Informace pro žadatele o Investiční a Provozní úvěry

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) upozorňuje žadatele o investiční a provozní úvěry, že jedním z rozhodujících ukazatelů pro poskytnutí úvěrů je ekonomické (ratingové) hodnocení žadatele. Nedostatečné hodnoty parametrů tohoto hodnocení jsou důvodem pro zamítnutí žádostí. Podle zkušeností s posuzováním žádostí zaslaných v prvním kole příjmu PGRLF upozorňuje především na tyto nedostatky, kvůli kterým není možné úvěr poskytnout:

– ztrátové hospodaření, a to i opakovaně
– nulová tvorba zdrojů (hospodářský výsledek + odpisy) pro splácení požadovaného úvěru
– nedostatečná tvorba zdrojů i na splátky stávajících úvěrů přijatých od bank
– záporný vlastní kapitál, předluženost
– nízký vlastní kapitál ve vztahu k bilanční sumě, zvýšená zadluženost
– rozprodej majetku, kdy inkasované prostředky jsou jediným nebo hlavním zdrojem (nedostatečné zdroje z produkce)
– významné meziroční snižování tržeb i inkasovaných dotací
– minimální příjmy ze zemědělské činnosti (např. jen inkaso nájemného nebo jiné činnosti)
– žadatel nebo spojený subjekt v insolvenci
– dluh u SPÚ

Upozorňujeme žadatele o poskytnutí Investičního či Provozního úvěru na možnost vypočtení orientačního vyhodnocení ekonomické situace žadatele před podáním žádosti o úvěr na tzv. „Kalkul ačce“, kterou najdou na našich stránkách www.pgrlf.cz.
Výstup z rychlého hodnocení je pouze orientační a slouží pro informační účely žadatele, nejedná se o návrh na uzavření smlouvy a pro PGRLF není závazný.
Závěrečné rozhodnutí o poskytnutí úvěrů je komplexním hodnocením celé řady finančních a nefinančních ukazatelů a PGRLF si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, a to v kterékoli fázi jednání.
Hodnocení provedené prostřednictvím kalkulačky ze své povahy nebere v úvahu některé aspekty, které jsou součástí celkového vyhodnocení, např. nefinanční ukazatele (kvalita podnikatelského záměru, podnikatelská historie apod.). Zároveň není v kalkulačce zohledňována kvalita zajištění. Negativní výsledek nebrání žadateli v podání žádosti o úvěr a provedení komplexního hodnocení.
Zároveň PGRLF upozorňuje žadatele o podporu, že mohou i nadále využít programu Zemědělec, kde fond nabízí dotaci úroků u komerčních úvěrů.

Výklad k Pokynům Investiční a Provozní úvěry

Představenstvo PGRLF, a.s. podalo výklad k Pokynům Investičních a Provozních úvěrů ve věci bodu B.2.5. Standardní přílohy k žádosti o poskytnutí podpory odst. 3. :

„Potvrzení prokazující, že Žadatel nemá nedoplatky vůči České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a vůči Finančnímu úřadu. V žádosti o poskytnutí Podpory klient        poskytne souhlas s ověřením této skutečnosti také u Státního zemědělského intervenčního       fondu, MZe a Státního pozemkového úřadu, které provede PGRLF, a.s.“

Výklad: Ve vztahu k doložení bezdlužnosti vůči zdravotním pojišťovnám, viz výše, Žadatel předkládá potvrzení pouze od těch zdravotních pojišťoven, vůči kterým má povinnost hradit pojistné. Ve vztahu k ostatním zdravotním pojišťovnám Žadatel deklaruje uvedenou skutečnost prostřednictvím čestného prohlášení, které je součástí žádosti.

Potvrzení přijetí elektronicky podané žádosti

Vážení klienti, rádi bychom Vás tímto informovali, že v případě registrace žádosti přes stránky www.pgrlf.cz, je potvrzením o úspěšné registraci žádosti „potvrzovací“ e-mail s předmětem „Žádost přijata“, který je zaslán na e-mail uvedený v žádosti, a to zpravidla během několika minut po podání žádosti.

 

 

2. kolo příjmu žádostí v rámci programů Investiční a Provozní úvěry

PGRLF, a.s. zahajuje dne 17. 10. 2016 2. kolo příjmu žádostí v rámci programů Investiční a Provozní úvěry. Dle upravených pravidel mohou čerpat investiční nebo provozní úvěr ti zemědělští podnikatelé, kteří jsou chovateli skotu, ovcí, koz, prasat nebo drůbeže či pěstiteli ovoce, révy vinné, chmele, zeleniny, brambor nebo cukrové řepy. Okruh možných žadatelů o úvěr z řad podnikatelů působících v lesním hospodářství a zpracování dřeva je rozšířen o výrobce palivového či lisovaného dřeva a o poskytovatele služeb pro lesnictví.

