Pokyny Zajištění úvěrů

I. Pokyny

Obsah:

Postup vyřizování žádostí:

 

A.1. Vymezení pojmů

 • A.1.1. „Zajištěním úvěrů“ se rozumí podpora ve formě ručení Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. (dále jen „PGRLF“) za investiční úvěry, které poskytují Banky (viz bod A.1.3.) podnikatelům v oblasti zemědělské prvovýroby, zpracování zemědělských produktů, lesního hospodářství či zpracování dřeva nebo za úvěry, které poskytují Banky podnikatelům na financování informačních a propagačních opatření na podporu zemědělských produktů a potravinářských výrobků vyrobených ze zemědělských produktů na vnitřním trhu Evropské unie a/nebo ve třetích zemích, a to v rámci projektů o kterých rozhodla Evropská komise a které jsou spolufinancovány z rozpočtu Evropské unie (dále jen „Ručení“). Podmínky Ručení jsou uvedeny v Ručitelském prohlášení, které vystavuje PGRLF. Ručitelské prohlášení může být vystaveno pouze při splnění všech podmínek uvedených v těchto Pokynech pro poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem v rámci programu – Zajištění úvěrů (dále jen „Pokyny“).
 • A.1.2. „Žadatelem“ nebo „Příjemcem podpory ve formě Ručení“může být subjekt, který splňuje všechna kritéria uvedená pod písm. a) nebo písm. b) nebo písm. c) nebo písm. d) nebo v případě úvěrů na financování informačních a propagačních opatření na podporu zemědělských produktů a potravinářských výrobků vyrobených ze zemědělských produktů na vnitřním trhu Evropské unie a/nebo ve třetích zemích, a to v rámci projektů o kterých rozhodla Evropská komise a které jsou spolufinancovány z rozpočtu Evropské unie (dále také „Informační a propagační opatření“) písm. e). Vždy je nutné naplnit všechna ustanovení uvedená pod písm. f):
 • a)• je podnikatelem ve smyslu § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, který se zabývá zemědělskou prvovýrobou ve smyslu bodu A.1.7 a/nebo zpracováním zemědělských produktů ve smyslu bodu A.1.8., těchto Pokynů; 
  • v posledním uzavřeném účetním období před podáním žádosti o poskytnutí Ručení, tvoří příjmy ze zemědělské prvovýroby či ze zpracování zemědělské produkce více než 25 % z celkových příjmů (výpočet výše poměru příjmů ze zemědělské prvovýroby/zpracování zemědělské produkce viz Výkladový list Pokynů) – toto ustanovení neplatí pro Začínajícího podnikatele (viz bod A.1.10.);
 • b)• je podnikatelem ve smyslu § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění nebo je obcí či dobrovolným svazkem obcí ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů; 
  • je vlastníkem, nájemcem (pachtýřem) nebo vypůjčitelem lesa, který hospodaří dle schváleného lesního hospodářského plánu (dále také „LHP“); 
  • není právnickou osobou, které je svěřeno nakládání s lesy ve vlastnictví státu;
 • c)• je podnikatelem ve smyslu § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, který se zabývá činnostmi uvedenými v CZ-NACE 2.10, 2.20, 16.10 nebo 16.21 (viz Výkladový list Pokynů); 
  • je mikropodnikem, malým nebo středním podnikem viz A.1.16. Pokynů; 
  • v případě podnikatelů zabývajících se činnostmi uvedenými v CZ-NACE 2.10 a 2.20 tvoří příjmy z lesnické činnosti v posledním uzavřeném účetním období před podáním žádosti, více než 50 % z celkových příjmů (výpočet výše poměru příjmů z lesnické činnosti viz Výkladový list Pokynů) – toto ustanovení neplatí pro Začínajícího podnikatele (viz bod A.1.10.);
 • d)• je obcí či dobrovolným svazkem obcí ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů nebo je podnikatelem ve smyslu § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zároveň je příspěvkovou organizací obce nebo právnickou osobou, jíž je obec zakladatelem; 
  • zabývá se činnostmi uvedenými v CZ NACE 16.10 a 16.21 (viz Výkladový list Pokynů);
 • e)• je podnikatelem ve smyslu § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zároveň je organizací, o jejímž projektu na financování informačních a propagačních opatření na podporu zemědělských produktů a potravinářských výrobků vyrobených ze zemědělských produktů na vnitřním trhu Evropské unie a/nebo ve třetích zemích rozhodla Evropská komise a který je spolufinancován z rozpočtu Evropské unie;
