Pravidla pro stanovení úrokové sazby

Výše úrokové sazby pro úvěry poskytované PGRLF se vypočte v souladu se Sdělením Evropské komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb č. 2008/C 14/02 jako součet základní sazby a marže.

Základní sazba se vypočítá na základě roční sazby PRIBOR zaznamenané v září, říjnu a listopadu předchozího roku. Takto stanovená základní sazba bude platit od 1. ledna do 31. prosince roku následujícího. Kromě toho, z důvodu zohlednění náhlých změn a s ohledem na vývoj úrokových sazeb,  bude aktualizace základní sazby provedena vždy, pokud se průměrná sazba vypočítaná za předchozí tři měsíce odchýlí od platné sazby o více než 15 %. Tato aktualizovaná základní sazba začne platit prvním dnem druhého měsíce po měsíci rozhodném pro výpočet.

Marže se stanoví na základě ratingu daného dlužníka, jenž je stanoven na základě údajů předložených Fondu ke dni rozhodnutí o poskytnutí Úvěru, a v souladu se Sdělením Evropské komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb č. 2008/C 14/02. Marže je po celou dobu splácení úvěru neměnná.

Výše takto vypočítané  úrokové sazby je uvedena v úvěrové smlouvě a platí, že výše úrokové sazby nemůže být nižší než 0,00 % p.a.

Ode dne 1. 4. 2024 je základní úroková sazba stanovena ve výši 5,56 % p.a.

Ode dne 1. 1. 2024 je základní úroková sazba stanovena ve výši 6,64 % p.a.

Ode dne 1. 1. 2023 je základní úroková sazba stanovena ve výši 7,43 % p.a.

Ode dne 1. 9. 2022 je základní úroková sazba stanovena ve výši 6,95 % p.a.

Ode dne 1. 7. 2022 je základní úroková sazba stanovena ve výši 5,73 % p.a.

Ode dne 1. 5. 2022 je základní úroková sazba stanovena ve výši 4,85 % p.a.

Ode dne 1. 3. 2022 je základní úroková sazba stanovena ve výši 4,00 % p.a.

Ode dne 1. 2. 2022 je základní úroková sazba stanovena ve výši 3,29 % p.a.

Ode dne 1. 1. 2022 je základní úroková sazba stanovena ve výši 2,49 % p.a.

Ode dne 1. 12. 2021 je základní úroková sazba stanovena ve výši 1,76 % p.a.

Ode dne 1. 11. 2021 je základní úroková sazba stanovena ve výši 1,28 % p.a.

Ode dne 1. 10. 2021 je základní úroková sazba stanovena ve výši 1,03 % p.a.

Ode dne 1. 9. 2021 je základní úroková sazba stanovena ve výši 0,82 % p.a.

Ode dne 1. 7. 2021 je základní úroková sazba stanovena ve výši 0,60 % p.a.

Ode dne 1. 4. 2021 je základní úroková sazba stanovena ve výši 0,50 % p.a.

Ode dne 1. 2. 2021 je základní úroková sazba stanovena ve výši 0,44 % p.a. 

Odkazy:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008XC0119(01)&from=CS

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html