Nejčastější dotazy
Zemědělec

Adresa

PRAHA:

Sokolovská 394/17
186 00 Praha 8

BRNO:

Trnitá 500/9
602 00 Brno
budova TRINITI OFFICE CENTER

(Vstup ze strany od nákupního centra Vaňkovka).

Kontakt

Tel: +420 225 989 400
E-mail: info@pgrlf.cz

Infolinka

Tel: +420 704 688 699

IÚ Zemědělec a Lesnictví:

Tel: +420 727 946 538

Nejčastější dotazy

Mohu na stejný podnikatelský záměr žádat o více podpor?

Na stejný Podnikatelský záměr nesmí být žadateli poskytnuta jiná veřejná podpora, a to včetně podpory v režimu de minimis a podpory poskytnuté z prostředků EU. Toto ustanovení neplatí v případě podpor poskytovaných Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) v rámci opatření Programu rozvoje venkova a intervencí Strategického plánu SZP na období 2023–2027, a to vždy za podmínky, že takovou kumulací nedojde k překročení maximální hrubé míry či výše podpory stanovené předpisy Evropské unie či rozhodnutím Evropské komise. Rovněž není dotčena možnost poskytnout Podporu také na Úvěr, který je Bankou poskytnut se zvýhodněním vyplývajícím ze zapojení prostředků Evropské investiční banky či Evropského investičního fondu. 

Co když mám více Úvěrových smluv k jedné žádosti?

Žádost je podána na investici popsanou v podnikatelském záměru, a ten nesmí být v rozporu s účelem úvěru. Princip je: jedna žádost – jeden podnikatelský záměr – jedna úvěrová smlouva.

Mohu vyčerpat úvěr před registrací žádosti?

Podmínkou pro poskytnutí podpory je uzavření Úvěrové smlouvy až po podání žádosti. Vyčerpání úvěru před registrací tak nemůže nastat.

Mohu podat žádost i poté, co jsem už začal s realizací investice?

Podpora nebude poskytnuta v případě, že realizace investice byla zahájena před podáním žádosti. Nejprve podejte žádost o podporu a teprve poté lze zahájit realizaci podnikatelského záměru. Zahájením realizace investice uvedené v podnikatelském záměru se rozumí buď zahájení činnosti nebo stavebních prací v rámci předmětné investice, nebo první právně vymahatelný závazek objednaním zařízení nebo služby či jiný závazek, v jehož důsledku se projekt nebo činnost stává nezvratnou.

Do kdy musím doručit Úvěrovou smlouvu?

Žadatel je povinen nejpozději do dvou měsíců od registrace žádosti doručit PGRLF Úvěrovou smlouvu, v případě, že tato lhůta není ze strany klienta splněna, je klient ze strany PGRLF k jejímu doložení vyzván ve lhůtě v této výzvě uvedené.

Jak dlouhou dobu splatnosti mohou mít úvěry, na které žádám podporu?

Podpora bude poskytnuta na úvěr, jehož doba splatnosti nepřekročí 8 let v případě investic do zemědělské techniky a 20 let v případě investice do výstavby, pořízení nebo zhodnocení nemovitého majetku.

Jaký je rozdíl mezi programem Zemědělec a Investiční úvěry Zemědělec?

V programu Zemědělec je poskytována podpora části úroků z úvěru sjednaného s bankou. U programu Investiční úvěry Zemědělec žádáte o úvěr přímo PGRLF, k němuž je možné požádat o podporu určenou na snížení jistiny tohoto úvěru.