 • f)• uhradí PGRLF za poskytnutí Ručení cenu stanovenou PGRLF (viz bod A.1.5.) – toto ustanovení neplatí v případech, kdy Žadatel s žádostí o poskytnutí Ručení zároveň žádá o Podporu v režimu de minimis (viz bod A.1.14.), ve výši ceny stanovené za poskytnutí Ručení a Podpora v režimu de minimis je poskytnuta; 
  • poskytne PGRLF blankosměnku vlastní, jejíž vzor stanoví PGRLF a uzavře s PGRLF dohodu o směnečném vyplňovacím prohlášení (viz bod A.1.12.); 
  • podpora nebude poskytnuta podniku v obtížích (viz bod A.1.11.); 
  • Žadatel nesmí mít k datu podání žádosti nedoplatky vůči státu nebo dalším, ve znění programu vyjmenovaným, institucím tzn. vůči České správě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu, Státnímu pozemkovému úřadu, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu, Ministerstvu zemědělství a PGRLF, a.s. (viz bod A.3.4.);
   • A.1.3. „Bankou“ se pro účely těchto Pokynů rozumí banka ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, s níž PGRLF uzavřel smlouvu o spolupráci. Bankou se rozumí i spořitelní a úvěrové družstvo ve smyslu zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiný subjekt, se kterým PGRLF uzavřel smlouvu o spolupráci.
   • A.1.4. „Úvěrem“ se rozumí úvěr poskytnutý Žadateli Bankou na investice uvedené v bodě C.1.2. písm. bb), těchto Pokynů nebo Úvěr na financování projektu Informačních a propagačních opatření.
   • A.1.5. „Cenou za Ručení“ se rozumí cena stanovená zejména na základě ratingového ohodnocení Žadatele a vypočtena ve smyslu Sdělení Komise o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory ve formě záruk. Cena se hradí za každý rok, kdy Ručení trvá. Cena za Ručení se může v jednotlivých letech měnit, a to zejména s ohledem na výši zajišťovaného závazku.
   • A.1.6. „Zemědělskými produkty“ se rozumí produkty uvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU s výjimkou produktů rybolovu a akvakultury uvedených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013. Příloha I Smlouvy o fungování EU je uvedena v těchto Pokynech v části D.
   • A.1.7. „Zemědělskou prvovýrobou“ se rozumí produkce produktů rostlinné a živočišné výroby uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU, aniž byly provedeny jakékoli další operace měnící povahu těchto produktů.
   • A.1.8. „Zpracováním zemědělských produktů“ se pro účely těchto Pokynů rozumí jakékoliv zpracování zemědělského produktu, jehož výsledkem může být zemědělský produkt nebo produkt, který zemědělským produktem ve smyslu bodu A.1.6. není.
   • A.1.9. „Informačním a propagačním opatřením“ se rozumí informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů a potravinářských výrobků vyrobených ze zemědělských produktů na vnitřním trhu Evropské unie a/nebo ve třetích zemích, a to v rámci projektů o kterých rozhodla Evropská komise a které jsou spolufinancovány z rozpočtu Evropské unie. Mezi uvedená Informační a propagační opatření patří také opatření na podporu výrobků uvedených v části 6 Výkladového listu Pokynů. .
   • A.1.10. „Začínajícím podnikatelem“ se rozumí podnikatel, který není zapsán v evidenci zemědělských podnikatelů déle než 12 měsíců před podáním žádosti o poskytnutí Ručení nebo který nepodniká (nepůsobí) v oblasti zpracování zemědělských produktů, lesního hospodářství nebo zpracování dřeva déle než 12 měsíců před podáním žádosti o poskytnutí Ručení (nemá příslušné oprávnění k podnikání v oblasti zpracování zemědělských produktů, lesního hospodářství nebo zpracování dřeva déle než 12 měsíců před podáním žádosti o poskytnutí Ručení).
   • A.1.11. „Podnikem v obtížích“ se rozumí podnik, v jehož případě nastane alespoň jedna z následujících okolností:
