Výkladový list

k Pokynům pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Zajištění úvěrů

  • 1. Výpočet výše příjmů ze zemědělské výroby

   Výpočet výše příjmů ze zemědělské výroby pro žadatele vedoucí daňovou evidenci

   Vzorec pro výpočet: (Příjmy ze zemědělské činnosti x 100)/Celkové příjmy

    

   • Položky zahrnuté do čitatele:
    • (+) Tržba za prodej vlastních výrobků1 a služeb2 souvisejících se zemědělskou, lesnickou činností a zpracování zemědělských produktů
    • (+) Změna stavu zásob související se zemědělskou, lesnickou činností a zpracováním zemědělských produktů
    • (+) Aktivace výrobků ze zemědělské, lesnické produkce a ze zpracování zemědělských produktů
    • (+) Tržby z prodeje zvířat základního stáda
    • (+) Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod na polních plodinách a zvířatech
    • (+) Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události3
    • (+) Dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy
   • Položky zahrnuté do jmenovatele:
    • (+) celkové příjmy
    • (-) příjmy z finančních aktivit
    • (-) mimořádné příjmy
    • (-) příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku (bez Tržeb z prodeje zvířat základního stáda)
   • Pozn.:
    • (+) přičitatelná položka
    • (-) odčitatelná položka

   Výpočet výše příjmů ze zemědělské výroby pro Žadatele vedoucí účetnictví

   Vzorec pro výpočet: (Výnosy ze zemědělské činnosti x 100)/Celkové provozní výnosy

   • Položky zahrnuté do čitatele:
    • (+) Tržba4 za prodej vlastních výrobků5 a služeb6 souvisejících se zemědělskou, lesnickou činností a zpracování zemědělských produktů
    • (+) Změna stavu zásob7 související se zemědělskou, lesnickou činností a zpracováním zemědělských produktů
    • (+) Aktivace výrobků8 ze zemědělské, lesnické produkce a ze zpracování zemědělských produktů
    • (+) Tržby z prodeje zvířat základního stáda
    • (+) Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod na polních plodinách a zvířatech
    • (+) Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události9
    • (+) Dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy
   • Položky zahrnuté do jmenovatele:
    • (+) Tržby za prodej zboží10
    • (+) Výkony10
    • (+) Tržby z prodeje zvířat základního stáda
    • (+) Ostatní provozní výnosy10
   • Pozn.:
    • (+) přičitatelná položka
    • (-) odčitatelná položka

    1 tržby z potravinářské a vedlejší produkce např. tržby z bioplynových stanic, peletek atd.
    2 včetně služeb pro organizace zabývající se zemědělskou činností, lesnickou činností, zpracováním zemědělských produktů a služeb pro obce
    3 V případě, že byla potvrzena do dne uzavírání účetních knih výše náhrady na polních plodinách a zvířatech
    4 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (Výkaz zisku a ztráty)
    5 tržby z potravinářské a vedlejší produkce např. tržby z bioplynových stanic, peletek atd.
    6 včetně služeb pro organizace zabývající se zemědělskou činností, lesnickou činností, zpracováním zemědělských produktů a služeb pro obce
    7 Změna stavu zásob vlastní činnosti (Výkaz zisku a ztráty)
    8 Aktivace (Výkaz zisku a ztráty)
    9 V případě, že byla potvrzena do dne uzavírání účetních knih výše náhrady na polních plodinách a zvířatech
    10 Výkazu zisku a ztráty

   • 2. Výpočet výše příjmů ze zpracování zemědělských produktů

    Výpočet výše příjmů ze zpracování zemědělských produktů pro Žadatele vedoucí daňovou evidenci

    Vzorec pro výpočet: (Příjmy ze zpracování zemědělských produktů x 100)/Celkové příjmy

     

    • Položky zahrnuté do čitatele:
     • (+) Tržba za prodej vlastních výrobků1 a služeb2 souvisejících se zpracováním zemědělských produktů
     • (+) Aktivace výrobků ze zpracování zemědělských produktů
     • (+) Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod souvisejících se zpracováním zemědělských produktů
     • (+) Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události3
     • (+) Dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy spojených se zpracováním zemědělských produktů
    • Položky zahrnuté do jmenovatele:
     • (+) celkové příjmy
     • (-) příjmy z finančních aktivit
     • (-) mimořádné příjmy
     • (-) příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku
    • Pozn.:
     • (+) přičitatelná položka
     • (-) odčitatelná položka

    Výpočet výše příjmů ze zpracování zemědělských produktů pro Žadatele vedoucí účetnictví

    Vzorec pro výpočet: (Výnosy ze zpracování zemědělských produktů x 100)/Celkové provozní výnosy

