Zemědělec

Příjem žádostí probíhá. 

V rámci programu Zemědělec je poskytována podpora ve formě finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení z komerčních úvěrů. Podpora v rámci tohoto programu je investiční podporou zaměřenou zejména na realizaci dlouhodobých investičních záměrů, což je investice na nákup zemědělské techniky do zemědělské prvovýroby nebo investice do výstavby, pořízení nebo zhodnocení nemovitého majetku, která souvisí se zemědělskou prvovýrobou.

Předmět a účel Podpory

Cílem programu je vytvořit předpoklady pro rozvoj zemědělských prvovýrobců, kdy příjemce podpory investuje zejména do strojního zařízení, vybavení, technologických celků, výstavby, pořízení nebo zhodnocení nemovitého majetku, přičemž podporovaná investice musí vést ke zlepšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku, zejména snížením výrobních nákladů nebo zlepšením a dalším rozvinutím produkce podniku zemědělského prvovýrobce.

V případě žadatelů nespadající do kategorie mikro, malého a středně velkého podniku je třeba žádost doplnit o hypotetický srovnávací scénář s uvedením vícenákladů na realizaci podporované investice a o srovnání vnitřní míry návratnosti Podporované investice (IRR) s obvyklou mírou návratnosti obdobných investic.

Infolinka

Dotazy k programu Zemědělec:  +420 704 688 699 nebo +420 225 989 480

Dotazy k výpočtu IRR a WACC:  +420 704 688 666

Jak podat žádost do programu Zemědělec

Další informace

Celkový objem úvěrových prostředků, na které je ze strany PGRLF poskytnuta podpora, je stanoven v případě nákupu zemědělské techniky na max. částku 15 mil. Kč a u investice do nemovitostí až na 75 mil. Kč. Přičemž sazba podpory může dosáhnout maximální výše 5 % p. a.

Nově se v tomto programu zavádí kategorie začínajícího podnikatele, tedy agrárníka, který není zapsán v evidenci zemědělského podnikatele déle než 24 měsíců před podáním žádosti. U začínajících podnikatelů bude sazba podpory navýšena o 1 % p. a.

Žadatel je povinen nejpozději do dvou měsíců od registrace žádosti doručit PGRLF Úvěrovou smlouvu. Úvěrová smlouva nesmí být uzavřena před registrací žádosti. 

Žádost o poskytnutí podpory se podává výhradně elektronicky prostřednictvím formuláře dostupného na https://zadost.pgrlf.cz/.