   • a) v případě společnosti s ručením omezeným (která není malým nebo středním podnikem, jehož existence nepřesahuje tři roky), kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny upsaného základního kapitálu. Tento případ nastává, když je výsledek odečtení kumulovaných ztrát od rezerv (a všech dalších prvků, jež se obecně považují za kapitál společnosti) negativní a svou výší překračuje polovinu upsaného základního kapitálu. Pro účely tohoto ustanovení se za „společnost s ručením omezeným“ považují zejména formy podniků uvedené v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU (31) a „základní kapitál“ zahrnuje případně jakékoli emisní ážio;
   • b) v případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti (která není malým nebo středním podnikem, jehož existence nepřesahuje tři roky), kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny jejího kapitálu zaznamenaného v účetnictví této společnosti. Pro účely tohoto ustanovení se za „společnost, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti“ považují zejména formy podniků uvedené v příloze II směrnice 2013/34/EU;
   • c) jestliže vůči podniku bylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení nebo tento podnik splňuje kritéria vnitrostátního práva pro zahájení kolektivního úpadkového řízení na žádost svých věřitelů;
   • d) jestliže podnik obdržel podporu na záchranu a zatím nesplatil půjčku nebo neukončil záruku nebo jestliže obdržel podporu na restrukturalizaci a stále se na něj uplatňuje plán restrukturalizace;
   • e) v případě podniku, který není malým nebo středním podnikem, kde v uplynulých dvou letech:
    • i) účetní poměr dluhu společnosti k vlastnímu kapitálu je vyšší než 7,5 a
    • ii) poměr úrokového krytí hospodářského výsledku společnosti před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) je nižší než 1,0;
   • A.1.12.„Dohodou o směnečném vyplňovacím prohlášení a směnkou vlastní“ se rozumí písemná dohoda uzavřená mezi PGRLF a Žadatelem o poskytnutí Ručení, která obsahuje zejména podmínky za kterých je PGRLF oprávněn vyplnit do blankosměnky směnečnou sumu a datum splatnosti. Směnkou vlastní zajišťuje Žadatel o poskytnutí Ručení svůj možný závazek vůči PGRLF, který by mohl vzniknout z titulu splnění Ručitelského závazku.
   • A.1.13.“Podnikatelským záměrem“ se rozumí dokument, obsahující popis činnosti – investiční záměr nebo popis projektu Informačních a propagačních opatření, včetně informace o rozhodnutí Evropské komise o projektu, na jehož financování bude použit Úvěr s Ručením.
   • A.1.14.“Podporou v režimu de minimis“ se rozumí podpora poskytnuta v režimu stanoveném Nařízením Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v zemědělství (platí pro zemědělské prvovýrobce) nebo podpora poskytnuta v režimu de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; (platí pro zpracovatele zemědělských produktů, subjekty působící v odvětví lesního hospodářství a zpracování dřeva). Podpora v režimu de minimis může být poskytnuta za splnění všech podmínek uvedených v předmětných nařízeních platných pro příslušnou oblast.
   • A.1.15. „Jedním podnikem“ se rozumí veškeré subjekty, které mezi sebou mají alespoň jeden z následujících vztahů: a) jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu; b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu; c) jeden subjekt má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem, nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu; d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, většinu hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu. Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený v písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více subjektů, jsou také považovány za jeden podnik. Podniky, které mají přímou vazbu na tentýž orgán veřejné moci (tj. obec, kraj apod.) a nemají žádný vzájemný vztah, se za „jeden podnik“ nepovažují.
   • A.1.16.“Mikropodnikem, malým nebo středním podnikem“ se rozumí podnik, který zaměstnává méně než 250 osob a jehož roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jehož bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR – viz příloha I nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 193, 1. 7. 2014, s. 1).