Žadatelé o úvěr si budou moci nově požádat o snížení jistiny až do výše 50 % z celkové výše poskytnutého úvěru. Vždy však platí, že snížení nemůže být vyšší než korunový ekvivalent částky 15 000 EUR. Žadatel musí nejprve splnit podmínky pro poskytnutí úvěru včetně prokázání dostatečného finančního zdraví, teprve potom může získat podporu v režimu de minimis ve formě snížení jistiny úvěru.

Výše investičního úvěru se může pohybovat od 100 tisíc korun do 10 milionů, výše provozního úvěru od 100 tisíc do 2 milionů korun. Maximální doba splatnosti úvěru na investice je patnáct let, u provozního to mohou být až dva roky.

Upravené podmínky programů Investiční a Provozní úvěry jsou k dispozici na internetových stánkách www.pgrlf.cz.

Informace k vyúčtování podpor

Vážení klienti, rádi bychom Vás tímto upozornili, že od 30.6.2016 je písemné vyúčtování podpory části úroků z úvěru zasíláno pouze elektronicky na Vámi uvedený kontaktní e-mail. V případě, že kontaktní e-mail není uveden, je zasíláno poštou.

S ohledem na výše uvedené Vás tímto prosíme o uvádění aktuálních e-mailových kontaktů v žádostech o podporu.

V případě, že jste obdrželi platbu podpory části úroků z úvěru a písemné vyúčtování Vám nepřišlo nebo není kompletní, nebo v případě jakýchkoliv dotazů týkajících se vyúčtování podpor, nás neváhejte kontaktovat na telefonu 225 989 472 nebo na e-mailu: cerny@pgrlf.cz.

 

Úvěrová infolinka

Rádi bychom své klienty upozornili, že byla nově zřízena úvěrová infolinka, na kterou je možné se obracet s dotazy vztahujícími se k úvěrům poskytovaným PGRLF, a.s.:

Úvěrová infolinka:   +420 727 946 538

Orientační kalkulačka vyhodnocení ekonomické situace žadatele pro účely Investičních a Provozních úvěrů

Chtěli bychom upozornit žadatele o poskytnutí Investičního či Provozního úvěru na možnost vypočtení orientačního vyhodnocení ekonomické situace žadatele před podáním žádosti o úvěr:

Kalkulačka – FOP                  Kalkulačka – PO

Výstup z rychlého hodnocení je pouze orientační a slouží pro informační účely žadatele,  nejedná se o návrh na  uzavření smlouvy a pro PGRLF není závazný.   

Závěrečné rozhodnutí o poskytnutí úvěrů je komplexním hodnocením celé řady finančních a nefinančních ukazatelů a PGRLF si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, a to v kterékoli fázi jednání.

Hodnocení provedené prostřednictvím kalkulačky ze své povahy nebere v úvahu některé aspekty, které jsou součástí celkového vyhodnocení, např. nefinanční ukazatele (kvalita podnikatelského záměru, podnikatelská historie apod.). Zároveň není v kalkulačce zohledňována kvalita zajištění. Negativní výsledek nebrání žadateli v podání žádosti o úvěr a provedení komplexního hodnocení.

Kalkulačka pro orientační vyhodnocení ekonomické situace žadatele je k dispozici také na www.pgrlf.cz u jednotlivých programů v sekci Dokumenty.

