Aktuální informace o stavu zpracování podaných žádostí o úvěry

V současné době je příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci programů Investiční úvěry a Provozní úvěry pozastaven, avšak PGRLF brzy začne opětovně přijímat žádosti v rámci těchto modifikovaných programů. Nyní se ve spolupráci s ministerstvem zemědělství upřesňují podmínky pro poskytování podpor u citlivých komodit a pro zpracování zemědělských produktů. Aktualizované podmínky pro poskytnutí úvěrů zveřejníme co nejdříve, termín obnovení příjmu žádostí byl stanoven na 1. října 2016.

Chtěli bychom všechny žadatele ubezpečit, že se všemi přijatými žádostmi o poskytnutí Investičních úvěrů a Provozních úvěrů intenzivně zabýváme. Už jsme kontaktovali více než 70 % žadatelů s požadavkem na doplnění a zaslání dalších podkladů. Na naší personálně posílené infolince jsme všem klientům i nadále k dispozici.

 

Pomoc hospodářům a krajině

Srdečně Vás zveme na setkání s ministrem zemědělství
Marianem Jurečkou a jeho týmem nad tématy
strategie resortu Ministerstva zemědělství.
30. 9. 2016, 14:00 hod.
NH Collection Olomouc Congress HOTELPARK Stadion a.s.
Legionářská 1311/21, Olomouc

Program

Aktuální informace o stavu zpracování podaných žádostí o úvěry

Chtěli bychom všechny žadatele o úvěry v rámci programů Investiční úvěry a Provozní úvěry ubezpečit, že se všemi žádostmi přijatými v prvním kole intenzivně zabýváme. K dnešnímu dni jsme už kontaktovali 60 % žadatelů s požadavkem na doplnění a zaslání dalších podkladů. Na naší personálně posílené infolince jsme všem klientům i nadále k dispozici.

Téměř polovina zemědělců má zájem přispívat do Fondu těžko pojistitelných rizik

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) pokračuje v přípravě Fondu těžko pojistitelných rizik. Kvůli zpracování variantních řešení realizoval společně s agenturou PPM FACTUM rozsáhlý celorepublikový výzkum mezi zemědělci. Cílem bylo především ověřit jejich zájem o účast v tomto fondu a zjistit, zda jsou ochotni do fondu pravidelně přispívat.
Z výzkumu vyplynulo, že přibližně polovina (49 %) zemědělských podniků vyjadřuje zájem být účastníkem Fondu těžko pojistitelných rizik (FTPR). Častěji jde o právnické osoby, zejména větší firmy se 100 a více zaměstnanci – v této kategorii mají zájem asi dvě třetiny (68 %).

Častěji jsou to firmy, jimž nastala škoda v důsledku sucha, a to tím spíše, když nastala opakovaně nebo ve větším rozsahu (přesáhla 30 % průměrné produkce). Stejně tak jde častěji o firmy, jimž nastala škoda v důsledku nadměrných srážek, a to zejména, pokud přesáhla 30 % průměrné produkce. „Zájem zemědělců nás překvapil, v poslední době jsme měli signály, že ochota přispívat do Fondu těžko pojistitelných rizik je hodně nízká,“ komentoval výsledek výzkumu předseda představenstva PGRLF Zdeněk Nekula a dodal: „Na podzim musíme připravit funkční model Fondu těžko pojistitelných rizik včetně variantních řešení, výsledky výzkumu budeme určitě brát v potaz.“