    • Položky zahrnuté do čitatele:
     • (+) Tržby za prodej vlastních výrobků4 a služeb5 souvisejících se zpracováním zemědělských produktů
     • (+) Změna stavu zásob7 související se zpracováním zemědělských produktů
     • (+) Aktivace výrobků8 ze zpracování ze zemědělských produktů
     • (+) Tržby z prodeje zvířat základního stáda
     • (+) Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod souvisejících se zpracováním zemědělských produktů
     • (+) Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události9
     • (+) Dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy spojených se zpracováním zemědělských produktů
    • Položky zahrnuté do jmenovatele:
     • (+) Tržby za prodej zboží10
     • (+) Výkony10
     • (+) Ostatní provozní výnosy10
    • Pozn.:
     • (+) přičitatelná položka
     • (-) odčitatelná položka

     1 tržby za zemědělské produkty, uvedené níže v Příloze I Seznam podle článku 38 Smlouvy o fungování EU
     2 včetně služeb pro organizace zabývající se zpracováním zemědělských produktů 
     3 V případě, že byla potvrzena do dne uzavírání účetních knih výše náhrady na lesních porostech
     4 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (Výkaz zisku a ztráty) za zemědělské produkty uvedené níže v Příloze I Seznam podle článku 38 Smlouvy o fungování EU
     5 včetně služeb pro organizace zabývající se zpracováním zemědělských produktů 
     7 Změna stavu zásob (Výkaz zisku a ztráty) zemědělských produktů z vlastní výroby
     8 Aktivace materiálu a zboží (Výkaz zisku a ztráty) zemědělských produktů vyrobených ve vlastní režii
     9 V případě, že byla potvrzena do dne uzavírání účetních knih výše náhrady na lesních porostech
     10 Výkaz zisku a ztráty

    • 3. Výpočet výše příjmů z lesnické činnosti a zpracování dřeva

     Výpočet výše příjmů z lestnické činnosti a zpracování dřeva pro Žadatele vedoucí daňovou evidenci

     Vzorec pro výpočet: (Příjmy z lesnické činnosti a zpracování dřeva x 100)/Celkové příjmy

      

     • Položky zahrnuté do čitatele:
      • (+) Tržba za prodej vlastních výrobků1 a služeb2 souvisejících s lesnickou činností a zpracováním dřeva
      • (+) Změna stavu zásob související s lesnickou činností a zpracováním dřeva
      • (+) Aktivace výrobků z lesnické produkce a ze zpracování dřeva
      • (+) Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod na lesních porostech
      • (+) Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události3
      • (+) Dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy spojených s lesnickou činností a zpracováním dřeva
     • Položky zahrnuté do jmenovatele:
      • (+) celkové příjmy
      • (-) příjmy z finančních aktivit
      • (-) mimořádné příjmy
      • (-) příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku
     • Pozn.:
      • (+) přičitatelná položka
      • (-) odčitatelná položka

     Výpočet výše příjmů z lesnické činnosti a zpracování dřeva pro Žadatele vedoucí účetnictví

     Vzorec pro výpočet: (Výnosy z lesnické činnosti a zpracování dřeva x 100)/Celkové provozní výnosy

     • Položky zahrnuté do čitatele:
      • (+) Tržby za prodej vlastních výrobků4 a služeb5 souvisejících s lesnickou činností a zpracováním dřeva
      • (+) Změna stavu zásob7 související s lesnickou činností a zpracováním dřeva
      • (+) Aktivace výrobků8 zlesnické produkce a ze zpracování dřeva
      • (+) Předpis uznaného nároku na úhradu mank a škod na lesních porostech
      • (+) Předpis pohledávky za pojišťovnou v důsledku pojistné události9
      • (+) Dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy spojených s lesnickou činností a zpracováním dřeva
     • Položky zahrnuté do jmenovatele:
      • (+) Tržby za prodej zboží10
      • (+) Výkony10
      • (+) Ostatní provozní výnosy10
     • Pozn.:
      • (+) přičitatelná položka
      • (-) odčitatelná položka

      1 tržby z lesního hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví uvedené pod č. 02.10 a tržby z těžby dřeva uvedené pod č. 02.20 klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
      2 včetně služeb pro organizace a obce zabývající se činnostmi v lesním hospodářství a jinými činnostmi v oblasti lesnictví uvedené pod č. 02.10 a těžbou dřeva uvedené pod č. 02.20 klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
      3 V případě, že byla potvrzena do dne uzavírání účetních knih výše náhrady na lesních porostech
      4 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (Výkaz zisku a ztráty) související s činnostmi v lesním hospodářství a jinými činnostmi v oblasti lesnictví uvedené pod č. 02.10 a těžbou dřeva uvedené pod č. 02.20 klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
      5 včetně služeb pro organizace a obce zabývající se činnostmi v lesním hospodářství a jinými činnostmi v oblasti lesnictví uvedené pod č. 02.10 a těžbou dřeva uvedené pod č. 02.20 klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
      7 Změna stavu zásob vlastní činnosti (Výkaz zisku a ztráty)
      8 Aktivace (Výkaz zisku a ztráty))
      9 V případě, že byla potvrzena do dne uzavírání účetních knih výše náhrady na lesních porostech
      10 Výkaz zisku a ztráty

