Pokyny Sociální zemědělství

Příjem žádostí v rámci 7. kola je ukončen.

I. Pokyny

Obsah:

Postup vyřizování žádostí:

 

A.1. Vymezení pojmů

  • A.1.1. „Podporou“ se rozumí poskytnutí úročeného úvěru Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. (dále jen „PGRLF, a.s.“) s možností snížení jistiny úvěru provedené v režimu de minimis. Podpora může být poskytnuta pouze při splnění podmínek uvedených v těchto Pokynech pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem v rámci programu – sociální zemědělství (dále jen „Pokyny“).
  • A.1.2. „Žadatelem“ nebo „Příjemcem podpory“může být osoba, která zároveň splňuje tato kritéria:
  • a) je zemědělským podnikatelem ve smyslu § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
  • b) je zemědělským prvovýrobcem (viz bod A. 1. 6.),
  • c) není podnikem v obtížích (viz bod A. 1. 10.),
  • d) Žadatel nesmí mít k datu podání žádosti nedoplatky vůči státu nebo dalším, ve znění programu vyjmenovaným, institucím tzn. vůči České správě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu, Státnímu pozemkovému úřadu, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu, Ministerstvu zemědělství a PGRLF, a.s. (viz bod A.3.8.)
  • e) dosahuje příjmů ze zemědělské výroby, z činností v oblasti zpracování produkce ze zemědělské výroby, dotací z veřejných zdrojů a dalších plnění stanovených v části E těchto Pokynů, ve výši alespoň 25 % z celkových příjmů (a to v posledním uzavřeném účetním období před podáním žádosti o poskytnutí podpory) a dále uvedených příjmů bude dosahovat po dobu platnosti a účinnosti smlouvy o poskytnutí Podpory,

a zároveň

  • f) je registrován jako poskytovatel sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zaměstnává nebo v důsledku realizace Podnikatelského záměru bude zaměstnávat (po dobu stanovenou viz C.1.1.2. respektive C.1.2.2.) pracovníky se zdravotním postižením (viz A.1.11.),
   nebo
  • má uzavřenou smlouvu o spolupráci s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na základě které zaměstnává nebo v důsledku realizace Podnikatelského záměru bude zaměstnávat (po dobu stanovenou viz C.1.) pracovníky se zdravotním postižením (viz. A. 1. 11.)

v případě žádosti o snížení jistiny (viz bod A. 2. 5.) také

g) splňuje podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství.

