Pojištění produkce lesních školek

Příjem žádostí je zahájen 1.8. a ukončen 1.11. příslušného roku.

Podpora v rámci programu Pojištění produkce lesních školek se poskytuje formou úhrady části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného za sjednané pojištění sadebního materiálu lesních dřevin pěstovaného v lesních školkách. Tato podpora je poskytována v režimu de minimis.

 

Předmět a účel Podpory

Jedná se o formu neinvestiční přímé podpory na úhradu části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného za sjednané pojištění sadebního materiálu lesních dřevin pěstovaného v lesních školkách. Díky zpřístupnění pojistné ochrany sadebního materiálu lesních dřevin pěstovaného v lesních školkách by měla tato podpora vést k dosažení vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám.

Lesními dřevinami se pro účely tohoto programu rozumí ty druhy lesních dřevin, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k vyhlášce č. 393/2013 Sb., o seznamech druhů lesních dřevin.

Další informace

Podpora bude poskytnuta jen v případě, že pojištěný a pojistník jsou totožné subjekty. Výše podpory může dosáhnout až do výše 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění pro Příslušný rok.

Žádost o poskytnutí podpory se podává prostřednictvím formuláře dostupného na https://zadost.pgrlf.cz/. 

Uvedeným pojištěním se rozumí pojištění sadebního materiálu lesních dřevin pěstovaného v lesních školkách pro případ:

  • krupobití,
  • požáru,
  • vichřice,
  • povodně nebo záplavy,
  • sesuvu půdy,
  • vyzimování,
  • vymrznutí,
  • jarního mrazu nebo mrazu.