Výzkum se zaměřil také na to, zda zemědělcům vznikly v poslední době škody, na které se v současné době nemohou běžně komerčně pojistit. Z odpovědí více než 500 zemědělců vyplynulo, že v posledních deseti letech nastala škoda na rostlinné produkci v důsledku zemědělského sucha třem čtvrtinám zemědělských podniků, přičemž naprosté většině z nich tato škoda nastala v posledních pěti letech. Opakovaně v posledních deseti letech nastala tato škoda přibližně třetině zemědělců. Snížení produkce o více než 30 % průměrné produkce některé komodity se týkalo tří ze čtyř podniků, které utrpěly škodu v důsledku sucha v posledních deseti letech.
V důsledku nadměrných srážek v období sklizně nastala v posledních deseti letech škoda více než polovině (57 %) zemědělských podniků, přičemž naprosté většině z nich tato škoda nastala v posledních pěti letech. Opakovaně v posledních deseti letech nastala tato škoda přibližně čtvrtině zemědělců. Snížení produkce o více než 30 % průměrné produkce některé komodity se týkalo dvou třetin podniků, které utrpěly škodu v důsledku srážek v posledních deseti letech.
Zhruba polovina zemědělských firem (53 %) uvádí, že jim v posledních 10 letech nastala jak škoda v důsledku sucha, tak srážek.

Pojištění rostlinné produkce na běžně pojistitelná rizika mají sjednány přibližně dvě třetiny zemědělských podniků. Častěji se to týká právnických osob a větších firem. Mezi těmi, jež mají alespoň 100 zaměstnanců, je to 90 %, mezi těmi, které hospodaří na alespoň 1000 ha, je to 89 %. Pojištění mají sjednáno především ty firmy, které jsou žadateli u PGRLF a které by měly zájem o účast ve FTPR. Sjednané pojištění se většinou (61 %) vztahuje na 50-100 % rostlinné produkce a v této výši ho mají zejména ty firmy, které žádají o podporu PGRLF a měly by zájem o účast ve FTPR.

Tisícovka zemědělců požádala o investiční a provozní úvěry PGRLF

Za první tři měsíce, kdy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) v dubnu zahájil příjem žádostí v rámci programů Investiční úvěry a Provozní úvěry, evidoval 913 žádostí o investiční úvěry v celkové výši téměř 620 milionů korun. V případě provozních úvěrů jde o 68 žádostí v celkovém objemu zhruba 67 milionů korun. Příjem žádostí je nyní pozastaven do 1. září, kdy je PGRLF začne opět přijímat.

„Nadále chceme podporovat zemědělce a podnikatele v lesním hospodářství, aby investovali i v případech, kdy se jim vynaložené peníze vrací třeba až po několika letech,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. Zemědělci, zpracovatelé zemědělských produktů a lesní hospodáři si tak podle ministra budou moci v budoucnu opět půjčovat částky v řádu statisíců či milionů korun například na investice do strojů nebo na samotný provoz svého podnikání.

Upravená pravidla obou programů zveřejní PGRLF na svých internetových stránkách před opětovným otevřením příjmu žádostí. „U všech ostatních programů podpory, které poskytujeme, pokračuje přijímání žádostí beze změny,“ uvedl ředitel PGRLF Zdeněk Nekula.

Podpora de minimis

Téměř všichni žadatelé si také požádali o snížení jistiny úvěru, které je možné v takzvaném režimu de minimis. Podle pravidel EU jde o přijatelnou finanční podporu, která vzhledem ke svému omezenému rozsahu nemá dopad na hospodářskou soutěž.

PGRLF tak v rámci programů Investiční úvěry a Provozní úvěry umožňuje snížení jistiny úvěru, celková výše podpory poskytnutá jednomu podniku nicméně nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí účetní období překročit korunový ekvivalent částky 15 000 eur.

Vyřazené žádosti

Podle ředitele Nekuly si však někteří zájemci tato pravidla špatně vykládají. Lze očekávat, že až 10 % žadatelů nesplní požadavek ekonomického zdraví pro poskytnutí úvěru. „Někteří to pochopili tak, že žádají o podporu de minimis a k tomu o úvěr. Správný postup je ale přesně opačný – žadatel musí splnit podmínky pro poskytnutí úvěru a teprve potom poskytujeme podporu de minimis ve formě snížení jistiny úvěru,“ vysvětlil Nekula.

Možnost čerpat investiční nebo provozní úvěr od PGRLF získají po obnovení obou programů podnikatelé, kteří se zabývají zemědělskou prvovýrobou, zpracováním zemědělských produktů, lesním hospodářstvím a zpracováním dřeva.

