Pokyny

I. Pokyny programu Úvěry na nákup půdy

Příjem žádostí v rámci 6. kola ukončen.

Termín otevření 7. kola bude oznámen na webových stránkách.

Obsah:

Postup vyřizování žádostí:

A.1. Vymezení pojmů

  • A.1.1. „Podporou“ se rozumí poskytnutí úročeného úvěru Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. (dále jen PGRLF, a.s.) s možností snížení jistiny uvedeného úvěru v režimu de minimis. Úvěr je určen na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu. Podpora může být poskytnuta pouze při splnění podmínek uvedených v těchto Pokynech pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem v rámci programu – „Úvěry na nákup půdy “ (dále jen „Pokyny“).
  • A.1.2. „Žadatelem“ nebo „Příjemcem podpory“ může být osoba, která zároveň splňuje tato kritéria:
  • a) je zemědělským podnikatelem ve smyslu § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
  • b) je zemědělským prvovýrobcem (viz bod A. 1. 6.),
  • c) není podnikem v obtížích (viz bod A. 1. 8.),
  • d) Žadatel nesmí mít k datu podání žádosti nedoplatky vůči státu nebo dalším, ve znění programu vyjmenovaným, institucím tzn. vůči České správě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu, Státnímu pozemkovému úřadu, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu (dále jen „SZIF“), Ministerstvu zemědělství (dále jen „MZe“), zdravotním pojišťovnám a PGRLF, a.s. (viz bod A. 3. 8.)

v případě žádosti o snížení jistiny (viz bod A. 2. 5.) také

 • e) splňuje podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství.
 • A.1.3. „Úvěrem“ se rozumí úročený úvěr poskytnutý Žadateli Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci vyhlášeného programu PGRLF, a.s. „Úvěry na nákup půdy“. Úvěr je poskytován v českých korunách.
 • A.1.4. „Programem“ se rozumí soubor pravidel a specifických podmínek zahrnujících předmět a účel konkrétní Podpory poskytované PGRLF, a.s., a který je jako Program označen v části C. Pokynů.
 • A.1.5.“Zemědělskou výrobou“ se rozumí činnosti uvedené v § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
 • A.1.6.“Zemědělskou prvovýrobou“ se rozumí produkce produktů rostlinné a živočišné výroby uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU, aniž byly provedeny jakékoli další operace měnící povahu těchto produktů. Příloha I Smlouvy o fungování EU je uvedena v těchto Pokynech v části E.
 • A.1.7. „Zpracováním zemědělského produktu“ se rozumí jakékoli zpracování zemědělského produktu, jehož výsledkem je produkt, který je též zemědělským produktem, s výjimkou činností probíhajících v zemědělských podnicích potřebných pro přípravu živočišných nebo rostlinných produktů k prvnímu prodeji. Výsledným produktem musí být produkt určený pro potravinářské účely nebo krmiva pro zvířata poskytující potraviny.
 • A.1.8. „Podnikem v obtížích“ se rozumí podnik, v jehož případě nastane alespoň jedna z následujících okolností:
 • a) v případě společnosti s ručením omezeným (která není malým nebo středním podnikem, jehož existence nepřesahuje tři roky), kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny upsaného základního kapitálu. Tento případ nastává, když je výsledek odečtení kumulovaných ztrát od rezerv (a všech dalších prvků, jež se obecně považují za kapitál společnosti) negativní a svou výší překračuje polovinu upsaného základního kapitálu. Pro účely tohoto ustanovení se za „společnost s ručením omezeným“ považují zejména formy podniků uvedené v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU (31) a „základní kapitál“ zahrnuje případně jakékoli emisní ážio;
 • b) v případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti (která není malým nebo středním podnikem, jehož existence nepřesahuje tři roky), kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny jejího kapitálu zaznamenaného v účetnictví této společnosti. Pro účely tohoto ustanovení se za „společnost, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti“ považují zejména formy podniků uvedené v příloze II směrnice 2013/34/EU;
 • c) jestliže vůči podniku bylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení nebo tento podnik splňuje kritéria vnitrostátního práva pro zahájení kolektivního úpadkového řízení na žádost svých věřitelů;
 • d) jestliže podnik obdržel podporu na záchranu a zatím nesplatil půjčku nebo neukončil záruku nebo jestliže obdržel podporu na restrukturalizaci a stále se na něj uplatňuje plán restrukturalizace;
 • e) v případě podniku, který není malým nebo středním podnikem, kde v uplynulých dvou letech:
  • i) účetní poměr dluhu společnosti k vlastnímu kapitálu je vyšší než 7,5 a
  • ii) poměr úrokového krytí hospodářského výsledku společnosti před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) je nižší než 1,0;
 • A.1.9. „Jedním podnikem“ se rozumí veškeré subjekty, které mezi sebou mají alespoň jeden z následujících vztahů:
  • a) jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu;
  • b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;
  • c) jeden subjekt má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem, nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
  • d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, většinu hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu. 

Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený v písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více subjektů, jsou také považovány za jeden podnik.

 • A.1.10. „Podporou v režimu de minimis“ se rozumí podpora poskytnuta v režimu stanoveném Nařízením Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství.
 • A.1.11. „Ekonomicky spjatou skupinou (ESS)“ se rozumí jakákoli následující situace:
  • a) dvě nebo více fyzických či právnických osob, které, není-li prokázán opak, představují jediné riziko, neboť jedna z nich má přímou či nepřímou kontrolu nad druhou osobou nebo ostatními osobami;
  • b) dvě nebo více fyzických či právnických osob, mezi nimiž neexistuje vztah kontroly uvedený v písmenu a), avšak na které je nutno pohlížet jako na osoby představující jediné riziko, neboť jsou vzájemně propojeny tak, že pokud by se jedna z nich dostala do finančních obtíží, zejména obtíží s financováním nebo se splácením, druhá osoba nebo všechny ostatní osoby by se pravděpodobně také ocitly v obtížích s financováním nebo se splácením.

A.2. Podpora

  • A.2.1. Podpora se poskytuje ve formě Úvěru, až do výše 5 mil. Kč pro jednoho žadatele v rámci jednoho vyhlášeného kola příjmů žádosti. Kritériem pro stanovení konkrétní výše je počet Žadatelů o poskytnutí podpory v rámci jednoho kola příjmů žádostí a finanční zdraví žadatele. Podpora je poskytována na dobu až 25 let s čtvrtletní splátkou jistiny. Splácení úroků viz bod A. 2. 4.
  • A.2.2. K nakupovaným nemovitostem bude zřízeno zástavní právo ve prospěch PGRLF, a.s. Nakupované nemovitosti nebudou zatíženy žádným zástavním právem, věcným břemenem či jiným právem třetí osoby a omezením, kromě uvedeného zástavního práva ve prospěch PGRLF, a.s. nebo jím schváleným omezením (např. věcné právo pro provozovatele telekomunikačních sítí apod.).
  • A.2.3. Podpora bude poskytnuta na nákup zemědělské půdy s průměrnou jednotkovou kupní cenou v maximální výši 35 Kč/ m2. Průměrná jednotková kupní cena bude určena váženým průměrem Pokud průměrná jednotková kupní cena nakupované půdy přesáhne maximální výši (35 Kč/m2), bude výše Úvěru snížena o rozdíl, o který cena půdy přesahuje maximální výši.
  • A.2.4. Úrokovou sazbu Úvěru stanovuje PGRLF, a.s. v souladu se Sdělením Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb, přičemž její výše vychází ze základní sazby založené na ročních sazbách peněžního trhu a z úvěrové marže stanovené podle ratingové kategorie klienta a kvality zajištění. Úroky budou vypočítávány vždy k ultimu pololetí, tj. k 30. 6. resp. 31. 12. nebo ke dni úplného splacení Úvěru a jejich výši PGRLF, a.s. klientovi písemně oznámí spolu se lhůtou k jejich úhradě.
  • A.2.5. Na základě žádosti Žadatele, může být k okamžiku poskytnutí Podpory, jednorázově snížena jistina poskytnutého Úvěru, a to podporou v režimu de minimis. Uvedené snížení jistiny je možné pouze za dodržení podmínek stanovených nařízením Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství. Maximální částka, o kterou může být jistina k okamžiku poskytnutí Podpory snížena je korunový (Kč) ekvivalent částky 15 000 EUR přepočtený referenčním kursem stanoveným ECB ke dni poskytnutí Podpory.