A.2. Příjem žádostí o podporu a výše podpory

   • A.2.1. Příjem žádostí o poskytnutí podpory bude zahájen ke dni 3. 8. 2015.
   • A.2.2. Jediný společník PGRLF je oprávněn vyhlásit pozastavení, ukončení příjmu žádostí nebo naopak jeho opětovné otevření.
   • A.2.3. V případě, že Žadatel o Podporu v režimu de minimis působí zároveň jak v oblasti Zemědělské prvovýroby, tak v jiné oblasti, povede o realizaci podporované investice/projektu (o veškerých výdajích skutečně vynaložených na podporovanou investici/projekt) samostatnou analytickou účetní evidenci, nebo jinak oddělí účetnictví realizace podporované investice/projektu (např. střediskem nebo činností), pokud je příjemce účetní jednotkou. Pokud není účetní jednotkou, povede jiným způsobem samostatnou podrobnou evidenci realizované investice/projektu. Cílem tohoto opatření je zamezení možnosti čerpání Podpory v režimu de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v oblasti zemědělské prvovýroby.

A.3. Podmínky pro získání podpory ve formě Ručení

   • A.3.1. Ručení se neposkytuje na Úvěry, které byly před datem registrace žádosti vyčerpány. Toto ustanovení neplatí pro případ, kdy je po uplynutí doby, po kterou je účinné Ručitelské prohlášení, žádáno o opětovné Ručení za Úvěr.
   • A.3.2.Příjemce podpory ve formě Ručení odpovídá za účelové použití Úvěru za který ručí PGRLF. Úvěr musí být použit v souladu s Podnikatelským záměrem a těmito Pokyny. Úvěr může být použit pouze na investice, které jsou definované těmito Pokyny v bodě C.1.2. písm. bb) nebo na projekty Informačních a propagačních opatření.
   • A.3.3.Podpora přísluší Žadateli, který není v likvidaci nebo na jehož majetek nebyl prohlášen konkurs, neprobíhá konkursní řízení nebo řízení vyrovnací, nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku, nebo neprobíhá řízení dle insolvenčního zákona.
   • A.3.4. Podpora se neposkytuje Žadatelům, kteří jsou v prodlení s úhradou splatných závazků vůči PGRLF, respektive neuzavřeli s PGRLF příslušný splátkový kalendář, případně jinou dohodu o vypořádání. V případě právnických osob se podpora neposkytne Žadatelům, kteří mají ve svých strukturách (tj. zejména jako společníky, jednatele, členy představenstev, členy dozorčích rad či jiných statutárních a kontrolních orgánů) právnické a fyzické osoby, které jsou v prodlení s úhradou splatných závazků, respektive neuzavřely s PGRLF příslušný splátkový kalendář, případně jinou dohodu o vypořádání. Toto ustanovení se vztahuje i na osoby, které byly či stále jsou ve strukturách takových právnických osob, které jsou v prodlení s úhradou splatných závazků, respektive neuzavřely s PGRLF příslušný splátkový kalendář, případně jinou dohodu o vypořádání.
   • A.3.5. Příjemce podpory ve formě Ručení je povinen na vyžádání PGRLF předložit i další dokumenty, které s předkládanou žádostí a poskytnutím podpory souvisí.
   • A.3.6. Čerpání Úvěru je podmíněno předložením daňových dokladů (faktur) nebo kupních smluv (výjimečně lze akceptovat zálohové faktury) a je možné jen ve prospěch běžných účtů příslušných subjektů, a to i takovým způsobem, že Příjemce podpory ve formě Ručení předloží Bance žádost o čerpání Úvěru zároveň s příkazem k převodu prostředků ze svého běžného účtu ve prospěch účtů příslušných subjektů. Na tomto základě Banka převádí úvěrové prostředky z úvěrového účtu Banky na běžný účet Příjemce podpory ve formě Ručení u Banky a následně, bez zbytečného odkladu, na běžné účty příslušných subjektů. Na základě tohoto postupu nemá Příjemce podpory ve formě Ručení s převedenými prostředky na běžném účtu možnost disponovat a tyto prostředky mohou být použity výhradně v souladu s účelem Úvěru. Uvedený postup není závazný pro případy financování projektů Informačních a propagačních opatření, příjemce podpory však je povinen zajistit účelové užití Úvěru.
   • A.3.7. Příjemce podpory ve formě Ručení umožní kontrolu vyjmenovanými subjekty (viz bod A.5.1.).
   • A.3.8. Při nedodržení podmínek pro poskytnutí podpory stanovených Pokyny a smlouvou o poskytnutí podpory, postupuje PGRLF v souladu se smlouvou o poskytnutí podpory, včetně stanovení případných sankcí (tj. úhrada smluvních pokut, apod.).
   • A.3.9. Na poskytnutí podpory dle těchto Pokynů není právní nárok.
   • A.3.10. Na investici, která je pořizována prostřednictvím Úvěru, který je zajištěn PGRLF (kde je PGRLF v postavení Ručitele), nesmí být Žadateli poskytnuta dotace nebo příspěvek z rozpočtu kapitoly MZe, z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu nebo státních fondů, Národního fondu, strukturálních fondů Evropské unie či jiného programu podpory PGRLF, a. s. Platí také pro kumulaci s Ručením (zajištěním dluhu) poskytovaným jiným subjektem vlastněným nebo ovládaným státem. Toto ustanovení neplatí pro případy Ručení za projekty Informačních a propagačních opatření, a to vždy za podmínky, že takovou kumulací nedojde k překročení maximální míry či výše podpory stanovené předpisy Evropské unie či rozhodnutím Evropské komise.
   • A.3.11. Investice, která je pořizována prostřednictvím Úvěru, který je zajištěn PGRLF (kde je PGRLF v postavení Ručitele), nesmí být předmětem smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva.

