Novinky

PGRLF zve na Vysočina Zetor SHOW

PGRLF zve na Vysočina Zetor SHOW

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., se stal partnerem výstavy Vysočina Zetor SHOW, která se po pětileté odmlce uskuteční ve Vysočina Areně. Bohatý program plný zábavy, hudby a soutěží! Do programu této akce patří i konvoj...

číst více

PGRLF partnerem výstavy Naše pole

Zveme vás na celostátní přehlídku polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstavu zemědělské techniky. Již 24. ročník výstavy Naše pole se uskuteční 18. až 19. června ve Zbýšově u Čáslavi. Čeká Vás: více než...

číst více
Zveme vás na CZECH FOOD EXPO 2024

Zveme vás na CZECH FOOD EXPO 2024

Od čtvrtku 9. 5. 2024 do neděle 12. 5. 2024 probíhá na Výstavišti České Budějovice druhý ročník národního potravinářského veletrhu Czech Food Expo. PREZENTACE KVALITNÍCH ČESKÝCH POTRAVIN - WORKSHOPY - KUCHAŘSKÁ SHOW S PROFESIONÁLNÍMI...

číst více

Umožnili jsme čerpat úvěry v celkovém objemu

Podpora úvěrů

Podpora pojištění

Poskytnuté úvěry

Podpora nákupu půdy

Podpora nákupu zemědělských strojů

Vystavené záruky

Podpora úroků

Programy podpory na snížení úroků u komerčních úvěrů jsou zaměřeny na zemědělské prvovýrobce, lesní hospodáře, výrobce potravin nebo na nákup zemědělské půdy.

Tituly: Zemědělec, Podpora nákupu půdy, Potravinář, Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Zpracovatel.

Zemědělec

V rámci programu Zemědělec je poskytována podpora ve formě finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení z komerčních úvěrů poskytnutých zemědělským podnikatelům na investice na nákup zemědělské techniky nebo nemovitého majetku. Celkový objem úvěrových prostředků, na které je ze strany PGRLF poskytnuta podpora, je stanoven v případě nákupu zemědělské techniky na max. částku 15 mil. Kč a u investice do nemovitostí až na 75 mil. Kč.

Podpora nákupu půdy

Program zpřístupňuje pořízení zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu, jako primárního výrobního prostředku zemědělským prvovýrobcům. Podpora se poskytuje v režimu de minimis a maximální výše podpory je korunový ekvivalent částky 20 tis. EUR, avšak celková výše podpory de minimis nesmí za libovolné tři po sobě jdoucí účetní období překročit korunový ekvivalent 20 tis. EUR.

Potravinář

Cílem podpory je vytvořit předpoklady pro rozvoj výrobců potravin, kdy podpora směřuje na pořízení investic souvisejících se zpracováním zemědělských produktů k potravinářským účelům či výrobě potravin anebo souvisejících s uváděním vlastních produktů na trh. Podporována je i realizace dlouhodobých investičních záměrů za účelem restrukturalizace, zvýšení efektivnosti, modernizace, snížení výrobních nákladů, zlepšení jakosti a dalšího rozvoje potravinářských podniků.

Lesní hospodář

Cílem programu Lesní hospodář je vytvořit předpoklady pro rozvoj lesního hospodářství, kdy příjemce podpory investuje zejména do techniky a technologií pro hospodaření v lesích. Podporovaná investice vede zejména ke snížení výrobních nákladů, zlepšení jakosti, produktivity, dalšímu rozvinutí produkce či ekologicky šetrnějšímu způsobu hospodaření.

Zpracovatel dřeva

Cílem programu podpory je zpřístupnit nákup techniky nebo technologií pro zpracování dřeva, která umožní zpracování dřeva a dřevního odpadu v jednotlivých částech výroby. Podporovaná investice musí vést zejména ke snížení výrobních nákladů, modernizaci, zlepšení jakosti a k dalšímu rozvoji subjektů.

Zpracovatel

Podporovány jsou investice na pořízení investičního majetku, který souvisí se zpracováním zemědělského produktu za účelem výroby krmiv pro hospodářská zvířata. Nákup půdy je způsobilým nákladem pouze tehdy, pokud nepřevýší 10 % z celkových způsobilých nákladů investice.

Podpora pojištění

Významnou roli PGRLF plní prostřednictvím podpor pojištění hospodářských zvířat a plodin, pojištění produkce lesních školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin a pojištění lesních porostů.