Celková výše podpory v režimu de minimis, poskytnutá jednomu podniku (jeden podnik – viz A.1.9.), nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí účetní období překročit korunový ekvivalent částky 15 000 EUR. Jestliže Žadatel působí i v jiných odvětvích, lze podporu v režimu de minimis kumulovat s podporou de minimis, poskytnutou na další odvětví nebo činnosti tak, aby nepřekročila strop ve výši korunového ekvivalentu částky 200 000 EUR na jeden podnik za libovolná tři po sobě jdoucí účetní období.

Opakované snížení jistiny Úvěru v režimu de minimis je možné, a to na základě žádosti příjemce Podpory a za předpokladu, že budou dodržena všechna ustanovení příslušného předpisu Evropské unie o podporách de minimis v odvětví zemědělství (zejména maximální výše podpory pro jeden podnik atd.). Na opakované snížení jistiny Úvěru v režimu de minimis není právní nárok.

A.3. Ostatní

 • A.3.1. Na Podporu není právní nárok.
 • A.3.2. Podpora se poskytuje na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu.
 • A.3.3. Podpora nebude poskytnuta v případě, že k nabytí vlastnictví nemovitosti (nestátní zemědělské půdy, která má být předmětem Podpory) Žadatelem, došlo před podáním žádosti o poskytnutí Podpory. Okamžik nabytí vlastnictví nemovitosti nastává vkladem do katastru nemovitostí, podle zvláštních předpisů. Toto ustanovení se nevztahuje na nabytí vlastnictví nemovitostí, na které byla Žadateli poskytnuta Podpora v rámci tohoto Programu a Žadatel žádá o opakované poskytnutí podpory snížením jistiny Úvěru v režimu de minimis.
 • A.3.4. Příjemce podpory odpovídá za použití Úvěru v souladu s tímto Programem.
 • A.3.5. Při nedodržení podmínek pro poskytnutí Podpory stanovených Pokyny a Smlouvou o poskytnutí podpory Příjemcem podpory postupuje PGRLF, a.s. v souladu se Smlouvou o poskytnutí podpory, včetně stanovení případných sankcí.
 • A.3.6. Příjemce podpory je povinen na vyžádání PGRLF, a.s. předložit i další dokumenty, které s předkládanou žádostí a poskytnutím Podpory souvisí.
 • A.3.7. Podpora přísluší Žadateli, který není v likvidaci nebo na jehož majetek nebyl prohlášen konkurs, neprobíhá konkursní řízení nebo řízení vyrovnací, nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku, nebo neprobíhá řízení dle insolvenčního zákona.
 • A.3.8. Podpora se neposkytuje Žadatelům, kteří jsou v prodlení s úhradou splatných závazků vůči PGRLF, a.s., respektive neuzavřeli s PGRLF, a.s. příslušný splátkový kalendář, případně jinou dohodu o vypořádání, nebo v důsledku uzavřeného smluvního vztahu s takovou osobou vznikla PGRLF, a.s. ztráta. Podpora se neposkytuje rovněž Žadatelům, kteří tvoří s jinými osobami ekonomicky spjatou skupinu ve smyslu definice uvedené v bodě A.1.11 těchto Pokynů, a kterákoli z těchto osob tvořících se Žadatelem ekonomicky spjatou skupinu je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči PGRLF, a.s., respektive neuzavřela s PGRLF, a.s. příslušný splátkový kalendář, případně jinou dohodu o vypořádání, nebo v důsledku uzavřeného smluvního