáni). Zachováním stávajícího počtu zaměstnanců se zdravotním postižením či zaměstnáváním nových pracovníků se zdravotním postižením v důsledku realizace Podnikatelského záměru se rozumí, že počet zaměstnaných pracovníků se zdravotním postižením neklesne po stanovenou dobu pod 75% celkového počtu pracovníků se zdravotním postižením uvedených v čestném prohlášení. Uvedená doba začíná běžet od realizace Podnikatelského záměru. Podnikatelský záměr musí být realizován max. 2 let od podpisu smlouvy o Podpoře v rámci tohoto programu.
  • Podpora se neposkytuje na náklady uhrazené před poskytnutím Úvěru. Toto ustanovení se nevztahuje na případy, kdy Žadatel žádá o opakované poskytnutí podpory snížením jistiny Úvěru v režimu de minimis.
  •  Žadatel předloží originál či ověřenou kopii registrace poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nebo smlouvu o spolupráci s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  • Žadatel nesmí mít k datu podání žádosti nedoplatky vůči státu nebo dalším, ve znění programu vyjmenovaným, institucím tzn. vůči České správě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu, Státnímu pozemkovému úřadu, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu a PGRLF, a.s.

 

C.1.2. Účelem provozního Úvěru poskytnutého PGRLF, a.s. v rámci programu podpory sociálního zemědělství je provozní financování zemědělských podnikatelů, kteří zaměstnávají pracovníky se zdravotním postižením nebo, kteří budou do 1 měsíce od poskytnutí provozního Úvěru pracovníky se zdravotním postižením zaměstnávat.

 • C.1.2.1. Výše provozního úvěru a doba splatnosti Doba splatnosti Úvěru určeného k provoznímu financování uvedeného v bodě C. 1. 2. nepřesáhne 1 rok. Maximální výše Úvěru Žadatele bude vypočtena jako součin částky 120 tis. Kč a počtu pracovníků se zdravotním postižením, které Žadatel zaměstnává a/nebo počtu pracovníků se zdravotním postižením, které Žadatel bude do 1 měsíce od poskytnutí provozního Úvěru zaměstnávat (počet těchto osob je uveden v Podnikatelském záměru Žadatele a v čestném prohlášení Žadatele), vždy však platí, že maximální výše provozního Úvěru nepřesáhne 1 mil. Kč. Úvěr může být splacen jednou splátkou nebo dle splátkového kalendáře stanoveného PGRLF, a.s., a to nejpozději do 1 roku od podpisu smlouvy o poskytnutí podpory.
 • C. 1.2.2.  Specifická kritéria
 • Žadatel předloží čestné prohlášení, že stávající počet zaměstnanců se zdravotním postižením bude zachován nejméně po dobu 1 roku od podpisu smlouvy o poskytnutí podpory ve formě provozního úvěru a/nebo předloží čestné prohlášení, že v důsledku poskytnutí provozního úvěru (viz Podnikatelský záměr) bude zaměstnávat nejméně po dobu 1 roku od podpisu smlouvy o poskytnutí podpory ve formě provozního úvěru nové pracovníky se zdravotním postižením (v Podnikatelském záměru se uvede konkrétní počet pracovníků se zdravotním postižením, kteří budou v důsledku poskytnutí podpory ve formě provozního úvěru u Žadatele zaměstnáni). Zachováním stávajícího počtu zaměstnanců se zdravotním postižením či zaměstnáváním nových pracovníků se zdravotním postižením v důsledku realizace Podnikatelského záměru se rozumí, že počet zaměstnaných pracovníků se zdravotním postižením neklesne po stanovenou dobu pod 75% celkového počtu pracovníků se zdravotním postižením uvedených v čestném prohlášení.
 • Podpora se neposkytuje na náklady uhrazené před poskytnutím Úvěru.
 • Žadatel předloží originál či ověřenou kopii registrace poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nebo smlouvu o spolupráci s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Žadatel nesmí mít k datu podání žádosti nedoplatky vůči státu nebo dalším, ve znění programu vyjmenovaným, institucím tzn. vůči České správě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu, Státnímu pozemkovému úřadu, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu, Ministerstvu zemědělství a PGRLF, a.s.

 

C.1.3. Právním základem tohoto programu je zejména nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství (Úř. věst. L 352, 24.12.2013 s. 9). Úrokovou sazbu Úvěru stanovuje PGRLF, a.s. v souladu s metodikou EU (viz Sdělení Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb Úř. věst. C 14, 19.1. 2008, s. 6).

 

C.1.4. Tyto Pokyny se vztahují na žádosti zaregistrované místně příslušným pracovištěm SZIF, MZe, PGRLF, a.s. nebo jinými PGRLF, a.s. k tomu určenými subjekty počínaje dnem 3. 8. 2015