Investiční úvěry

Lesnictví

Termín zahájení příjmu žádostí bude s předstihem zveřejněn na internetových stránkách www.pgrlf.cz.

Program Investiční úvěry Lesnictví poskytuje finanční podporu podnikatelům, případně obcím, působící v oblasti lesního hospodářství nebo lesní školkařské činnosti, která by měla vést ke stabilizaci a rozvoji tohoto sektoru. Přičemž příjemce podpory investuje zejména do strojního zařízení a vybavení pro hospodaření v lese nebo pro lesní školkařskou činnost.

Program je určen pro žadatele, kteří v uplynulých 24 měsících neuzavřeli s PGRLF smlouvu o poskytnutí úvěru ve stejném programu.

Předmět a účel Podpory

Úvěr je poskytnut na pořízení investičního majetku, který souvisí s lesním hospodářstvím, kdy podporovaná investice musí vést ke zlepšení celkové výkonnosti a udržitelnosti podniku, zejména snížením výrobních nákladů nebo zlepšením a dalším rozvinutím produkce podniku příjemce podpory.

V rámci tohoto programu se poskytuje podpora v režimu de minimis.

Další informace

Samotný úvěr může být poskytnut ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč a doba splatnosti úvěru jsou minimálně 2 roky, avšak nesmí nepřesáhnout 15 let. Podpora na snížení jistiny ve formě mimořádné splátky úvěru pak může činit maximálně 50 % z celkové výše poskytnutého úvěru a zároveň částku maximálně ve výši 30 000 EUR nebo 20 000 EUR dle příslušné kategorie žadatele.

Příjem žádostí v daném kole bude ukončen okamžikem, kdy dojde k zaregistrování prvních 200 žádostí.