A.4. Ostatní

   • A.4.1. Příjemce podpory ve formě Ručení je povinen oznámit PGRLF změny související s poskytováním podpor PGRLF, a to ve lhůtě stanovené PGRLF.
   • A.4.2. Jediný společník PGRLF je oprávněn měnit Pokyny a rozhodnutí PGRLF.
   • A.4.3. Představenstvo PGRLF je oprávněno podat výklad k těmto Pokynům.
   • A.4.4. Veškeré změny týkající se poskytování podpor budou oznamovány na internetové adrese www.pgrlf.cz, prostřednictvím místně příslušných pracovišť SZIF či MZe nebo prostřednictvím jiných PGRLF k tomu určených subjektů.

A.5. Kontrola

   • A.5.1. Kontrolu dodržování Pokynů zajišťuje PGRLF svými zaměstnanci nebo jím zmocněnými subjekty (např. Ministerstvo zemědělství), případně oprávněné instituce či orgány EU. Kontrolující zaměstnanci PGRLF, nebo zástupci ke kontrole zmocněných subjektů předloží kontrolovanému příjemci podpory (nebo Žadateli o podporu) písemné pověření PGRLF k provedení kontroly a prokáží svou totožnost služebním průkazem nebo jiným dokladem totožnosti.
   • A.5.2. Příjemce podpory i Žadatel umožní přístup zástupcům zmocněných subjektů do svých provozních a administrativních prostor a umožní uskutečnit kontrolu tak, aby bylo možno posoudit dodržování podmínek stanovených Smlouvou o poskytnutí podpory a těchto Pokynů.
   • A.5.3. PGRLF je ze strany Banky průběžně informován o plnění úvěrových podmínek příjemcem podpory.

B. – Postup vyřizování žádosti o poskytnutí Ručení a Podpory v režimu de minimis

B.1. Žádost

   • B.1.1. V případě žádosti o poskytnutí Ručení požádá Žadatel Banku o poskytnutí Úvěru.
   • B.1.2. Žadatel předloží svoji žádost o podporu na předepsaném formuláři, jehož vzor stanoví PGRLF. Všechny požadované údaje je nutno vyplnit, a to včetně všech příloh a případného čestného prohlášení k Podpoře de minimis, a to v případech, kdy Žadatel žádá o Podporu v režimu de minimis, tedy žádá, aby stanovená cena za podporu ve formě Ručení byla poskytnuta jako podpora v uvedeném režimu.
   • B.1.3. Žádost se podává prostřednictvím místně příslušného pracoviště SZIF či MZe, prostřednictvím PGRLF nebo prostřednictvím jiných PGRLF k tomu určených subjektů, spolu s čestným prohlášením a přílohami. Místně příslušné pracoviště SZIF či MZe nebo jiné PGRLF k tomu určené subjekty zajistí předání kompletní žádosti PGRLF. PGRLF může vedle výše uvedeného způsobu podání Žádosti o poskytnutí podpory, stanovit i jiný způsob podávání žádosti o poskytnutí Podpory, který uvede na svých internetových stránkách www.pgrlf.cz.
   • B.1.4. Podáním žádosti se rozumí datum registrace žádosti místně příslušným pracovištěm SZIF či MZe nebo prostřednictvím jiných PGRLF k tomu určených subjektů. Podpora se poskytuje dle podmínek platných ke dni této registrace.