 • A.1.3. „Úvěrem“ se rozumí úročený úvěr, poskytnutý Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci vyhlášeného programu PGRLF, a.s. „Sociální zemědělství“. Úvěr může být použit k realizaci investičního záměru nebo provoznímu financování Příjemce podpory viz část C. 1. těchto Pokynů. Budoucí použití Úvěru je popsáno v podnikatelském záměru Žadatele o poskytnutí Podpory (viz A. 1. 9.). Úvěr je poskytován v českých korunách.
 • A.1.4. „Programem“ se rozumí soubor pravidel a specifických podmínek pro jednotlivé režimy podpor PGRLF, a.s.
 • A.1.5.“Zemědělskou výrobou“ se rozumí činnosti uvedené v § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
 • A.1.6.“Zemědělskou prvovýrobou“ se rozumí produkce produktů rostlinné a živočišné výroby uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU, aniž byly provedeny jakékoli další operace měnící povahu těchto produktů. Příloha I Smlouvy o fungování EU je uvedena v těchto Pokynech v části D.
 • A.1.7. „Zpracováním zemědělského produktu“ se rozumí jakékoli zpracování zemědělského produktu, jehož výsledkem je produkt, který je též zemědělským produktem, s výjimkou činností probíhajících v zemědělských podnicích potřebných pro přípravu živočišných nebo rostlinných produktů k prvnímu prodeji.
 • A.1.8.“Výkladovým listem“ se rozumí Výkladový list k Pokynům.
 • A.1.9.“Podnikatelským záměrem“ se rozumí dokument obsahující popis projektu nebo činností – záměr, na jehož financování bude použit Úvěr, a to zejména ve smyslu části C.1. těchto Pokynů. Podnikatelský záměr obsahuje také informaci o stávajícím počtu zaměstnaných pracovníků se zdravotním postižením, který bude zachován a/nebo informaci o počtu zaměstnaných pracovníků se zdravotním postižením, kteří budou nově zaměstnáni v důsledku poskytnutí Podpory.
 • A.1.10. „Podnikem v obtížích“ se rozumí podnik, v jehož případě nastane alespoň jedna z následujících okolností:
 • a) v případě společnosti s ručením omezeným (která není malým nebo středním podnikem, jehož existence nepřesahuje tři roky), kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny upsaného základního kapitálu. Tento případ nastává, když je výsledek odečtení kumulovaných ztrát od rezerv (a všech dalších prvků, jež se obecně považují za kapitál společnosti) negativní a svou výší překračuje polovinu upsaného základního kapitálu. Pro účely tohoto ustanovení se za „společnost s ručením omezeným“ považují zejména formy podniků uvedené v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU (31) a „základní kapitál“ zahrnuje případně jakékoli emisní ážio;
 • b) v případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti (která není malým nebo středním podnikem, jehož existence nepřesahuje tři roky), kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny jejího kapitálu zaznamenaného v účetnictví této společnosti. Pro účely tohoto ustanovení se za „společnost, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti“ považují zejména formy podniků uvedené v příloze II směrnice 2013/34/EU;
 • c) jestliže vůči podniku bylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení nebo tento podnik splňuje kritéria vnitrostátního práva pro zahájení kolektivního úpadkového řízení na žádost svých věřitelů;
 • d) jestliže podnik obdržel podporu na záchranu a zatím nesplatil půjčku nebo neukončil záruku nebo jestliže obdržel podporu na restrukturalizaci a stále se na něj uplatňuje plán restrukturalizace;
 • e) v případě podniku, který není malým nebo středním podnikem, kde v uplynulých dvou letech:
  • i) účetní poměr dluhu společnosti k vlastnímu kapitálu je vyšší než 7,5 a
  • ii) poměr úrokového krytí hospodářského výsledku společnosti před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) je nižší než 1,0;
 • A.1.11. „Pracovníkem se zdravotním postižením“ se rozumí osoby se zdravotním postižením a osoby se zdravotním znevýhodněním ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • A.1.12. „Podporou v režimu de minimis“ se rozumí podpora poskytnuta v režimu stanoveném Nařízením Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství.
 • A.1.13. „Jedním podnikem“ se rozumí veškeré subjekty, které mezi sebou mají alespoň jeden z následujících vztahů:
  • a) jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu;
  • b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;
  • c) jeden subjekt má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem, nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
  • d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, většinu hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu. 
   Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený v písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více subjektů, jsou také považovány za jeden podnik.

