Výstava Naše Pole, 9. – 10. června 2016, Nabočany (Chrudim)

Zveme všechny naše klienty a obchodní partnery na náš stánek v rámci výstavy Naše Pole, která se uskuteční ve dnech 9. – 10. června 2016 v Nabočanech (Chrudim). Na stánku budou odborníci PGRLF připraveni podat informaci o všech 15 programech podpory, které PGRLF nabízí a odpovědět na vaše případné dotazy. Těšíme se na vaši návštěvu!nase pole 1nase pole2

Zajištění úvěrů – spolupracující banky

Dne 12.5. 2016 byla uzavřena smlouva o spolupráci s další bankou v rámci programu Zajištění úvěrů, a to s Raiffeisenbank im Stiftland eG. K 16.5. 2016 mají s PGRLF, a.s. pro program Zajištění úvěrů uzavřenu smlouvu o spolupráci tyto banky:

  1. Erste Leasing, a.s.
  2. Raiffeisenbank, a.s.
  3. Komerční banka, a.s.
  4. Raiffeisenbank im Stiftland eG

Brožura PGRLF

Nové sazby podpor – 1. čtvrtletí 2016

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil výše procentních sazeb podpor na 2,5% p.a. pro žádosti podané v období od 1.1.2016 do 31.3.2016 v rámci těchto investičních programů:

  • Technika pro hospodaření v lesích
  • Dřevozpracující provozovny
  • Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa
  • Zpracovatel

PGRLF, a.s. zároveň upozorňuje, že sazba podpory programu Zemědělec pro žádosti podané za období od 1.10.2015 do 30.9.2016 bude stanovena v souladu s Pokyny programu na základě ekonomického vyhodnocení všech žádostí zaregistrovaných v daném období.

Zahájení 1. kola příjmu žádostí v rámci programů Investiční a Provozní úvěry

PGRLF, a.s. vyhlašuje zahájení prvního kola příjmu žádostí v rámci nově otevřených programů Investiční a Provozní úvěry, a to ke dni 4. 4. 2016. Příjem žádostí bude ukončen ke dni 31. 12. 2016.

Podat žádost je možné prostřednictvím místně příslušného pracoviště SZIF, přímo na PGRLF, a.s. nebo s využitím elektronického podání.

Pokyny k programům stejně jako formuláře ke stažení jsou k dispozici na internetových stránkách www.pgrlf.cz.

Zemědělci, zpracovatelé a lesní hospodáři získají investiční i provozní úvěry

Zemědělci, zpracovatelé a lesní hospodáři si budou moci půjčovat částky v řádu statisíců či milionů korun na investice do strojů i samotný provoz svého podnikání. Vláda dnes schválila návrh ministra zemědělství, který stanovuje nové úvěrové programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF).

Možnost čerpat investiční nebo provozní úvěr od PGRLF získávají podnikatelé, kteří se zabývají zemědělskou prvovýrobou, zpracováním zemědělských produktů, lesním hospodářstvím a zpracováním dřeva. „Posilujeme roli PGRLF jako finanční servisní organizace. Hodláme podpořit zemědělce a podnikatele v lesním hospodářství, aby investovali i v případech, kdy se jim vynaložené peníze vrací třeba až po několika letech,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Ministerstvo zemědělství hodlá úvěry povzbudit zvláště oblast tuzemské živočišné výroby a také například pěstování ovoce, zeleniny, brambor či chmele. Cílem je změnit dosavadní trend, kdy se do Česka dováží stále více potravin ze zahraničí. Poskytnutý úvěr nemá sloužit k nákupu nemovitého majetku.

Maximální doba splatnosti úvěru na investice činí patnáct let, v případě provozního financování to mohou být až dva roky. Výše investičního úvěru se může pohybovat v rozpětí od 100 tisíc korun do 10 milionů Kč. Rozpětí pro provozní úvěr činí 100 tisíc – 2 miliony Kč. „Čerpání úvěru bude pro podnikatele atraktivnější díky možnosti odkladu první splátky jistiny v případě investičního úvěru až o jeden rok, v případě provozního úvěru až o šest měsíců. V rámci uvedených programů může klient žádat o snížení jistiny úvěru, a to v režimu de minimis,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

„Rozhodujícími kritérii pro poskytnutí úvěru bude finanční zdraví žadatele, forma zajištění a v případě investičního úvěru také předložený podnikatelský záměr,“ uvedl předseda představenstva PGRLF Zdeněk Nekula. Fond rovněž stanoví úrokovou sazbu úvěru v souladu s pravidly Evropské unie.

Podporu ve formě jak investičního, tak provozního úvěru v oblasti lesního hospodářství nebo zpracování dřeva mohou získat také obce, jejich příspěvkové organizace nebo právnické osoby založené obcí.

