Podpora nákupu půdy

Příjem žádostí probíhá. 

V rámci programu Podpora nákupu půdy je poskytována podpora ve formě finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení z úvěrů poskytnutých podnikatelům v oblasti zemědělství, a to na nákup zemědělské půdy. Program je určen pro malé a střední podniky. Podpora je poskytována v režimu de minimis

Další informace

Podpora se poskytuje v režimu de minimis a maximální výše podpory je korunový ekvivalent částky 20 tis. EUR, avšak celková výše podpory de minimis nesmí za libovolné tři po sobě jdoucí účetní období překročit korunový ekvivalent 20 tis. EUR. Sazba podpory může dosáhnout maximální výše 5 % p. a.

Žadatel je povinen nejpozději do dvou měsíců od registrace žádosti doručit PGRLF Úvěrovou smlouvu. Úvěrová smlouva nesmí být uzavřena před registrací žádosti. 

Žádost o poskytnutí podpory se podává výhradně elektronicky prostřednictvím formuláře dostupného na https://zadost.pgrlf.cz/.