Ministerstvo zemědělství hodlá úvěry povzbudit zvláště oblast tuzemské živočišné výroby a také například pěstování ovoce, zeleniny, brambor či chmele. Cílem je změnit dosavadní trend, kdy se do Česka dováží stále více potravin ze zahraničí. Poskytnutý úvěr nemá sloužit k nákupu nemovitého majetku.

 

Zahájení příjmu žádostí v rámci programu Pojištění produkce školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. dne 1. 8. 2016 zahajuje příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Pojištění produkce školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin. V souladu se Zásadami pro poskytování podpory v rámci uvedeného programu, bude příjem žádostí ukončen ke dni 1. 11. 2016.

Zásady pro poskytování finanční podpory pojištění produkce školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin včetně formuláře žádosti jsou přístupné na internetových stránkách www.pgrlf.cz. Žádosti budou přijímány prostřednictvím místně příslušných pracovišť SZIF, prostřednictvím PGRLF, a.s. nebo prostřednictvím elektronického příjmu žádostí na www.pgrlf.cz.

Informace o stavu zpracování podaných žádostí o úvěry

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond v dubnu zahájil příjem žádostí v rámci programů Investiční úvěry a Provozní úvěry. Za první tři měsíce evidoval 913 žádostí o investiční úvěry a 68 žádostí  o provozní úvěry.

Chtěli bychom všechny žadatele ubezpečit, že se žádostmi intenzivně zabýváme. Více než čtvrtinu žadatelů jsme kontaktovali se žádostí o doplnění a zaslání dalších podkladů. Úsek úvěrů byl personálně posílen a stejně tak úsek řízení rizik. Důvodem je samozřejmě co nejrychlejší zpracování došlých žádostí. Zároveň byly posíleny služby na naší infolince, kde jsme všem klientům k dispozici.

Prosíme tedy všechny žadatele o trpělivost, všechny žádosti musí posoudit i úsek řízení rizik a každá podaná žádost obsahuje jak podklady pro čerpání úvěru, tak podklady o poskytnutí podpory „de minimis“. Schvalování žádostí je tedy časově náročnější.

V současné době je příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci uvedených programů pozastaven, avšak PGRLF opět začne přijímat žádosti v rámci těchto modifikovaných programů od 1. září 2016.

 

Sazby podpor pro 2. čtvrtletí 2016

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil výše procentních sazeb podpor na 2,5% p.a. pro žádosti podané v období od 1.4.2016 do 30.6.2016 v rámci těchto investičních programů:

  • Technika pro hospodaření v lesích
  • Dřevozpracující provozovny
  • Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa
  • Zpracovatel

PGRLF, a.s. zároveň upozorňuje, že sazba podpory programu Zemědělec pro žádosti podané za období od 1.10.2015 do 30.9.2016 bude stanovena v souladu s Pokyny programu na základě ekonomického vyhodnocení všech žádostí zaregistrovaných v daném období.

Ukončení příjmu žádostí v rámci programů Investiční a Provozní úvěry

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. si dovoluje informovat své klienty, že 16. 6. 2016 dočasně ukončil přijímání žádostí v rámci programů Investiční úvěry a Provozní úvěry. Důvodem je to, že objem podaných žádostí přesáhl doposud alokovaný limit finančních prostředků pro tyto programy. K otevření dalšího příjmu žádostí do těchto programů dojde opět 1. 9. 2016. Modifikovaná pravidla programů budou zveřejněna na internetových stránkách www.pgrlf.cz před otevřením příjmu žádostí.

 PGRLF, a.s. zároveň upozorňuje, že u všech ostatních programů podpory, které poskytuje, pokračuje přijímaní žádostí beze změny a potřebné formuláře včetně žádosti najdete na těchto webových stránkách. Bez jakýchkoliv omezení tak mohou klienti žádat o podporu například v tradičním programu Zemědělec, který je mimo jiné vhodné využít např. i při nákupu zemědělské techniky.