     • 4.Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

      02.10 Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví

      Zahrnuje:

       • – pěstování dříví na stojato: výsadbu, přesazování, probírku stromů a péči o les
       • – pěstování podrostu, vlákninového dříví a dříví na otop
       • – provoz lesních školek
        Tyto činnosti lze provádět jak v přírodních, tak v uměle vysazených lesích.

      Nezahrnuje:

      • – pěstování vánočních stromků (01.29)1
      • – provoz stromových školek, kromě lesních školek (01.30)1
      • – sběr hub a jiných divoce rostoucích lesních materiálů (02.30)1
      • – výrobu štěpek a třísek ze dřeva (16.10)1

      02.20 Těžba dřeva

      Zahrnuje:

       • – produkci kulatiny pro dřevozpracující průmysl
       • – produkci kulatiny používané v neopracované formě, např. důlního dřeva, plotových kůlů a telegrafních sloupů
       • – sběr a produkci dřeva pro účely výroby energií
       • – sběr zbytků vzniklých při těžbě dřeva pro účely výroby energií
       • – produkci dřevěného uhlí v lese (tradičními metodami)
        Produktem této činnosti jsou klády, odřezky nebo palivové dříví.

      Nezahrnuje:

      • – pěstování vánočních stromků (01.29)1
      • – pěstování dříví na stojato: výsadbu, přesazování, probírku stromů a péči o les (02.10)1
      • – sběr jiných divoce rostoucích lesních materiálů (02.30)1
      • – výrobu štěpek a třísek ze dřeva (16.10)1
      • – produkci dřevěného uhlí na základě destilace (20.14)1

      16.1 Výroba pilařská a impregnace dřeva
      16.10 Výroba pilařská a impregnace dřeva

      Zahrnuje:

       • – řezání pilou, hoblování a jiné strojní obrábění dřeva
       • – krájení na plát, dělení nebo rozřezání na třísky, hobliny
       • – výrobu dřevěných železničních pražců
       • – výrobu podlahové krytiny ze dřeva, nemontované, nekompletované
       • – výrobu dřevité vlny, dřevité moučky, třísek, pilin

      Zahrnuje také:

       • – sušení dřeva
       • – impregnaci anebo chemickou úpravu dřeva konzervačními nebo jinými hmotami

      Nezahrnuje:

      • – těžbu a produkci surového dřeva (02.20)1
      • – výrobu dýh dostatečně tenkých pro zpracování na překližky, desky a panely (16.21)1
      • – výrobu šindelů, obrub, obkladů a lišt (16.23)1
      • – výrobu palivového dřeva nebo lisovaného dřeva (16.29)1

      16.2 Výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku 
      Tato skupina zahrnuje výrobu dřevěných, korkových, proutěných anebo slaměných výrobků, a to jak v základních formách, tak ve formě sestavených, kompletovaných výrobků. 
      16.21 Výroba dýh a desek na bázi dřeva

      Zahrnuje:

      • – výrobu dýh, které jsou dostatečně tenké a vyhovují pro dýhování, zpracování na překližky nebo k jiným účelům:
      • • hlazené, barvené, potahované, impregnované, vyztužené (na zadní straně papírem nebo tkaninou)
      • • zpracování formou motivů
      • – výrobu překližek, dýhovaných desek (panelů) a podobných vrstvených (laminátových) dřevěných desek a listů
      • – výrobu OSB desek (její štěpky jsou složené do 3 vrstev k sobě kolmo orientovaných) a jiných dřevotřískových desek
      • – výrobu středně silných dřevovláknitých izolačních desek (MDF) a jiných dřevovláknitých desek
      • – výrobu zhuštěného dřeva
      • – výrobu klíženého vrstveného dřeva, vrstvených dřevěných dýh

       1 http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/vysvetlivky_cz_nace/$File/vysvetlivky_cz_nace.pdf

5.viz bod A. 1. 9. Pokynů:
     • a) pivo;
     • b) čokoláda a odvozené produkty;
     • c) chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží;
     • d) nápoje vyrobené z rostlinných výtažků;
     • e) těstoviny;
     • f) sůl;
     • g) přírodní gumy a pryskyřice;
     • h) hořčičná pasta;
     • i) kukuřice cukrová;
     • j) bavlna.