vztahu s takovou osobou vznikla PGRLF, a.s. ztráta. V případě právnických osob se Podpora neposkytne rovněž Žadatelům, kteří mají ve svých strukturách (tj. zejména jako ovládajícího společníka, jednatele, členy představenstev, členy dozorčích rad či jiných statutárních a kontrolních orgánů) právnické a fyzické osoby, které jsou v prodlení s úhradou splatných závazků, respektive neuzavřely s PGRLF, a.s. příslušný splátkový kalendář, případně jinou dohodu o vypořádání, nebo v důsledku uzavřeného smluvního vztahu s těmito osobami vznikla PGRLF, a.s. ztráta. Podpora nebude rovněž poskytnuta Žadateli, který má ve svých strukturách osoby, které působily nebo působí jako ovládající společníci, členové statutárních nebo kontrolních orgánů právnické osoby, s níž PGRLF, a.s. uzavřel smlouvu o podpoře, a která je v prodlení s úhradou splatných závazků, respektive neuzavřela s PGRLF, a.s. příslušný splátkový kalendář, případně jinou dohodu o vypořádání, nebo v důsledku uzavřeného smluvního vztahu s takovou právnickou osobou vznikla PGRLF, a.s. ztráta.
 • A.3.9. Příjemce podpory umožní kontrolu vyjmenovanými subjekty (viz bod A.4.1. Pokynů).
 • A.3.10. Příjemce podpory je povinen oznámit PGRLF, a.s. změny související s poskytováním Podpor PGRLF, a.s., a to ve lhůtě stanovené PGRLF, a.s.
 • A.3.11. Představenstvo PGRLF, a.s. je oprávněno podat výklad k těmto Pokynům.
 • A.3.12. Veškeré změny týkající se poskytování Podpor budou oznamovány na internetové adrese www.pgrlf.cz, prostřednictvím místně příslušných pracovišť SZIF nebo prostřednictvím jiných PGRLF, a.s. k tomu určených subjektů.
 • A.3.13. Příjem žádostí pro jednotlivá kola bude vyhlášen PGRLF, a.s. a zveřejněn na internetových stránkách www.pgrlf.cz.
 • A.3.14. Ukončení přijímání žádostí v rámci jednotlivých kol bude PGRLF, a.s. zveřejněno na internetových stránkách www.pgrlf.cz, termín ukončení příjmů žádostí bude zveřejněn v den zveřejnění termínu příjmu žádostí.
 • A.3.15. Právním základem tohoto programu je zejména nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013 s. 9), zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestní činnosti nebo financování terorismu. Úrokovou sazbu Úvěru stanovuje PGRLF, a.s. v souladu s metodikou EU (viz Sdělení Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb Úř. věst. C 14, 19. 1. 2008, s. 6).

A.4. Kontrola

 • A.4.1. Kontrolu dodržování Pokynů zajišťuje PGRLF, a.s. svými zaměstnanci nebo jí zmocněnými subjekty (např. MZe), případně oprávněné instituce či orgány EU. Kontrolující zaměstnanci PGRLF, a.s., nebo zástupci ke kontrole zmocněných subjektů předloží kontrolovanému příjemci Podpory (nebo Žadateli o podporu) písemné pověření PGRLF, a.s. ke kontrole a prokáží svou totožnost služebním průkazem.
 • A.4.2. Příjemce podpory i Žadatel umožní přístup zástupcům zmocněných subjektů do svých provozních a administrativních prostor a umožní uskutečnit kontrolu tak, aby bylo možno posoudit dodržování podmínek stanovených Smlouvou o poskytnutí podpory a těchto Pokynů.

