Zpracovatel

Příjem žádostí probíhá. 

V rámci programu Zpracovatel je poskytována podpora ve formě finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení z komerčních úvěrů poskytnutých podnikatelům v oblasti zpracování zemědělských produktů za účelem výroby krmiv pro hospodářská zvířata. Tato podpora je poskytována v režimu de minimis.

Předmět a účel Podpory

V rámci programu Zpracovatel jsou podporovány investice na pořízení investičního majetku, který souvisí se zpracováním zemědělského produktu k výrobě krmiv pro hospodářská zvířata. Nákup půdy je způsobilým nákladem pouze tehdy, pokud nepřevýší 10 % z celkových způsobilých nákladů investice.

Jak podat žádost do programu Zpracovatel

Další informace

Celkový objem úvěrových prostředků, na které je ze strany PGRLF poskytnuta podpora, je stanoven ve výši 50 mil. Kč, přičemž maximální procentní sazba podpory může dosáhnout až 5 % p. a. Celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu podniku nesmí v žádném tříletém období přesáhnout korunový ekvivalent částky 300 tis. EUR.

Žadatel je povinen nejpozději do dvou měsíců od registrace žádosti doručit PGRLF Úvěrovou smlouvu. Úvěrová smlouva nesmí být uzavřena před registrací žádosti. 

Samotnou žádost lze podat pouze elektronickou formou prostřednictvím formuláře na https://zadost.pgrlf.cz/.