Doporučujeme

Společnost PGRLF, a. s., navyšuje celkový limit podporovaných úvěrových prostředků u programu Zemědělec

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., upravuje od 1. března 2024 podmínky poskytování podpory u programu Zemědělec, kde dochází mimo jiné k navýšení celkového limitu podporovaných úvěrových prostředků nebo k zavedení kategorie začínajícího podnikatele. Příjem žádostí do titulu Zemědělec je kontinuální po celý rok od 1. března 2024 a bude plynule navazovat na stávající stejnojmenný titul.  

Účelem podpory je vytvořit předpoklady pro rozvoj zemědělských prvovýrobců, kdy příjemce podpory investuje zejména do strojního zařízení, vybavení, technologických celků, výstavby, pořízení nebo zhodnocení nemovitého majetku, přičemž podporovaná investice musí vést ke zlepšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku, zejména snížením výrobních nákladů nebo zlepšením a dalším rozvinutím produkce podniku zemědělského prvovýrobce.

Program Zemědělec patří dlouhodobě k nejžádanějším titulům PGRLF, nicméně bylo třeba reflektovat nejen aktuální hospodářskou situaci, ale také nové předpisy EU. Díky schválení vládou a Evropskou komisí máme tak možnost mít tento nový program otevřený až do roku 2030. Navíc se zvýšil celkový objem úvěrových prostředků, na které bude ze strany PGRLF poskytnuta podpora, a to v případě nákupu zemědělské techniky na max. částku 15 mil. Kč a u investic do nemovitého majetku až na 75 mil. Kč.,“ řekl předseda představenstva PGRLF, Josef Kučera.

Sazby podpory budou vždy stanovovány na základě ekonomického vyhodnocení všech přijatých žádostí za každé období od 1. října do 30. září následujícího roku.

Nově se v tomto programu zavádí kategorie začínajícího podnikatele, tedy agrárníka, který není zapsán v evidenci zemědělského podnikatele déle než 24 měsíců před podáním žádosti. U začínajících podnikatelů bude sazba podpory navýšena o 1 % p. a.

Samotné podání žádosti bude probíhat výhradně elektronicky prostřednictvím internetové adresy https://zadost.pgrlf.cz. Podrobné informace o programu Zemědělec budou žadatelům k dispozici, stejně jako informace o dalších programech podpor a jejich sazbách, na webových stránkách společnosti PGRLF, a. s., na www.pgrlf.cz.

Své DOTAZY k programu Zemědělec mohou žadatelé rovněž směřovat na infolinku PGRLF: +420 704 688 699 nebo +420 225 989 480, nebo pro výpočet IRR a WACC: +420 704 688 666.

Celé znění tiskové zprávy ZDE.

Doporučujeme

Společnost PGRLF, a. s., stanovila sazby podpor u programů Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Zpracovatel, Podpora nákupu půdy a Potravinář

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., stanovil základní sazby podpor pro programy na podporu lesnictví, zpracování zemědělské produkce, nákupu zemědělské půdy a výroby potravin za 4. čtvrtletí roku 2023.   

Sazby se týkají přijatých žádostí za období od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2023. Konkrétně se jedná o programy Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Zpracovatel, Podpora nákupu půdy a Potravinář, jejichž výše podpory v rámci jednotlivých programů činí 3,5 % p. a.

Veškeré informace o jednotlivých programech podpor a jejich sazbách jsou k dispozici na webových stránkách společnosti PGRLF, a. s., na www.pgrlf.cz.

Doporučujeme

Program Podpora nákupu půdy společnosti PGRLF, a. s., otevřen i v roce 2024

I po novém roce bude Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., poskytovat podporu zemědělcům na nákup půdy. Příjem žádostí do programu Podpora nákupu půdy bude probíhat kontinuálně, tedy v průběhu celého roku až do 31. prosince 2024.  

Program Podpora nákupu půdy je určen malým a středním podnikům zabývající se zemědělskou prvovýrobou. Tato podpora je poskytována ve formě finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení úvěrů poskytnutých podnikatelům v oblasti zemědělství.

Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství pokračujeme v poskytování podpory v rámci velmi důležitého a zemědělci pozitivně vnímaného programu Podpora nákupu půdy. Tento titul cílí nejen na pomoc českému zemědělství, ale v nemalé míře i na rozvoj venkova. Právě díky tomuto programu se již podařilo podpořit nákup půdy, která není ve vlastnictví státu, o celkové rozloze více než 105 000 hektarů,“ řekl předseda představenstva, Josef Kučera.