B.2. Vyřízení

  • B.2.1. PGRLF provede analýzu žádosti a dalších vyžadovaných příloh předložených Žadatelem. PGRLF provede ratingové ohodnocení Žadatele a dle kreditní kvality Žadatele bude stanovena Cena za poskytnutí Ručení. V případě, že PGRLF poskytnutí Ručení schválí, odešle Žadateli smlouvu o poskytnutí podpory ve formě Zajištění úvěrů, Smlouvu o směnečném vyplňovacím prohlášení a vzor směnky. Zároveň PGRLF informuje Žadatele o výši stanovené Ceny za Ručení a vyzve k její úhradě – neplatí v případech, kdy je poskytnuta Podpora v režimu de minimis ve výši Ceny za Ručení. Současně s uvedenými dokumenty odesílá PGRLF vzor Ručitelského prohlášení. Po doručení Žadatelem podepsané smlouvy o poskytnutí podpory ve formě Zajištění úvěrů, Smlouvy o směnečném vyplňovacím prohlášení a směnky, která obsahuje všechny požadované náležitosti a po připsání Ceny za Ručení na účet PGRLF (respektive po poskytnutí Podpory v režimu de minimis ve výši Ceny za Ručení) je vystaveno Ručitelské prohlášení, které je odesláno Žadateli. O jiném rozhodnutí je Žadatel písemně informován.
  • B.2.2. Proti rozhodnutí PGRLF lze podat odůvodněnou písemnou námitku. PGRLF námitku projedná. Své rozhodnutí revokuje, pokud budou v námitce sděleny nové, nebo věc významně doplňující skutečnosti.
  • B.2.3. Na podávání a vyřizování žádostí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení ani ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů.
  • B.2.4. Podání žádosti o poskytnutí podpory ve formě Zajištění úvěrů:
   1. Žadatel předloží PGRLF žádost o poskytnutí podpory v rámci tohoto programu včetně všech příloh a čestných prohlášení.
   2. Účetní výkazy podle formy účetnictví – vše kopie
    • a. Žadatelé vedoucí účetnictví (dříve podvojné)
    • – přiznání k dani z příjmů za 2 roky předcházející podání žádosti;
    • – účetní závěrka, tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce za 2 roky předcházející podání žádosti;
    • – aktuální výkazy v rozsahu rozvahy a výkazu zisku a ztráty, k datu podání žádosti.
    • b. Žadatelé vedoucí daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví)
    • – přiznání k dani z příjmů za 2 roky předcházející podání žádosti, včetně příloh.
    • – vyplněný formulář s dalšími údaji potřebnými pro vyhodnocení kreditní kvality Žadatele viz www.pgrlf.cz – ke stažení – Úvěry na nákup půdy – Formulář pro žadatele vedoucí daňovou evidenci.
   3. Podnikatelský záměr v jednom vyhotovení, který musí obsahovat:
    • informace o stávajícím rozsahu podnikání Žadatele,
    • identifikaci pořizované investice/projektu – tedy vymezení účelu Úvěru, jenž nesmí být následně v rozporu s údaji uvedenými v úvěrové smlouvě,
    • částku potřebnou k provedení projektu nebo činnosti a výši způsobilé investice,
    • v případě Ručení za projekt Informačních a propagačních opatření, je nutné uvést přesný název projektu a informace o rozhodnutí Evropské komise o projektu.
   4. Uzavřená úvěrová smlouva včetně všech dodatků, která bude obsahovat tyto údaje: výše Úvěru, konečná doba splatnosti, úroková sazba, splátkový kalendář a požadavek Banky na zajištění úvěru ze strany PGRLF. Úvěrová smlouva – originál nebo úředně ověřená kopie.
   5. Potvrzení prokazující, že nemá nedoplatky vůči České správě sociálního zabezpečení a vůči Finančnímu úřadu. V Žádosti o poskytnutí Ručení klient poskytne souhlas s ověřením této skutečnosti také u Státního zemědělského intervenčního fondu, Ministerstva zemědělství a Státního pozemkového úřadu, které provede PGRLF.
   6. Začínající podnikatel v oblasti zemědělské prvovýroby či zpracování zemědělských produktů předloží také osvědčení o zápisu do evidence podnikatele (kopie prostá).