  A.2. Příjem žádostí o Podporu a výše Podpory

  • A.2.1. Příjem žádostí pro jednotlivá kola bude vyhlášen PGRLF, a.s. a zveřejněn na internetových stránkách www.pgrlf.cz.,a to včetně finanční alokace určené pro předmětné kolo příjmů žádostí.
  • A.2.2. Příjem žádostí bude ukončen po vyčerpání finančních prostředků určených pro jednotlivé vyhlášené kolo příjmů žádostí. Jediný společník PGRLF, a.s. je oprávněn vyhlásit pozastavení, ukončení příjmu žádostí nebo naopak jeho opětovné otevření.
  • A.2.3. Výši Úvěru pro jednotlivé Žadatele stanovuje PGRLF, a.s. Kritériem pro stanovení výše Úvěru je finanční zdraví Žadatele, předložený Podnikatelský záměr, zajištění poskytnutého Úvěru a počet zaměstnaných pracovníků se zdravotním postižením (viz bod C. 1. 1. 1. respektive C. 1. 2. 1.). Podpora se poskytuje ve formě úročeného Úvěru. Úroková sazba se stanovuje způsobem uvedeným v bodě A. 2. 4. těchto Pokynů.
  • A.2.4. Úrokovou sazbu Úvěru stanovuje PGRLF, a.s. v souladu s metodikou EU, přičemž její výše je závislá na aktuálních sazbách tuzemského mezibankovního trhu a na kreditní kvalitě Žadatele. Úroky budou vypočítávány vždy k ultimu pololetí, tj. k 30. 6. resp. 31. 12. nebo ke dni úplného splacení Úvěru a jejich výši PGRLF, a.s. klientovi písemně oznámí spolu se lhůtou k jejich úhradě.
  • A.2.5. Na základě žádosti Žadatele, může být k okamžiku poskytnutí Podpory, jednorázově snížena jistina poskytnutého Úvěru, a to podporou v režimu de minimis. Uvedené snížení jistiny je možné pouze za dodržení podmínek stanovených nařízením Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství. Maximální částka, o kterou může být jistina k okamžiku poskytnutí Podpory snížena je korunový (Kč) ekvivalent částky 15 000 EUR přepočtený referenčním kursem stanoveným ECB ke dni poskytnutí Podpory. Celková výše podpory v režimu de minimis, poskytnutá jednomu podniku (jeden podnik – viz A.1.13.), nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí účetní období překročit korunový ekvivalent částky 15 000 EUR. Jestliže Žadatel působí i v jiných odvětvích, lze podporu v režimu de minimis kumulovat s podporou de minimis, poskytnutou na další odvětví nebo činnosti tak, aby nepřekročila strop ve výši korunového ekvivalentu částky 200 000 EUR na jeden podnik za libovolná tři po sobě jdoucí účetní období.
   Opakované snížení jistiny Úvěru v režimu de minimis je možné, a to na základě žádosti příjemce Podpory a za předpokladu, že budou dodržena všechna ustanovení příslušného předpisu Evropské unie o podporách de minimis v odvětví zemědělství (zejména maximální výše podpory pro jeden podnik atd.). Na opakované snížení jistiny Úvěru podporou v režimu de minimis není právní nárok.
  • A.2.6.Pro přiznání konkrétní výše Podpory je rozhodný den zaregistrování žádosti o poskytnutí Podpory na místně příslušném pracovišti Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF“), Ministerstva zemědělství (dále jen „MZe“), PGRLF, a.s. nebo jinými PGRLF, a.s. k tomu určenými subjekty.

  A.3. Ostatní

  • A.3.1. Příjemce podpory odpovídá za účelové použití Úvěru, které je popsáno v Podnikatelském záměru, jenž je přílohou žádosti o poskytnutí podpory.
  • A.3.2. Příjemce podpory je povinen oznámit PGRLF, a.s. změny související s poskytováním Podpor PGRLF, a.s., a to ve lhůtě stanovené PGRLF, a.s.
  • A.3.3.Na Podporu není právní nárok.
  • A.3.4. Na stejný Podnikatelský záměr nesmí být Žadateli poskytnuta dotace nebo příspěvek z rozpočtu kapitoly MZe, z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu nebo státních fondů, Národního fondu či jiného programu podpory PGRLF, a.s. Toto ustanovení neplatí v případě podpor poskytovaných v rámci strukturálních fondů Evropské unie, a to vždy za podmínky, že takovou kumulací nedojde k překročení maximální míry či výše podpory stanovené předpisy Evropské unie či rozhodnutím Evropské komise.
  • A.3.5. Před splacením Úvěru nesmí být majetek z tohoto Úvěru pořízený předmětem prodeje nebo jiného převodu na jiný subjekt bez předchozího písemného souhlasu PGRLF, a.s.
  • A.3.6. Příjemce podpory je povinen na vyžádání PGRLF, a.s. předložit i další dokumenty, které s předkládanou žádostí a poskytnutím Podpory souvisí.
  • A.3.7. Podpora přísluší Žadateli, který není v likvidaci nebo na jehož majetek nebyl prohlášen konkurs, neprobíhá konkursní řízení nebo řízení vyrovnací, nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku, nebo neprobíhá řízení dle insolvenčního zákona.
  • A.3.8. Podpora se neposkytuje Žadatelům, kteří jsou v prodlení s úhradou splatných závazků vůči PGRLF, a.s., respektive neuzavřeli s PGRLF, a.s. příslušný splátkový kalendář, případně jinou dohodu o vypořádání. V případě právnických osob se Podpora neposkytne Žadatelům, kteří mají ve svých strukturách (tj. zejména jako společníky, jednatele, členy představenstev, členy dozorčích rad či jiných statutárních a kontrolních orgánů) právnické a fyzické osoby, které jsou v prodlení s úhradou splatných závazků, respektive neuzavřely s PGRLF, a.s. příslušný splátkový kalendář, případně jinou dohodu o vypořádání. Toto ustanovení se vztahuje i na osoby, které byly či stále jsou ve strukturách takových právnických osob, které jsou v prodlení s úhradou splatných závazků, respektive neuzavřely s PGRLF, a.s. příslušný splátkový kalendář, případně jinou dohodu o vypořádání.
  • A.3.9. Podpora se neposkytne Žadatelům, vůči kterým byl v návaznosti na rozhodnutí Komise o protiprávnosti a neslučitelnosti podpory s vnitřním trhem vystaven inkasní příkaz.
  • A.3.10. Příjemce podpory umožní kontrolu vyjmenovanými subjekty (viz bod A.4.2. Pokynů).
  • A.3.11. Veškeré změny týkající se poskytování Podpor budou oznamovány na internetové adrese www.pgrlf.cz, prostřednictvím místně příslušných pracovišť SZIF či MZe nebo prostřednictvím jiných PGRLF, a.s. k tomu určených subjektů.
  • A.3.12. Jediný společník PGRLF, a.s. je oprávněn měnit Pokyny a rozhodnutí PGRLF, a.s.
  • A.3.13. Představenstvo PGRLF, a.s. je oprávněno podat výklad k těmto Pokynům.