Žádost o podporu bude možné podat pouze elektronicky prostřednictvím internetové adresy https://zadost.pgrlf.cz. Celé znění pravidel a další důležité informace klienti naleznou na webových stránkách společnosti na www.pgrlf.cz.

Společnost PGRLF ukončila příjem žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., ukončil 17. kolo příjmu žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec. Celkový limit pro dané kolo tohoto programu byl stanoven na 250 přijatých žádostí, tato kvóta již byla naplněna a program se tímto uzavírá.

Program Investiční úvěry Zemědělec je určen malým a středně velkým podnikům v oblasti zemědělské prvovýroby, které v uplynulých 24 měsících neuzavřely smlouvu s PGRLF o poskytnutí úvěru ve stejném programu. Úvěr lze poskytnout ve výši 100 000 Kč až 10 mil. Kč, minimální doba splatnosti úvěru jsou 2 roky. Maximální částka, o kterou může být jistina v okamžiku poskytnutí úvěru snížena, je částka 400 000 Kč, ale nesmí tím být překročeno 30 % z celkové výše poskytnutého úvěru.

Zájemci o podpory společnosti PGRLF mohou rovněž žádat v dalších programech, které jsou otevřeny v průběhu celého roku a se kterými se mohou blíže seznámit na webových stránkách společnosti na www.pgrlf.cz v sekci PROGRAMY.

Společnost PGRLF, a. s., otvírá po novém roce program Finanční podpora pojištění

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., zahájí od 1. ledna 2024 do 31. října 2024 další kolo příjmu žádostí do programu Finanční pojištění.

Cílem programu Finanční podpora pojištění je zpřístupnění pojistné ochrany širokému okruhu zemědělců, s cílem dosáhnout vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. Účelem podpory je částečná kompenzace nákladů na úhradu pojistného, vynaloženého na zemědělské pojištění.

Konkrétně u programu Finanční podpora pojištění se poskytuje finanční podpora na úhradu části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojištění u pojištění plodin nebo hospodářských zvířat. Přičemž maximální výše podpory může v případě pojištění speciálních plodin činit od 35 % do 60 %, u ostatních plodin od 10 % do 50 % a u hospodářských zvířat od 25 % do 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění.

Žádost se podává spolu s čestným prohlášením pouze elektronicky prostřednictvím internetové adresy https://zadost.pgrlf.cz. V případě žádosti o poskytnutí podpory pro pojištění ostatních plodin, speciálních plodin a pojištění hospodářských zvířat žadatel podává jedinou žádost souhrnně.

PGRLF poskytuje podporu pojištění žadateli, který si sjednal pojistnou smlouvu s pojišťovnou, se kterou má PGRLF uzavřenou Smlouvu o spolupráci. Aktuální seznam spolupracujících pojišťoven je žadatelům k dispozici na webových stránkách společnosti na www.pgrlf.cz.

Klienty v tomto ohledu upozorňujeme, že pojistné na příslušný rok nesmí být uhrazeno před podáním žádosti.

Samotné potvrzení o výši zaplaceného pojistného předepsaného na příslušný rok v listinné podobě a doklady prokazující úhradu pojistného na příslušný rok (pokladní doklad, složenka, výpis z účtu, zápočet z pojistné události, přeplatek apod.) je žadatel povinen doložit nejpozději do 31. 10. příslušného roku.

V případech, kdy na sebe pojišťovna na základě Smlouvy o spolupráci převezme povinnost dokládat Potvrzení o výši zaplaceného pojistného na příslušný rok, žadatel není povinen toto potvrzení o výši zaplaceného pojistného a doklady prokazující úhradu pojistného předkládat. Pojišťovna je v takových případech povinna PGRLF reportovat údaje o předepsaném a zaplaceném pojistném žadatelem na příslušný rok v elektronické podobě a v termínech dle smlouvy o spolupráci. V případě, že pojišťovna nesplní povinnost předložit ve stanoveném termínu údaje o předepsaném a zaplaceném pojistném, je PGRLF oprávněn žadatele písemně vyzvat k předložení potvrzení o výši zaplaceného pojistného na příslušný rok v listinné podobě a k předložení dokladů prokazující úhradu pojistného. Žadatel je povinen potvrzení o výši zaplaceného pojistného a doklady prokazující úhradu pojistného na příslušný rok ve stanovené lhůtě PGRLF předložit.

Více informací o programech podpor společnosti PGRLF, a. s., naleznou klienti na webových stránkách www.pgrlf.cz, a to včetně instruktážního videa „Podpora pojištění: Jak podat žádost“.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond letos již vyplatil téměř 190 milionů korun na zemědělské pojištění

Ministerstvo zemědělství, dlouhodobě motivuje české zemědělce a lesníky k řízení rizik spojených s jejich podnikáním, a to mimo jiné prostřednictvím programů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) pro podporu pojištění. V letošním roce se i díky snížení byrokratické zátěže na klienty celý proces výrazně zjednodušil a zrychlil.  

