Lesní hospodář

Příjem žádostí probíhá. 

Podpora v rámci programu Lesní hospodář se poskytuje formou dotace části úroků z úvěru poskytnutých komerčními subjekty obcím a podnikatelským subjektům v oblasti lesního hospodářství, které splňují podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis.

Předmět a účel Podpory

Cílem programu Lesní hospodář je vytvořit předpoklady pro rozvoj lesního hospodářství, kdy příjemce podpory investuje zejména do techniky a technologií pro hospodaření v lesích. Podporovaná investice vede zejména ke snížení výrobních nákladů, zlepšení jakosti, produktivity, dalšímu rozvinutí produkce či ekologicky šetrnějším způsobům hospodaření.

Jak podat žádost do programu Lesní hospodář

Další informace

Celkový objem úvěrových prostředků, na které je ze strany PGRLF poskytnuta podpora, je stanoven ve výši 20 mil. Kč, přičemž maximální procentní sazba podpory může dosáhnout až 5 % p. a. Celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu podniku nesmí v žádném tříletém období přesáhnout korunový ekvivalent částky 300 tis. EUR.

Žadatel je povinen nejpozději do dvou měsíců od registrace žádosti doručit PGRLF Úvěrovou smlouvu. Úvěrová smlouva nesmí být uzavřena před registrací žádosti. 

Samotnou žádost lze podat pouze elektronickou formou prostřednictvím formuláře na https://zadost.pgrlf.cz/.

V rámci tohoto programu jsou podporovány investice zejména na nákup této techniky pro hospodaření v lesích:

 • speciální lesnické traktory („SLKT“),
 • univerzální kolové traktory („UKT“) s lesnickou nástavbou,
 • těžební stroje (harvestory, harwardery),
 • vyvážecí stroje (vyvážecí traktory, vyvážecí soupravy),
 • samochodné navijáky (železné koně, motorové koně),
 • klanicové vyvážecí přívěsy s hydraulickou rukou,
 • lanovky a lanové systémy pro soustřeďování dříví,
 • navijáky pro soustřeďování dříví,
 • štěpkovače a drtiče (dřeva, klestu, dřevního odpadu),
 • shrnovače klestu,
 • rýhovací zalesňovací stroje,
 • talířové půdní frézy,
 • štípací a kráticí stroje,
 • nakladače a rampovače (jako adaptéry k traktorům),
 • zařízení na údržbu lesních cest (jako adaptéry k traktorům),
 • odvozní soupravy,
 • investice do mokrých skladů dříví.

V případě nákupu techniky či technologií výše neuvedených rozhoduje o poskytnutí podpory PGRLF.