Na valné hromadě Výstaviště České Budějovice a.s., se sídlem Husova tř. 523/30,
České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice, IČ 60827475 (dále jen „Společnost“) konané dne 9. 5. 2017 bylo v souladu s ustanovením § 375 a násl. Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích) – dále jen „ZOK“ přijato usnesení
o nuceném přechodu účastnických cenných papírů Společnosti ve vlastnictví jiných osob než hlavního akcionáře na hlavního akcionáře (dále jen „menšinoví akcionáři“).Hlavní akcionář, kterým je společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.,
se sídlem Za Poříčskou bránou 256/6, Karlín, 186 00 Praha 8, poskytne na základě rozhodnutí valné hromady Společnosti za každou jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě
1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), ISIN CZ0009072658, přiměřené protiplnění ve výši
2 167,- Kč (slovy: dvatisíce jednosto šedesát sedm korun českých) spolu s obvyklým úrokem
dle § 388, odst. 1 ZOK ode dne kdy přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti
na hlavního akcionáře.Přiměřené protiplnění včetně úroku (dále jen „protiplnění“) vyplatí hlavní akcionář prostřednictvím Československé obchodní banky, a. s. (dále jen „ČSOB“) tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva (tedy po uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku), ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli
– to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (§ 389 odst. 2 ZOK).

Výplata protiplnění jednotlivým oprávněným osobám bude prováděna prostřednictvím peněžních poukázek nebo bezhotovostním převodem na peněžní účet.

Výplata prostřednictvím peněžních poukázek
Peněžní poukázky budou zaslány výhradně menšinovým akcionářům – fyzickým osobám
s bydlištěm na území České republiky na adresu, kterou budou mít uvedenu v Centrálním depozitáři cenných papírů (dále jen „CDCP“) ke dni přechodu vlastnického práva k akciím od menšinových akcionářů na hlavního akcionáře v souladu s § 385, odst. 1 ZOK, pokud tyto osoby nepožádají o bezhotovostní výplatu dle pravidel uvedených níže. Peněžní poukázku je možno inkasovat na přepážkách Poštovní spořitelny, jež jsou umístěny na cca 3 000 poštách, bez ohledu na adresu trvalého bydliště. Výplatu je možno obdržet v hotovosti nebo ji lze po vyplnění čísla účtu do peněžní poukázky převést bezhotovostně na peněžní účet vedený v ČSOB
(včetně Poštovní spořitelny).
Bezhotovostní výplata
Bezhotovostní výplata bude provedena na základě písemné žádosti menšinového akcionáře,
ve které bude uvedeno jeho úplné bankovní spojení, zaslané na níže uvedenou kontaktní poštovní adresu ČSOB. Tato žádost musí být v případě fyzické osoby jí vlastnoručně podepsána a podpis musí být úředně ověřen nebo musí být podepsána před příslušným zaměstnancem ČSOB při osobním podání žádosti. Pokud ČSOB neobdrží od fyzické osoby s bydlištěm v České republice žádnou nebo neúplnou žádost do 15. června 2017, bude této osobě zaslána peněžní poukázka (viz výše). V případě právnické osoby musí být žádost obsahující úplné bankovní spojení podepsána osobou/osobami oprávněnou/nými k podepisování za společnost podle výpisu
z obchodního rejstříku a podpis/y musí být úředně ověřen/y nebo musí být podepsána před příslušným zaměstnancem ČSOB při osobním podání žádosti. V případě, že se právnická osoba nezapisuje do obchodního rejstříku, je třeba přiložit úředně ověřené kopie dokladů, z nichž
je patrná její existence a způsob jednání jejím jménem. V případě ověření podpisů a kopií listin úřadem cizího státu a listin vystavených úřadem cizího státu je požadováno vyšší ověření, ledaže mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, stanoví jinak.
V případě, že menšinový akcionář akcie zdědil/a a nebyl proveden zápis změny vlastníka akcií Společnosti v CDCP je potřeba společně s žádostí o bezhotovostní převod zaslat na níže uvedenou kontaktní adresu ČSOB úředně ověřenou kopii pravomocného usnesení soudu
o dědictví nebo originál realizačního poukazu, který je možno si vyžádat u příslušného notáře, obsahující odkaz na konkrétní akcie Společnosti.
V případě změny jména (např. z důvodu sňatku) je potřeba zaslat na níže uvedenou kontaktní adresu ČSOB prostou kopii oddacího listu nebo jiného úředního dokladu, dokládajícího tuto skutečnost.

Kontaktní poštovní adresa ČSOB:
Československá obchodní banka, a. s. Ing. Marcela Černá Back office kapitálových trhů
a custody Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel. 22411 4841, 22411 4853, 22411 4840,
e-mail: macerna @csob.cz

Adresa pro osobní návštěvu:
Československá obchodní banka, a. s. Back office kapitálových trhů a custody Ing. Marcela Černá Radlická 333/150 (stanice metra „B“ Radlická), Praha 5