Doporučujeme

Oznámení o krátkodobém prodloužení lhůt zpracování žádostí

Vážení klienti, v souvislosti se spuštěním nového ekonomického systému PGRLF bude v termínu od pondělí 29. května 2023 od 14.00 hod do pondělí 12. června 2023 do 23.59 hod částečně snížena dostupnost a kvalita některých služeb. Toto omezení nebude mít vliv na podávání žádostí do všech otevřených programů PGRLF, nicméně může dojít k prodloužení lhůt pro zpracování těchto žádostí, a s tím související delší časový horizont co do zasílání potvrzovacích e-mailů s informacemi o přijetí žádostí. Za případné komplikace se omlouváme. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Doporučujeme

Společnost PGRLF, a. s., stanovila sazby podpor za 1. čtvrtletí roku 2023

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., stanovil základní sazby podpor pro programy na podporu lesnictví, zpracování zemědělské produkce a podporu nákupu půdy za 1. čtvrtletí roku 2023. Sazby se týkají žádostí přijatých v období od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023. Konkrétně se jedná o programy Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Zpracovatel a Podpora nákupu půdy, jejichž výše podpory v rámci jednotlivých programů činí 3,5 % p.a. Veškeré informace o jednotlivých programech podpor a jejich sazbách jsou k dispozici na webových stránkách společnosti PGRLF, a.s., na www.pgrlf.cz.

Doporučujeme

Společnost PGRLF, a.s., upravuje pokyny programu Zemědělec

V souladu se změnami právních předpisů Evropské unie společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., upravuje pravidla programu Zemědělec. Úprava se týká především definice Mladého zemědělce nebo možnosti podpory nákupu plemenných zvířat. Tyto pokyny se vztahují na žádosti zaregistrované ode dne 15. března 2023.  Podpora v rámci Programu Zemědělec je investiční podporou zaměřenou na realizaci dlouhodobých investičních záměrů s ohledem na restrukturalizaci a zvýšení efektivnosti, modernizaci, snížení výrobních nákladů, zlepšení jakosti a další rozvoj produkce podniků zemědělských prvovýrobců. „S ohledem na změnu právních předpisů Evropské unie bylo nutné upravit stávající pravidla programu Zemědělec, který dlouhodobě patří k nejvyhledávanějším titulům PGRLF. Díky Pokračování »

Doporučujeme

UPOZORNĚNÍ: Povinnost doložení dokumentů v rámci Finanční podpory pojištění (plodin a hospodářských zvířat)

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. upozorňuje všechny své klienty, kteří využívají podpůrného programu Finanční podpory pojištění, na povinnost doložení formuláře Potvrzení pojišťovny o výši předepsaného a zaplaceného pojistného na příslušný rok a dokladů prokazujících úhradu pojistného na příslušný rok, a to do 30. 10. 2022. Rozhodné je datum doručení PGRLF, místně příslušnému pracovišti SZIF nebo datum podání poštovní zásilky k přepravě. Dle platných Zásad se Potvrzení pojišťovny o výši zaplaceného pojistného předepsaného na příslušný rok dokládá ve formě originálu či úředně ověřené kopie. Doklady o zaplaceném pojistném se předkládají v prosté kopii. Spolupracující Pojišťovny, u nichž je akceptováno Pokračování »

PGRLF na Výstavních dnech zemědělské techniky ve Velkém Meziříčí

I v letošním roce bude stánek Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s.,  součástí přehlídky zemědělské techniky v rámci Výstavních dnů 16. – 18. května 2023 ve Velkém Meziříčí. Program: 100+ strojů k dispozici na jednom místě Semináře a zajímavé informace z oboru Polygon na předvádění i vyzkoušení techniky Občerstvení a dárek pro zaregistrované účastníky Dotační a finanční poradenství

PGRLF na Národní výstavě v Brně

Společnost PGRLF, a. s., se bude ve dnech 22. – 26. dubna prezentovat na brněnském výstavišti v rámci Národní výstavy hospodářských zvířat 2023. Tato výstava se koná společně s veletrhem ANIMAL TECH a Národní výstavou myslivosti. Zástupci PGRLF budou působit v rámci výstavních stánků Ministerstva zemědělství, které jsou umístěny v hale P (NVHZ) a v hale G1 (NVM). Těšíme se na Vaši návštěvu.