Cílem programů Podpora pojištění je zpřístupnění pojistné ochrany širokému okruhu zemědělců, a tím dosáhnout vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. Účelem podpory je částečná kompenzace nákladů na úhradu pojistného, vynaloženého na zemědělské pojištění.

„PGRLF ukazuje, že je možné administraci podpor digitalizovat a snižovat byrokratickou zátěž žadatelů. Dobře připravený model komunikace s pojišťovnou výrazně urychlil celý proces předávání informace o úhradě pojistného. Díky tomu je ke dnešnímu dni vyplaceno téměř 190 milionů korun na účty těch klientů, kteří udělili souhlas se sdílením informací s PGRFL,“ řekl ministr zemědělství, Marek Výborný (KDU-ČSL).

„Projekt sdílení dat, do kterého se zatím zapojila Generali Česká pojišťovna, je ukázkou modelu, který bychom při administraci našich programů chtěli využívat i do budoucna. Zapojení dalších pojišťoven by nepochybně přispělo ke zvýšení komfortu pro naše klienty,“ doplnil předseda představenstva PGRLF, a. s., Josef Kučera.

Konkrétně u programu Finanční podpora pojištění se poskytuje příspěvek na úhradu části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojištění u pojištění plodin nebo hospodářských zvířat. Přičemž v letošním roce byla výše podpory pojištění speciálních plodin stanovena na 52 %, u ostatních plodin na 40 % a u hospodářských zvířat na 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění.

Vedle tohoto programu PGRLF, a.s., lze využít pro podporu pojištění i titul Pojištění lesních porostů, kde výše podpory byla pro letošní rok stanovena na 50 % z celkové výše uhrazeného pojistného. A dále Pojištění lesních školek, kde výše podpory byla rovněž stanovena na 50 % z celkové výše uhrazeného pojistného.

Více informací o dalších programech podpor společnosti PGRLF, a.s. najdete na webových stránkách www.pgrlf.cz.

Společnost PGRLF, a.s., stanovila sazby Finanční podpory pojištění pro rok 2023

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., pro tento rok stanovil výši podpory v rámci jednotlivých programů mezi 40 % až 52 % uhrazeného pojistného.

Finanční podpora pojištění je poskytována s cílem zpřístupnit pojistnou ochranu podnikatelům v zemědělství a lesnictví. Podpora je poskytována ve formě úhrady části pojistného, a to v rámci jednotlivých programů podpor.

Podpora pojištění je významná a vyhledávaná součást programů PGRLF, a.s., do kterých se hlásí zemědělci či lesníci, kteří investovali do pojištění jakožto do jednoho z nástrojů snížení rizik svého podnikání. V letošním roce byla stanovena maximální možná výše podpory u pojištění hospodářských zvířat, pojištění lesních porostů a pojištění lesních školek, a to ve výši 50 %. Výše podpory u speciálních plodin činí 52 %, u ostatních plodin byla stanovena sazba 40 % z celkové výše pojistného,“ řekl předseda představenstva PGRLF, a.s., Josef Kučera.

Výše podpory v rámci jednotlivých programů se pohybuje mezi 40 až 52 procenty uhrazeného pojistného:

  • 52 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění speciálních plodin
  • 50 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění hospodářských zvířat
  • 40 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění ostatních plodin
  • 50 % uhrazeného pojistného v rámci programu podpory pojištění lesních školek
  • 50 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění lesních porostů

Příjem žádostí do dalšího kola bude zahájen od 1. ledna 2024 a ukončen 31. října 2024, u programu Pojištění produkce lesních školek v období 1. srpna 2024 do 1. listopadu 2024. Rovněž klienty upozorňujeme, že pojistné na příslušný rok nesmí být uhrazeno před podáním žádosti.

Informace o dalších programech podpor společnosti PGRLF, a.s. naleznete na webových stránkách www.pgrlf.cz.

OZNÁMENÍ: V termínu 14. listopadu 2023 mezi 17.00-19.00 hod. nebude možné podávat žádosti o podporu

Vážení klienti,

z důvodu zvýšení provozní stability a kvality služeb systémů PGRLF proběhne v termínu 14. listopadu 2023 mezi 17.00-19.00 hod. technologická odstávka části webových stránek společnosti. Z tohoto důvodu nebude možné ve výše uvedeném termínu a čase elektronicky podat žádosti o podporu do všech programů PGRLF.

Děkujeme za pochopení.