Zpracovatel

dřeva

Příjem žádostí probíhá. 

Jedná se o program podpory formou dotace části úroků z úvěru poskytnutých komerčními subjekty obcím a podnikatelským subjektům v oblasti lesního hospodářství, které splňují podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis.

Předmět a účel Podpory

Cílem programu podpory je zpřístupnit nákup techniky nebo technologií pro zpracování dřeva, které umožní zpracování dřeva a dřevního odpadu v jednotlivých částech výroby.

Podporovaná investice musí vést zejména ke snížení výrobních nákladů, modernizaci, zlepšení jakosti a dalšímu rozvoji podnikatelských subjektů. Podporovaná investice musí souviset s činnostmi uvedenými v CZ-NACE 16.10, 16.21 a 16.23 nebo výrobou palivového dřeva či lisovaného dřeva uvedenou v CZ-NACE 16.29 nebo jim odpovídajícím činnostem, které jsou zapsány v živnostenském rejstříku.

Jak podat žádost do programu Zpracovatel dřeva

Další informace

Celkový objem úvěrových prostředků, na které je ze strany PGRLF poskytnuta podpora, je stanoven ve výši 20 mil. Kč, přičemž maximální procentní sazba podpory může dosáhnout až 5 % p. a. Celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu podniku nesmí v žádném tříletém období přesáhnout korunový ekvivalent částky 300 tis. EUR.

Žadatel je povinen nejpozději do dvou měsíců od registrace žádosti doručit PGRLF Úvěrovou smlouvu. Úvěrová smlouva nesmí být uzavřena před registrací žádosti. 

Samotnou žádost lze podat pouze elektronickou formou prostřednictvím formuláře na https://zadost.pgrlf.cz/.

V rámci tohoto programu je podporován zejména nákup techniky a technologií (včetně stavebních nákladů souvisejících s uvedenými investicemi) v následujících segmentech výroby:

 • zařízení manipulačních skladů,
 • vybavení pilnic,
 • paření a impregnování masivního dřeva,
 • sušení řeziva,
 • výroba dýh,
 • výroba pevných obkladových materiálů na bázi papíru (laminátové desky, filmy),
 • výroba překližek a vrstveného dřeva,
 • výroba třískových, vláknitých a OSB desek,
 • výroba palivového dřeva a zpracování zbytkové dřevní biomasy (pelety, lisované brikety),
 • investice do mokrých skladů dříví,
 • výroba trámů, nosníků, krokví a vaznic,
 • výroba dřevěných konstrukcí krovů,
 • výroba dveří, oken, okenic a jejich rámů,
 • výroba schodů, zábradlí,
 • výroba dřevěných lišt a vlysů, krytinových desek.