3. kolo programu PGRLF: Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru ukončeno

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., spustil 12. dubna 2023 třetí kolo příjmu žádostí do programu Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru. Limit počtu přijetých žádostí byl již dosažen a tímto se dané kolo uzavírá.      Program Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru je důležitou pomocí pro české výrobce potravin, kterým se v důsledku negativního působení vyvolaného ruskou invazí na Ukrajinu výrazně zvýšily ceny energií a další vstupní náklady, což mohlo vést ke zhoršení jejich konkurenceschopnosti na trhu. Tento titul je určen pro malé a střední podniky zabývající se výrobou potravin. Výše podpory na snížení jistiny úvěru Pokračování »

Společnost PGRLF, a. s., ukončila příjem žádostí do programu Investiční úvěry Lesnictví

V úterý 4. dubna 2023 v 9.00 hodin spustil Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., příjem žádostí do programu Investiční úvěry Lesnictví. Stanovený limit přijatých žádostí byl již naplněn, čímž se 5. kolo tohoto programu uzavírá. Cílem programu Investiční úvěry Lesnictví je vytvořit předpoklady pro stabilizaci a rozvoj sektoru lesního hospodářství, kdy příjemce podpory investuje zejména do strojního zařízení, vybavení pro hospodaření v lese, nebo pro lesní školkařskou činnost. Podporovaná investice by tedy měla vést ke zlepšení celkové výkonnosti a udržitelnosti daného podniku. Tento titul je součástí mnoha dalších programů, které společnost PGRLF, a. s., pro subjekty v oblasti lesnictví a Pokračování »

PGRLF, a.s., spustí 3. kolo programu Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., otevře ve středu 12. dubna 2023 v 9.00 hod. další kolo příjmu žádostí do programu Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru.   Limit počtu přijatých žádostí u programu Potravináři byl stanoven u třetího kola na 150 přijatých žádostí. Program Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru je určen pro malé a střední podniky zabývající se výrobou potravin. Výše podpory na snížení jistiny úvěru u tohoto titulu činí až 1 250 000 Kč, zároveň však částka nesmí přesáhnout 50 % z nesplacené výše jistiny úvěru. „Jak se již ukázalo v předešlých dvou kolech spuštění programu Potravinář, tento titul je pro české potravináře Pokračování »

OZNÁMENÍ: V termínu 14. března 2023 mezi 18:00-24:00 hod. nebude možné podávat žádosti o podporu

Vážení klienti, z důvodu zvýšení provozní stability a kvality služeb systémů PGRLF proběhne v termínu 14. března 2023 mezi 18:00-24:00 hod. technologická odstávka části informačních systémů společnosti. Z tohoto důvodu nebude možné ve výše uvedeném termínu a čase elektronicky podat žádosti o podporu do veškerých programů PGRLF. Děkujeme za pochopení.

PGRLF, a.s., otvírá 5. kolo programu Investiční úvěry Lesnictví

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., spustí v úterý 4. dubna 2023 v 9.00 hod. další kolo příjmu žádostí do programu Investiční úvěry Lesnictví.  Program Investiční úvěry Lesnictví je důležitou součástí podpory českým lesníkům a napomáhá především investicím do nákupu strojů, lesního vybavení a lesním školkám. V rámci programu je možné poskytnout podporu v režimu de minimis na snížení jistiny úvěru, jejíž výše činí maximálně korunový ekvivalent částky 50 000 EUR (20 000 EUR) a zároveň maximální výše nepřekročí 50 % z celkové výše poskytnutého úvěru. Samotný úvěr může být poskytnut ve výši od 100 tis. Kč do Pokračování »