Potravinář

Příjem žádostí probíhá. 

Jedná se o program podpory ve formě subvence části úroků z komerčních úvěrů, kdy smyslem programu Potravinář je vytvořit předpoklady pro rozvoj výrobců potravin. Jinými slovy se jedná o investice související se zpracováním zemědělských produktů k potravinářským účelům či výrobě potravin anebo souvisejících s uváděním vlastních produktů na trh.

Předmět a účel Podpory

Cílem podpory je vytvořit předpoklady pro rozvoj výrobců potravin, kdy podpora směřuje na pořízení investic souvisejících se zpracováním zemědělských produktů k potravinářským účelům či výrobě potravin nebo souvisejících s uváděním vlastních produktů na trh. Podporována je realizace dlouhodobých investičních záměrů za účelem restrukturalizace, zvýšení efektivnosti, modernizace, snížení výrobních nákladů, zlepšení jakosti a dalšího rozvoje potravinářských podniků.

Jak podat žádost do programu Potravinář

Další informace

Celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu podniku nesmí v žádném tříletém období přesáhnout korunový ekvivalent částky 300 tis. EUR. Celkový objem úvěrových prostředků, na které je ze strany PGRLF poskytnuta podpora, nesmí překročit částku 50 mil. Kč za kalendářní rok. Přičemž sazba podpory může dosáhnout maximální výše 5 % p. a.

Žadatel je povinen nejpozději do dvou měsíců od registrace žádosti doručit PGRLF Úvěrovou smlouvu. Úvěrová smlouva nesmí být uzavřena před registrací žádosti. 

Samotnou žádost lze podat pouze elektronickou formou prostřednictvím formuláře na https://zadost.pgrlf.cz/.