  A.4. Podmínky pro čerpání Podpory a Kontrola

  • A.4.1.Při nedodržení podmínek pro poskytnutí Podpory stanovených Pokyny a smlouvou o podpoře Příjemcem Podpory, postupuje PGRLF, a.s. v souladu se smlouvou o podpoře, včetně stanovení případných sankcí (tj. například vrácení již poskytnuté Podpory, úhrada smluvních pokut apod.).
  • A.4.2. Kontrolu dodržování Pokynů zajišťuje PGRLF, a.s. svými zaměstnanci nebo jím zmocněnými subjekty (např. MZe), případně oprávněné instituce či orgány EU. Kontrolující zaměstnanci PGRLF, a.s., nebo zástupci ke kontrole zmocněných subjektů předloží kontrolovanému Příjemci podpory (nebo Žadateli o Podporu) písemné pověření PGRLF, a.s. k provedení kontroly a prokáží svou totožnost služebním průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. Příjemce podpory i Žadatel umožní přístup zástupcům zmocněných subjektů do svých provozních a administrativních prostor a umožní uskutečnit kontrolu tak, aby bylo možno posoudit dodržování podmínek stanovených smlouvou o podpoře a těchto Pokynů.

  B. Postup vyřizování žádosti

  B.1. Žádost

  • B.1.1. V případě žádosti o poskytnutí Podpory Žadatel předloží svoji žádost o Podporu na předepsaném formuláři, jehož vzor stanoví PGRLF, a.s. Všechny požadované údaje je nutno vyplnit, a to včetně všech příloh a případného čestného prohlášení k podpoře de minimis, a to v případech, kdy Žadatel žádá také o snížení jistiny poskytnutého Úvěru v režimu de minimis.
  • B.1.2. Žádost se podává prostřednictvím místně příslušného pracoviště SZIF či MZe, prostřednictvím PGRLF, a.s. nebo prostřednictvím jiných PGRLF, a.s. k tomu určených subjektů, spolu s čestným prohlášením a přílohami. Místně příslušné pracoviště SZIF či MZe nebo jiné PGRLF, a.s. k tomu určené subjekty zajistí předání kompletní žádosti PGRLF, a.s. PGRLF, a.s. může vedle výše uvedeného způsobu podání Žádosti o poskytnutí podpory, stanovit i jiný způsob podávání žádosti o poskytnutí Podpory, který uvede na svých internetových stránkách www.pgrlf.cz.
  • B.1.3. Podáním žádosti se rozumí datum registrace žádosti místně příslušným pracovištěm SZIF či MZe nebo prostřednictvím jiných PGRLF, a.s. k tomu určených subjektů. Podpora se poskytuje dle podmínek platných ke dni této registrace.

