TERMÍN ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ BUDE S PŘEDSTIHEM ZVEŘEJNĚN NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.PGRLF.CZ.

Jedná se o podporu ve formě finančních prostředků na úhradu části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného u pojištění lesních porostů. Cílem programu je zpřístupnit pojistnou ochranu subjektům působícím v oblasti hospodaření v lesích s cílem dosáhnout vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. Tato forma podpory je poskytována v režimu de minimis.

Předmět a účel Podpory

Příjemci podpory jsou podnikatelé nebo obce, kteří si z titulu vlastníka či uživatele lesa sjednali s pojišťovnou, se kterou má PGRLF uzavřenou smlouvu o spolupráci, pojištění lesních porostů na ztráty způsobené požáry nebo jinými abiotickými jevy a uhradili pojistné ve výši minimálně 1 000 Kč.

Maximální výše podpory může činit až 50 % prokázaných nákladů na pojištění lesních porostů v daném roce.

Další informace

Podpora je poskytována v režimu de minimis. Výše podpory, která bude žadateli poskytnuta, je tak omezena rovněž stropem podpory de minimis pro jeden podnik, který je stanoven ve výši korunového ekvivalentu částky 300 000 EUR v každém tříletém období.

Termín zahájení příjmu žádostí do programu Pojištění lesních porostů bude s předstihem zveřejněn na internetových stránkách www.pgrlf.cz.