Ministerstvo zemědělství předpokládá, že počínaje letošním rokem dosáhnou celkové výdaje na investiční úvěry 200 milionů korun, v případě provozních úvěrů 50 milionů korun. V příštích letech by se měla na spolufinancování podílet také Evropská investiční banka.

 

Neli Vesselinova, tisková mluvčí PGRLF, a.s. Tel.: 225 989 422, e-mail: vesselinova@pgrlf.cz

 

Státní fond PGRLF má nově v čele výkonné představenstvo

V čele Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) stojí od 1. března letošního roku nově výkonné představenstvo, které se bude zabývat také každodenním provozem společnosti. O změně představenstva na výkonné rozhodl jediný akcionář PGRLF – Ministerstvo zemědělství, zastoupené ministrem Marianem Jurečkou. Od března vstoupily v platnost upravené stanovy fondu.

V čele představenstva zůstává Zdeněk Nekula. Uvedené změny v čele PGRLF podle něj znamenají velký krok k vybudování moderně fungující instituce. „Představenstvo se bude moci scházet častěji a operativně řešit jak neodkladná rozhodnutí, tak i běžné provozní záležitosti,“ uvedl Nekula. Členové představenstva, kteří by se podle předpokladu mohli scházet každý týden, budou mít podle Nekuly znalosti z každodenního provozu společnosti a lépe reagovat při řešení problémů. „Také budou zajišťovat rychlou zpětnou vazbu o rozhodnutích exekutivního orgánu dovnitř společnosti,“ dodává předseda představenstva.

Dalšími členy představenstva se stali dosavadní ředitelé PGRLF – Ondřej Mareček, Petr Tureček a místopředsedou představenstva je nově pan Radovan Odstrčil.

Neli Vesselinova, tisková mluvčí PGRLF, a.s. Tel.: 225 989 422, e-mail: vesselinova@pgrlf.cz

Poskytnutí podpory na pořízení sazenic révy vinné související s výsadbou nových vinic

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. oznamuje, že v rámci programu Zemědělec, ve smyslu bodu C.1.1. b) Pokynů, bude poskytována podpora také na pořízení sazenic révy vinné související s výsadbou nových vinic.

Novou výsadbou vinic se rozumí výsadba révy vinné, vysazená na základě uděleného povolení pro novou výsadbu dle čl. 63 a 64 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, nebo z práv z rezervy udělených podle čl. 85 k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 a převedených do povolení pro novou výsadbu dle čl. 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

Splnění podmínky výsadby nových vinic žadatel prokáže doručením rozhodnutí o registraci vinice a rozhodnutím o povolení výsadby vystaveného Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským.

PGRLF nabídne své služby na veletrhu Salima v Brně

Na veletrhu Salima chce PGRLF především podpořit zájem o nový Program podpory ZPRACOVATEL. Ten je určen pro podnikatele, kteří se zabývají zpracováním zemědělských produktů a dosahují příjmů z této činnosti ve výši minimálně 50 %.

Mohou ho využít všichni, kteří se zabývají zpracováním zemědělských produktů, přičemž velikost jejich závodu není omezena (např. mlékárny, masné závody, pekárny, sýrárny, apod.). Skupina případných žadatelů je tedy poměrně široká. „Chceme podpořit rozvoj venkova a zvýšit zájem pěstitelů a chovatelů, aby investovali do technologií pro další zpracování surovin. V Česku je například vysoká produkce mléka, obrovské množství ale vyvážíme a zpět se k nám vrací mléčné výrobky, přidaná hodnota takové výroby by přitom mohla zůstat v Česku,“ říká k důvodům podpory zpracovatelů ředitel fondu Zdeněk Nekula.

O podporu mohou žádat ti, kteří chtějí investovat do pořízení technologií, které souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a přispějí hlavně ke zlepšení jakosti výrobků, snížení výrobních nákladů, dalšímu rozšíření produkce podniku, zlepšení produktivity či snížení ekologického zatížení. „Formou podpory je dotace části úroků z úvěru poskytnutého komerčními subjekty,“ doplňuje Zdeněk Nekula. Maximální sazba podpory je přitom 5 % p.a. a zároveň maximální výše podporovaného úvěru je 50 mil. Kč/rok u jednoho žadatele.

Více informací získají zájemci v průběhu veletrhu Salima na stánku Ministerstva zemědělství v Pavilonu A1, případně na webových stránkách www.pgrlf.cz. Na stránkách jsou k dispozici všechny potřebné formuláře, žádost o podporu lze nově zaslat elektronicky.

Neli Vesselinova, tisková mluvčí PGRLF, a.s.
Tel.: 225 989 422, e-mail: vesselinova@pgrlf.cz