  B.2. Vyřízení

  • B.2.1.Žadatel předloží PGRLF, a.s. žádost o poskytnutí Podpory v rámci Programu včetně všech příloh a čestných prohlášení. PGRLF, a.s. žádost projedná a rozhodne o poskytnutí nebo neposkytnutí Podpory.
  • B.2.2. PGRLF, a.s. poskytuje Podporu po podpisu smlouvy o poskytnutí Podpory.
  • B.2.3. Konkrétní podmínky vztahu mezi PGRLF, a.s. a Žadatelem jsou upraveny ve smlouvě o Podpoře, a to včetně sankcí za porušení předmětné smlouvy, podmínek čerpání či formě zajištění poskytnutého úvěru, Čerpání Úvěru je upraveno ve smlouvě o poskytnutí Podpory v závislosti na charakteru Úvěru, charakteru investice, zajištění závazku příjemce Podpory a doložení účelovosti užití Podpory. Formou zajištění poskytnutého Úvěru se rozumí například zajišťovací převod práva ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění či notářský zápis s přímou vykonatelností.
  • B.2.4. Proti rozhodnutí PGRLF, a.s. lze podat odůvodněnou písemnou námitku. PGRLF, a.s. námitku projedná. Své rozhodnutí může revokovat, pokud budou v námitce sděleny nové nebo věc významně doplňující skutečnosti.
  • B.2.5. Na podávání a vyřizování žádostí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení ani ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů.
  • B.2.6. Standardní přílohy k žádosti o poskytnutí Podpory:
   1. Účetní výkazy podle formy účetnictví – vše kopie
    • a. Žadatelé vedoucí účetnictví (dříve podvojné)
    • – přiznání k dani z příjmů za 2 roky předcházející podání žádosti;
    • – účetní závěrka, tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce za 2 roky předcházející podání žádosti;
    • – aktuální výkazy v rozsahu rozvahy a výkazu zisku a ztráty, k datu podání žádosti.
    • b. Žadatelé vedoucí daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví)
    • – přiznání k dani z příjmů za 2 roky předcházející podání žádosti, včetně příloh.
    • – vyplněný formulář s dalšími údaji potřebnými pro vyhodnocení kreditní kvality Žadatele vizwww.pgrlf.cz – ke stažení – Úvěry na nákup půdy – Formulář pro žadatele vedoucí daňovou evidenci.
   2. Originál či ověřenou kopii registrace poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nebo smlouvy o spolupráci s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
   3. Podnikatelský záměr obsahující popis projektu nebo činností – záměr, na jehož financování bude použit Úvěr, a to zejména ve smyslu části C. 1. těchto Pokynů. Podnikatelský záměr obsahuje také informace o stávajícím počtu zaměstnaných pracovníků se zdravotním postižením, který bude zachován a/nebo informaci o počtu zaměstnaných pracovníků se zdravotním postižením, kteří budou nově zaměstnáni v důsledku poskytnutí Podpory.
   4. Čestná prohlášení týkající se počtu stávajících či plánovaných zaměstnaných pracovníků se zdravotním postižením, jehož vzor stanoví PGRLF, a.s. ve smyslu ustanovení bodu C.1.1.2. respektive C. 1.2.2. těchto Pokynů.
   5. Kopie pracovních smluv zaměstnanců se zdravotním postižením (platné a účinné pracovní smlouvy uzavřené mezi Žadatelem a osobou se zdravotním postižením), včetně kopie výpisu z účtu prokazujícího úhradu mezd těmto zaměstnanců Žadatelem o poskytnutí podpory – za poslední 3 měsíce (v případě, že uvedený zaměstnanecký poměr trval). Ke každé uvedené pracovní smlouvě se předkládá kopie rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení o skutečnosti, že se jedná o osobu se zdravotním postižením ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Žadatel osoby se zdravotním postižením ke dni podání žádosti o poskytnutí podpory nezaměstnává, budou dokumenty uvedené v tomto bodě předloženy dodatečně, a to nejpozději po realizaci investice uvedené v Podnikatelském záměru (Podnikatelský záměr musí být realizován max. do 2 let od podpisu smlouvy o Podpoře v rámci tohoto programu) či do 1 měsíce od poskytnutí provozního úvěru ve smyslu těchto Pokynů.
   6. Potvrzení prokazující, že Žadatel nemá nedoplatky vůči České správě sociálního zabezpečení a vůči Finančnímu úřadu. V žádosti o poskytnutí Podpory klient poskytne souhlas s ověření této skutečnosti také u Státního zemědělského intervenčního fondu, Ministerstva zemědělství a Státního pozemkového úřadu, které provede PGRLF.