B. Postup vyřizování žádosti

B.1. Žádost

 • B.1.1. V případě žádosti o poskytnutí Podpory Žadatel předloží svoji žádost o Podporu na předepsaném formuláři, jehož vzor stanoví PGRLF, a.s. Všechny požadované údaje je nutno vyplnit, a to včetně všech příloh, čestných prohlášení a v případech, kdy Žadatel žádá o snížení jistiny poskytnutého Úvěru, také čestné prohlášení k Podpoře v režimu de minimis.
 • B.1.2. Žádost se podává prostřednictvím místně příslušného pracoviště SZIF či MZe, prostřednictvím PGRLF, a.s. nebo prostřednictvím jiných PGRLF, a.s. k tomu určených subjektů, spolu s čestným prohlášením, souhlasem se zpracováním údajů a přílohami. Místně příslušné pracoviště SZIF či MZe nebo jiné PGRLF, a.s. k tomu určené subjekty zajistí předání kompletní žádosti PGRLF, a.s. PGRLF, a.s. může vedle výše uvedeného způsobu podání Žádosti o poskytnutí podpory, stanovit i jiný způsob podávání Žádosti o poskytnutí podpory, který uvede na svých internetových stránkách www.pgrlf.cz.
 • B.1.3. Podáním žádosti se rozumí datum registrace žádosti místně příslušným pracovištěm SZIF, MZe či PGRLF, a.s. nebo prostřednictvím jiných PGRLF, a.s. k tomu určených subjektů. Podpora se poskytuje dle podmínek platných ke dni této registrace.

B.2.Vyřízení žádosti a čerpání úvěru

 • B.2.1. Žadatel předloží PGRLF, a.s. žádost o poskytnutí Podpory v rámci Programu včetně všech příloh a čestných prohlášení. PGRLF, a.s. žádost projedná a rozhodne o poskytnutí nebo neposkytnutí Podpory.
 • B.2.2. PGRLF, a.s. poskytuje Podporu na základě uzavření rámcové smlouvy o poskytnutí podpory ve formě úvěru a jednotlivých dodatků k této smlouvě upravující konkrétní čerpání Podpory, při splnění podmínek čerpání uvedených v rámcové smlouvě o poskytnutí podpory.
 • B.2.3. Při podpisu každého z dodatků ke smlouvě o poskytnutí podpory ve formě úvěru je nutné, aby Žadatel předložil PGRLF, a.s. následující dokumenty:
  1. kupní smlouvu, na základě které bude převedeno vlastnické právo k nakupovaným nemovitostem;
  2. zástavní smlouvy k nakupovaným nemovitostem, podepsané prodávajícím/ budoucím prodávajícím případně žadatelem jako zástavcem a PGRLF, a.s. jako zástavním věřitelem (vzor zástavních smluv stanoví PGRLF, a.s.);
  3. doklad o úhradě části kupní ceny za nemovitosti prodávajícímu, a to ve výši odpovídající rozdílu mezi sjednanou kupní cenou a výší Podpory,
  4. návrh na vklad vlastnického práva Žadatele k nakupovaným pozemkům, opatřeného razítkem příslušného Katastrálního pracoviště s uvedením č.j., pod kterým je vkladové řízení zaevidováno a zároveň PGRLF, a.s. ověří, že je zapsán na příslušném listu vlastnictví jako zástavní věřitel.Po ověření těchto skutečností PGRLF, a.s. uvolní čerpání úvěru.
  5. V případě, že Žadatel nakupuje i jiné pozemky (společně se zemědělskou půdou lze nakoupit i jiné pozemky, které tvoří logickou součást nakupovaných zemědělských pozemků např. lesní půdu, ostatní plochy, vodní plochy či zastavěné plochy, za předpokladu že jejich výměra nepřesáhne 20 % nakupované půdy), musí spolu se žádostí předložit Čestné prohlášení, ve kterém čestně prohlásí, že společně se zemědělskou půdou nakupuje i jiné pozemky, které tvoří logickou součást nakupovaných zemědělských pozemků a jejich výměra nepřesahuje 20 % nakupované půdy. Logickou součástí nakupovaných pozemků se pro účely tohoto programu rozumí, že jiné nakupované pozemky mají společnou hranici (sousedí) s nakupovanými zemědělskými pozemky.
 • B.2.4. Konkrétní podmínky vztahu mezi PGRLF, a.s. a Žadatelem jsou upraveny v rámcové smlouvě o poskytnutí podpory ve formě úvěru, a to včetně sankcí za porušení předmětné smlouvy.
 • B.2.5. Proti rozhodnutí PGRLF, a.s. lze podat odůvodněnou písemnou námitku. PGRLF, a.s. námitku projedná. Své rozhodnutí může revokovat, pokud budou v námitce sděleny nové nebo věc významně doplňující skutečnosti.
 • B.2.6. Standardní přílohy k žádosti o poskytnutí Podpory:
 1. Účetní výkazy podle formy účetnictví – vše kopie
 • a. Žadatelé vedoucí účetnictví