Tituly: Finanční podpora pojištění, Pojištění lesních porostů, Pojištění produkce lesních školek.

Finanční podpora pojištění

Program Finanční podpora pojištění zpřístupňuje pojistnou ochranu širokému okruhu zemědělců s cílem dosáhnout vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. Jedná se o úhradu části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného u pojištění plodin a hospodářských zvířat.

Pojištění lesních porostů

Program zpřístupňuje pojistnou ochranu subjektům působícím v oblasti hospodaření v lesích s cílem dosáhnout vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. Tato forma podpory je poskytována v režimu de minimis. Jedná se o podporu ve formě finančních prostředků na úhradu části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného u pojištění lesních porostů.

Příjem žádostí bude spuštěn 15. července 2024.

Pojištění produkce lesních školek

Program zpřístupňuje pojistnou ochranu sadebního materiálu lesních dřevin pěstovaného v lesních školkách s cílem dosáhnout vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. Jedná se o úhradu části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného za sjednané pojištění sadebního materiálu lesních dřevin pěstovaného v lesních školkách.

Úvěry

Přímá podpora ve formě úvěrů, a to u investic souvisejících se zemědělskou prvovýrobou nebo s lesním hospodářstvím.

Tituly: Investiční úvěry Zemědělec a Investiční úvěry Lesnictví.

Investiční úvěry Zemědělec

Účelem úvěru poskytnutého PGRLF je pořízení investičního majetku, který souvisí se zemědělskou prvovýrobou, přičemž podporovaná investice musí vést ke zlepšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku, zejména snížením výrobních nákladů nebo snížením a dalším rozvinutím produkce prvovýroby. Doba splatnosti úvěru na pořízení investice je minimálně 2 roky a samotný úvěr lze poskytnout ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč.

Investiční úvěry Lesnictví

Cílem programu Investiční úvěry Lesnictví je vytvořit předpoklady pro stabilizaci a rozvoj sektoru lesního hospodářství, kdy příjemce podpory investuje zejména do strojního zařízení a vybavení pro hospodaření v lese nebo pro lesní školkařskou činnost, přičemž podporovaná investice musí vést ke zlepšení celkové výkonnosti a udržitelnosti podniku, zejména snížením výrobních nákladů nebo zlepšením a dalším rozvinutí produkce podniku.

Termín zahájení příjmu žádostí do programu IÚL bude zveřejněn na internetových stránkách www.pgrlf.cz.

Nejčastější dotazy

Jaký je rozdíl mezi programem Zemědělec a Investiční úvěry Zemědělec?

V programu Zemědělec je poskytována podpora části úroků z úvěru sjednaného s bankou. U programu Investiční úvěry Zemědělec žádáte o úvěr přímo PGRLF, k němuž je možné požádat o podporu určenou na snížení jistiny tohoto úvěru.

Jsem zemědělský prvovýrobce a mám zájem o úvěr s podporou na snížení jistiny úvěru. V jakém programu mám podat žádost o podporu?

Pokud jste malým a středním podnikem, můžete žádat v programu Investiční úvěry Zemědělec o poskytnuté úvěru i podporu na snížení jistiny úvěru.

V programu Investiční úvěry Zemědělec je uvedeno, že realizace investice nesmí být zahájena před podáním žádosti, co se tím myslí?

Podpora se neposkytuje v případech, že realizace investice uvedené v Podnikatelském záměru byla zahájena před podáním Žádosti. Zahájením realizace investice uvedené v Podnikatelském záměru se rozumí buď zahájení činnosti nebo stavebních prací v rámci předmětné investice, nebo první právně vymahatelný závazek objednat zařízení nebo služby či jiný závazek, v jehož důsledku se projekt nebo činnost stává nezvratnou, podle toho, která událost nastane dříve. Rovněž není možné refinancovat již pořízené stroje. Cenová nabídka není brána jako zahájení realizace podnikatelského záměru.

Bude potřeba k žádosti u programu Podpora nákupu půdy doložit i Kupní smlouvu?

Předložení Kupní smlouvy u programu Podpora nákupu půdy nevyžadujeme.

Mohu na stejný Podnikatelský záměr žádat o více podpor?

Na každou z investic uvedenou v Podnikatelském záměru může být poskytnuta Podpora pouze jednou.