Informace o zpracování osobních údajů

Adresa

PRAHA:

Sokolovská 394/17
186 00 Praha 8

BRNO:

Trnitá 500/9
602 00 Brno
budova TRINITI OFFICE CENTER

(Vstup ze strany od nákupního centra Vaňkovka).

Kontakt

Tel: +420 225 989 400
E-mail: info@pgrlf.cz

Infolinka

Tel: +420 704 688 699

IÚ Zemědělec a Lesnictví:

Tel: +420 727 946 538

I. Účel dokumentu

Tento dokument slouží Vám, klientům Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s. (dále jen „PGRLF“, „Fond“, nebo „my“) a všem ostatním osobám, které mají s PGRLF smluvní vztah, pro přehlednou a srozumitelnou informaci hlavně o tom:

 • jaké osobní údaje sbíráme a proč,
 • co s těmito údaji děláme,
 • jak osobní údaje chráníme,
 • komu osobní údaje předáváme,
 • jaká jsou Vaše práva ve vztahu k osobním údajům, které zpracováváme.

Pokud zde nenajdete odpovědi na své dotazy, které se týkají osobních údajů, nebo chcete některé informace podrobněji vysvětlit, napište našemu pověřenci na ochranu osobních údajů na e-mailovou adresu dpo@pgrlf.cz, který se vám vždy a rád bude věnovat.

II. Zpracování osobních údajů

Výraz zpracování osobních údajů znamená nejrůznější způsoby práce s informacemi, které obsahují osobní údaje.

Jedná se hlavně o:

 • shromažďování údajů,
 • ukládání údajů na nosiče dat (ať již elektronické jako je DVD, nebo HDD počítače, nebo listinné jako je vytištěný dokument),
 • zpřístupňování údajů,
 • úpravu údajů,
 • pozměňování údajů,
 • vyhledávání mezi údaji,
 •  používání údajů pro další činnost,
 • předávání údajů další osobě,
 • šíření těchto údajů (například tiskem, nebo po internetu),
 • uchovávání údajů (ať již v databázi, nebo archivu),
 • výměnu údajů (třeba abychom zjistili, zda jste čerpali podporu de minimis),
 • třídění nebo kombinování údajů (když s údaji pracujeme, abychom vám poskytli naše služby, nebo zpřístupnili produkty),
 • blokování nebo likvidaci údajů.

Údaje zpracováváme pouze za účelem splnění smlouvy s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy ke zpracování osobních údajů dochází, abychom splnili povinnosti, které nám ukládá zákon.

Podle platných právních předpisů jsme povinni zpracovávat osobní údaje vás (klientů), vykonávat svou činnost obezřetně a chránit zájmy svých klientů. Zpracování osobních údajů je tak nezbytné pro jednání o smluvním vztahu s námi, pro plnění povinností ze smluvního vztahu, jakož i pro účely jednoznačné identifikace vaší osoby za účelem ochrany klientů i nás.

III. Osobní údaje

V případě vašeho výslovného projevu zájmu o produkty a služby PGRLF jsou uchovávány osobní údaje, které umožňují zpracovat a zadministrovat.

Jedná se o tyto údaje:

 • titul,
 • rodné číslo, příp. datum narození, pokud nebylo rodné číslo přiděleno,
 • místo narození,
 • pohlaví,
 • adresu trvalého, případně jiného pobytu,
 • státní občanství,
 • druh, číslo a dobu platnosti průkazu totožnosti a orgán, který průkaz vydal.

Zvlášť pro poskytování úvěrů shromažďujeme a zpracováváme ještě tyto údaje:

 • soubor Vámi poskytnutých informací týkajících se Vaší bonity, důvěryhodnosti a platební
  morálky,
 • informace o Vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce získané od externího poskytovatele,
 • informace o Vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce získané z otevřených zdrojů – zejména sítě internet.

Tyto údaje jsou využívány k výše popsaným účelům.

Rodné číslo

Při uzavírání smluvního vztahu máme povinnost zjišťovat vaše rodné číslo a po stanovenou dobu
jej uchovávat.

Abychom mohli poskytovat sjednané služby v souladu s právními předpisy a plnit své závazky vyplývající ze smlouvy, musíme zpracovávat rodná čísla klientů. Pro jiné, než zákonem určené účely však můžeme rodné číslo užívat pouze se souhlasem jeho nositele.

IV. Zdroje osobních údajů

PGRLF zpracovává osobní údaje, které mu poskytujete v souvislosti s jednáním o uzavření smluvního či jiného právního vztahu a jeho průběhu. Dále údaje, které PGRLF shromáždil z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.).