– přiznání k dani z příjmů za 2 roky předcházející podání žádosti s podacím razítkem Finančního úřadu nebo potvrzením o doručení z datové schránky – neplatí pro Žadatele, kteří nepodnikají alespoň 2 roky před podáním žádosti, kteří předkládají uvedené dokumenty v rozsahu, jaký mají ke dni podání žádosti k dispozici;

– účetní závěrka, tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce za 2 roky předcházející podání žádosti – neplatí pro Žadatele, kteří nepodnikají alespoň 2 roky před podáním žádosti, kteří předkládají uvedené dokumenty v rozsahu, jaký mají ke dni podání žádosti k dispozici;

– aktuální výkazy v rozsahu rozvahy a výkazu zisku a ztráty, k datu podání žádosti.

 • b. Žadatelé vedoucí daňovou evidenci

– přiznání k dani z příjmů za 2 roky předcházející podání žádosti s podacím razítkem Finančního úřadu nebo potvrzením o doručení z datové schránky, včetně příloh – neplatí pro Žadatele, kteří nepodnikají alespoň 2 roky před podáním žádosti, kteří předkládají uvedené dokumenty v rozsahu, jaký mají ke dni podání žádosti k dispozici;

– aktuální stav příjmů a výdajů, evidenci majetku za aktuální období;

– vyplněný formulář s dalšími údaji potřebnými pro vyhodnocení kreditní kvality Žadatele viz www.pgrlf.cz – ke stažení – Úvěry na nákup půdy – Formulář pro žadatele vedoucí daňovou evidenci.

2. Potvrzení prokazující, že Žadatel nemá nedoplatky vůči České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám (Ve vztahu k doložení bezdlužnosti vůči zdravotním pojišťovnám, viz výše, Žadatel předkládá potvrzení pouze od těch zdravotních pojišťoven, vůči kterým má povinnost hradit pojistné. Ve vztahu k ostatním zdravotním pojišťovnám Žadatel deklaruje uvedenou skutečnost prostřednictvím čestného prohlášení, které je součástí žádosti) a vůči Finančnímu úřadu. V žádosti o poskytnutí Podpory klient poskytne souhlas s ověřením této skutečnosti také u SZIF, MZe a Státního pozemkového úřadu, které provede PGRLF, a.s.

3. Popis podnikatelské činnosti včetně historie

4. Čestné prohlášení k naplnění zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestní činnosti nebo financování terorismu. Formulář čestného prohlášení je dispozici na www.pgrlf.cz v sekci „Ke stažení“

5. Identifikace Žadatele ve smyslu § 10 zákona č. 253/2008 Sb. Formulář žádosti o sepsání veřejné listiny o provedení identifikace je dispozici na www.pgrlf.cz v sekci „Ke stažení“. Identifikaci Žadatele provádí notář, Krajský úřad, Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo je možné ji provést při osobní návštěvě pracovníky PGRLF, a.s.