Úvěry na nákup půdy

C.1.Program „Úvěry na nákup půdy“

Příjem žádostí v rámci 6. kola ukončen.

Termín otevření 7. kola bude oznámen na webových stránkách.

C.1.1. Předmět a účel Podpory

Cílem předkládaného programu podpory je poskytnout finanční prostředky na pořízení zemědělské půdy jako primárního výrobního prostředku zemědělských prvovýrobců.

C.1.2. Přístup k Programu

 • a) Komu je Program určen
  Do Programu se mohou přihlásit pouze Žadatelé, kteří jsou zemědělskými podnikateli ve smyslu části A.1.2. a zároveň jsou zemědělskými prvovýrobci ve smyslu části A.1.6. těchto Pokynů,
 • b) Specifická kritéria
  • ba)Žadatel musí v prvním účetním období, které následuje po období, ve kterém došlo k podání žádosti, dosahovat příjmů ze zemědělské výroby, z činností v oblasti zpracování produkce ze zemědělské výroby, dotací z veřejných zdrojů (viz část D Pokynů) alespoň ve výši 25 % celkových příjmů a dále uvedených příjmů dosahovat po dobu splácení Úvěru;
  • bb) Žadatel se musí zavázat k hospodaření (provozování zemědělské výroby) na nakoupené půdě po celou dobu splácení Úvěru. V případech, kdy je splatnost Úvěru kratší než pět let, se Žadatel musí zavázat k hospodaření (provozování zemědělské výroby) na nakoupené půdě po dobu pěti let – tato lhůta začíná plynout od data uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory. V případě, že Žadatel nebude na nakoupené půdě hospodařit po celou dobu splácení Úvěru (v případech Úvěru, jehož splatnost je kratší než pět let, po dobu pěti let), bude Úvěr předčasně splacen;
  • bc) Nakoupená půda nesmí být předmětem smluvního převodu (např. prodeje či darování; nikoli tedy např. dědění) ani pronájmu (vyjma ujednání o náhradním užívání) po celou dobu trvání smluvního vztahu s PGRLF, a.s. bez jeho předchozího písemného souhlasu;
  • bd) PGRLF, a.s. bude u všech nakupovaných pozemků zapsána v katastru nemovitostí jako zástavní věřitel;
  • be) Podpora bude poskytnuta na nákup zemědělské půdy s průměrnou jednotkovou kupní cenou v maximální výši 35 Kč/m2. Průměrná jednotková kupní cena bude určena váženým průměrem. Pokud průměrná jednotková kupní cena nakupované půdy přesáhne maximální výši (35 Kč/m2), bude výše Úvěru snížena o rozdíl, o který cena půdy přesahuje maximální výši.
  • bf) Žadatel nesmí mít k datu podání žádosti nedoplatky vůči státu nebo dalším, ve znění programu vyjmenovaným, institucím tzn. vůči České správě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu, Státnímu pozemkovému úřadu, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu, Ministerstvu zemědělství, zdravotním pojišťovnám a PGRLF, a.s.