V. Účely zpracování

Zpracování osobních údajů bez souhlasu klienta

Při uzavření a trvání smluvního vztahu je Fond povinen zjišťovat a zpracovávat zákonem stanovené osobní údaje.

K takovému zpracování osobních údajů není třeba souhlas klienta. V případě, že nám tyto osobní údaje nesdělíte, nemohou Vám být dle zákonných požadavků produkty a služby PGRLF poskytnuty.

Zpracování osobních údajů bez souhlasu klienta se provádí v těchto případech:

a) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti

Jako subjekt, který poskytuje podpory podnikatelům, obcím a dobrovolným svazkům obcí ve venkovských oblastech podléháme různým zákonným povinnostem, jako například zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, daňové předpisy, nebo předpisy upravující oblast podpory de minimis.

b) Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy

Zpracování osobních údajů je prováděné za účelem plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené s klientem; tento účel zahrnuje i předávání osobních údajů třetím osobám, které Fond využívá pro plnění smluvních povinností – seznam těchto osob naleznete v závěrečné části tohoto dokumentu.

Rozsah a účel zpracování osobních údajů pak závisí na produktu, který klient využívá.

c) Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů

V nezbytných případech zpracováváme osobní údaje našich klientů nad rozsah nezbytný pro splnění právní povinnosti, nebo plnění smlouvy, avšak výlučně pro účely a ochranu oprávněných zájmů Fondu, a to v těchto případech:

 • podpora právních nároků a jejich obhajoba v případě soudního, nebo jiného řízení,
 • zajištění informační a kybernetické bezpečnosti,
 • prevence trestné činnosti,
 • využití kamerového systému za účelem ochrany před neoprávněným přístupem a zajištění důkazních prostředků v případě krádeže, loupeže, nebo podvodu,
 • podpora prostředků pro zajištění bezpečnosti (zejména vstupní kontrola).

Zpracování osobních údajů se souhlasem klienta

Zpracování osobních údajů, které pro PGRLF nevyplývá z právních předpisů, může být
prováděno jen s vaším souhlasem. Poskytnutí takového souhlasu je zcela na vašem rozhodnutí.

V PGRLF se jedná o zpracování osobních údajů pro tyto jednotlivé účely:

 • pořízení a uchovávání kopie osobních dokladů:

PGRLF pořizuje a uchovává kopie průkazů totožnosti klientů, které jí klient poskytne, zejména pro účely bezpečnosti a ochrany zájmů klientů a jejich jednoznačné identifikace. Při uzavření smluvního vztahu na dálku bez fyzické přítomnosti klienta je předložení kopie stanovených dokladů podmínkou pro uzavření smlouvy a poskytování služeb PGRLF. Pokud není pořízení kopie dokladu nutnou podmínkou pro poskytnutí služby, je možné učinit pouze opis údajů z průkazu totožnosti.

VI. Odvolání souhlasu

Souhlasy klienta se zpracováním osobních údajů pro tyto účely jsou poskytovány při
uzavírání smluvního vztahu.

Souhlas lze z technických a organizačních důvodů odvolat až po ukončení všech smluvních
vztahů s PGRLF.

Jednotlivé poskytnutí či vytvoření kopie průkazu totožnosti však lze v průběhu smluvního
vztahu odmítnout či následně odvolat, jestliže pro daný účel postačuje pouze opis údajů.

VII. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů po ukončení smluvního vztahu

Po ukončení smluvního vztahu, resp. veškerých smluvních vztahů s námi, je možné učinit odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a rodného čísla pro veškeré účely, které nevyplývají z právních předpisů. V takovém případě bude zajištěno, že vaše osobní údaje budou uchovány pouze pro plnění našich zákonných povinností a budou přístupné jen specificky oprávněným osobám.

VIII. Lhůty

PGRLF je povinen uchovávat osobní údaje po zákonem stanovenou dobu, případně po dobu vymezenou v souhlasu klienta.

Doba uchování je stanovena na základě právních předpisů, jako je například zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, nebo daňové zákony a činí 10 následujících po konci kalendářního roku, ve kterém došlo k ukončení smluvního vztahu s PGRLF.

V případě, kdy ke zpracování osobních údajů dochází za účelem obhajoby právních nároků, činí doba uchování dat 10 let.

V případě, že k uzavření smluvního vztahu na základě žádosti klienta nedojde, považuje se den zamítnutí žádosti za okamžik ukončení smluvního vztahu.

Po uplynutí lhůty pro zpracování osobních údajů jsou veškeré osobní údaje v našich systémech řádně anonymizovány, tj. nenávratně smazány.

IX. Způsob zpracování

Osobní údaje klientů jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování Vašich osobních údajů provádíme manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají stálé a přísné fyzické, technické i procedurální kontrole.

Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány mlčenlivostí.

X. Zpřístupnění

Získané osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím osobám bez vašeho souhlasu jen:

 • v rámci plnění povinností stanovených PGRLF zvláštními právními předpisy, zejména soudům, orgánům činným v trestním řízení, správcům daně, orgánům dohledu v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí, a dále v souladu se zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu č. 253/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
 • zpracovatelům, tedy osobám, s nimiž má PGRLF uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a které poskytují dostatečné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany poskytnutých údajů,
 • dalším osobám, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů PGRLF, např. soudům, exekutorům, dražebníkům apod., v rozsahu nezbytném pro uplatnění nároků Fondu,
 • osobám pověřeným ze strany PGRLF k plnění jejích smluvních a zákonných povinností, včetně realizace práv ze smluvních vztahů.

XI. Práva klienta

Máte právo požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme.

Informaci vám poskytneme bez zbytečného odkladu a zadarmo, nicméně v případě zjevně nepodložených, rozsáhlých, nebo jinak nepřiměřených dotazů si budeme účtovat náhradu administrativních nákladů v rozsahu, v jakém poskytujeme informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Dále v případech, kdy se domníváte, že my nebo náš zpracovatel zpracováváme např. nepřesné
osobní údaje, máte právo požadovat od nás vysvětlení. Případně si můžete vyžádat opravu, doplnění nebo blokaci osobních údajů. Pokud se domníváte, že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo požadovat likvidaci zpracovaných osobních údajů.

Vždy vás bez zbytečného odkladu informujeme o vyřízení vaší žádosti. Také máte právo kdykoli
se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto informace jsou umístěny v sídle PGRLF a dále jsou k dispozici na internetových
stránkách PGRLF na adrese www.pgrlf.cz

XII. Seznam subjektů zpracovávajících osobní údaje

Seznam osob, které mohou zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely plnění smlouvy

 • Ministerstvo zemědělství, IČ 00020478, se sídlem Těšnov 65 / 17, Praha 1,
 • Ústav zemědělské ekonomiky a informací, IČ 00027251, se sídlem Mánesova 1453/75, Praha 2,
 • Ministerstvo vnitra, IČ 00007064, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7 (jako provozovatel registru smluv),
 • Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, IČ 66 00 22 22, se sídlem Staroměstské náměstí 6, Praha 1,
 • Evropská komise (instituce Evropské unie), se sídlem Rue de la Loi / Wetstraat 170, B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/BelgiëSeznam osob, které zpracovávají osobní údaje pro účel ochrany majetku a právem chráněných zájmů správce, ochrany majetku, života a zdraví zaměstnanců a klientů.

Seznam osob, kterým předáváme osobní údaje pro účely splnění povinnosti odpovědného poskytování úvěrů

 • CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., se sídlem Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 140 00, IČ 26199696 – tato společnost je provozovatelem Bankovního registru klientských informací (BRKI), Nebankovního registru klientských informací (NRKI) a dalších nástrojů pro posuzování bonity a důvěryhodnosti klienta.

Seznam osob, které zpracovávají osobní údaje pro účel jednání o smluvním vztahu

 • Státní zemědělský intervenční fond, IČ 481 33 981, se sídlem Ve Smečkách 33, Praha 1–110 00.

XIII. Analytické nástroje

Google reCAPTCHA – na internetové stránce https://zadost.pgrlf.cz/ můžeme používat funkci „Google reCAPTCHA“ (dále jen „reCAPTCHA“). Poskytovatelem aplikace je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“).

Aplikace reCAPTCHA prověřuje, zda bylo zadání dat na našich internetových stránkách (např. do kontaktního formuláře) zadáno člověkem nebo automatizovaným programem. Za tímto účelem analyzuje reCAPTCHA chování návštěvníka internetové stránky podle různých charakteristik.

Tato analýza je spuštěna automaticky v okamžiku, kdy návštěvník vstoupí na internetovou stránku. Za účelem této analýzy (prověřování) vyhodnocuje reCAPTCHA různé informace (např. IP adresu, dobu strávenou návštěvníkem na internetové stránce nebo pohyby myší provedené uživatelem). Údaje získané analýzou jsou předávány společnosti Google. Analýzy prováděné systémem reCAPTCHA běží zcela na pozadí. Návštěvníci internetové stránky nejsou informováni o probíhající analýze.

Zpracovávání údajů je prováděno na základě ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR).

Provozovatel internetové stránky má oprávněný zájem na tom, aby jeho internetová nabídka byla chráněna proti zneužití automatizovanými roboty a před spamem.

Další informace o systému Google reCAPTCHA a Zásady o ochraně údajů společnosti Google naleznete pod následujícím odkazem: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Naši partneři