PGRLF začne opět přijímat žádosti o investiční a provozní úvěry

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) se zaměří zvláště na podporu chovatelů hospodářských zvířat, pěstitelů ovoce a zeleniny i dalších takzvaných citlivých komodit. Podpořeni mohou být také zpracovatelé zemědělských produktů a podnikatelé z oblasti lesního hospodářství či těžby dřeva.
Příslušné úpravy programů Investiční úvěry a Provozní úvěry schválilo představenstvo PGRLF a jediný akcionář PGRLF. Fond začne přijímat žádosti podle upravených podmínek od 17. října 2016.
Žadatelé o úvěr si budou moci nově požádat o následné snížení jistiny až do výše 50 procent z celkové výše úvěru. Vždy však platí, že následné snížení jistiny nemůže být vyšší než korunový ekvivalent částky 15 tis. EUR. Podpora ve formě snížení jistiny je i nadále poskytována v režimu de minimis. „Žadatel musí nejprve splnit podmínky pro poskytnutí úvěru včetně dostatečného finančního zdraví a teprve potom mu můžeme poskytnout podporu de minimis ve formě snížení jistiny úvěru,“ upřesnil předseda představenstva PGRLF Zdeněk Nekula.
„Pokud tedy například pěstitel ovoce požádá o investiční úvěr ve výši 700.000,-Kč a splní podmínky pro jeho získání, může požádat o snížení jistiny až o 350.000,-Kč. Zemědělec, který splní podmínky pro získání investičního úvěru ve výši např. 3 miliony Kč, může požádat o snížení jistiny ve výši 405.000,-Kč (ekvivalent částky 15.000 eur),“ vysvětluje Zdeněk Nekula.
Možnost čerpat investiční nebo provozní úvěr budou mít podle upravených podmínek programů ti zemědělci, kteří jsou chovateli skotu, ovcí, koz, prasat nebo drůbeže či pěstiteli ovoce, vinné révy, chmele, zeleniny, brambor nebo cukrové řepy. Nárok na oba typy úvěrů budou mít také zpracovatelé zemědělských produktů. „Vždy jsme říkali, že hodláme těmito úvěry podpořit hlavně tuzemskou živočišnou výrobu a pěstování takzvaných citlivých komodit. Právě v těchto oblastech je totiž nutné posílit domácí zemědělce a zpracovatele, kteří čelí rostoucímu dovozu potravin ze zahraničí,“ řekl k novým podmínkám poskytování úvěrů ministr zemědělství Marian Jurečka.
PGRLF navíc vychází vstříc menším pěstitelům vinné révy.
PGRLF dále rozšířil okruh lesních hospodářů a zpracovatelů dřeva, kteří také získávají nárok na čerpání investičního nebo provozního úvěru. Podle nových pravidel si mohou žádost podat například výrobci palivového dřeva, lisovaného dřeva, poskytovatelé služeb pro lesnictví. 

Maximální doba splatnosti úvěru na investice činí patnáct let, v případě provozního financování to mohou být až dva roky. Výše investičního úvěru se může pohybovat v rozpětí od 100 tisíc korun do 10 milionů Kč. Rozpětí pro provozní úvěr činí 100 tisíc až 2 miliony Kč.
PGRLF dočasně přerušil příjem žádostí vzhledem ke skutečnosti, že objem podaných žádostí v prvním kole překročil v tu dobu alokovaný limit finančních prostředků pro tyto programy.

Upravené podmínky programů Investiční úvěry a Provozní úvěry najdete na webových stránkách www.pgrlf.cz.

Rekordní zájem zemědělců o programy PGRLF

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) letos přijal už více než 12 tisíc žádostí o využití některého z jeho programů. Schváleno jich přitom k dnešnímu dni bylo téměř 8200. „Ve srovnání s loňským rokem jde skutečně o velký nárůst zájmu zemědělců, za celý rok 2015 jsme žádostí měli 10600 a schváleno jich bylo přes 8500,“ komentuje průběžné letošní výsledky po necelých třech čtvrtletích předseda představenstva PGRLF Zdeněk Nekula.
Největší zájem je tradičně o program Zemědělec a o finanční podporu pojištění. U programu Zemědělec PGRLF pomáhá především vytvořit předpoklady pro rozvoj zemědělských prvovýrobců, kdy příjemce podpory investuje zejména do strojního zařízení, vybavení, technologických celků či výstavby, pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku. Jde dlouhodobě o nejvyužívanější program z nabídky PGRLF. Forma podpory u tohoto programu spočívá v poskytnutí dotace části úroků z komerčního úvěru. V letošním roce PGRLF schválil u tohoto programu už téměř 2700 žádostí zemědělců (v roce 2015 jich bylo schváleno 1490). K velkému nárůstu došlo také u žádostí o snížení jistiny úvěru na nákup půdy. „V loňském roce požádalo o využití tohoto programu 55 zemědělců, letos už více než 470. Více než tři pětiny těchto žádostí přitom už PGRLF schválil,“ doplňuje Zdeněk Nekula.
V letošním roce bylo podáno téměř 6300 žádostí o finanční podporu pojištění. Cílem této podpory je zpřístupnění pojistné ochrany širokému okruhu zemědělců a tím dosažení vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. Účelem podpory je částečná kompenzace pojistného vynaloženého na zemědělské pojištění. PGRLF v tomto případě zemědělských subjektům hradí část nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného u pojištění plodin a hospodářských zvířat.
Téměř tisícovku žádostí přijal fond u nových programů, které byly schválené na jaře letošního roku – a to u Investičních a Provozních úvěrů, které nově poskytuje přímo PGRLF. Schvalování těchto žádostí je časově nejnáročnější, především z důvodu doplňování podkladů, které jsou pro vyřízení nezbytné.