Vyřizování žádostí, stížností a podnětů

Adresa

PRAHA:

Sokolovská 394/17
186 00 Praha 8

BRNO:

Trnitá 500/9
602 00 Brno
budova TRINITI OFFICE CENTER

(Vstup ze strany od nákupního centra Vaňkovka).

Kontakt

Tel: +420 225 989 400
E-mail: info@pgrlf.cz

Infolinka

Tel: +420 704 688 699

IÚ Zemědělec a Lesnictví:

Tel: +420 727 946 538

Oznámení možného protiprávního jednání

dle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů

Máte podezření, že v souvislosti s činností Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s., (PGRLF) dochází k protiprávnímu jednání, zejména jednání, které může být trestním činem či přestupkem? Pokud ano, můžete využít náš vnitřní oznamovací systém, který zajištuje ochranu oznamovatelů a prověření vašich podnětů příslušnými dále uvedenými osobami, které vás budou informovat o přijetí vašeho oznámení a posoudí jej zpravidla do 30 dnů. O výsledcích posouzení vašeho oznámení vás vyrozumíme, přičemž zachováme potřebnou mlčenlivost vůči dalším osobám.

Osoby příslušné k vyřízení vašeho oznámení můžete kontaktovat prostřednictvím tohoto vnitřního oznamovacího systému, jehož technické řešení plně zajišťuje důvěrnost vámi sdělených údajů.

Oznámení lze podat písemně nebo ústně, a to po zvolení tlačítka „Vytvořit oznámení“ níže na této stránce. Následně vyberete téma, jehož se oznámení týká, a poté jednoduše uvedete vše důležité do formuláře, případně nám nahrajete ústní vzkaz. Abychom mohli vaše oznámení co nejlépe posoudit, můžeme vás případně požádat o sdělení doplňujících či upřesňujících informací. Po vytvoření oznámení vám bude automaticky vygenerován kód, díky kterému se později můžete ke svému oznámení vrátit.

Příslušnými osobami k posouzení vašeho oznámení jsou:

 • Veronika Kasperová, ředitelka úseku právního a provozního, která je zároveň příslušnou osobou, pokud si přejete podat oznámení osobně
 • Kristýna Vomáčková, vedoucí oddělení právního a analytického
 • Peter Formánek, právník

Nebudete-li chtít využít našeho oznamovacího systému, můžete se případně se svým podnětem obrátit na Ministerstvo spravedlnosti.

Vyřizování podání

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., (dále jen PGRLF) přijímá a řeší žádosti, podněty a stížnosti (dále jen podání) související a vyplývající z jeho činností.

Náklady spojené s vyřizováním podání uplatněných nese PGRLF s výjimkou nákladů na nezbytné posudky a vyjádření třetích osob.

 

1. Náležitosti podání

Podaní musí obsahovat minimálně následující údaje o podavateli a předmětu podání:

 • jméno, příjmení a datum narození u fyzické osoby, u fyzické osoby – podnikatele dále IČ, případně obchodní firmu,
 • název/obchodní firmu, IČ a sídlo u právnické osoby,
 • kontaktní adresu, popř. telefonické nebo e-mailové spojení pro upřesňující dotazy,
 • přesný popis k čemu podání směřuje (stížnost, žádost, podnět) s doložením veškeré dostupné dokumentace a dalších podstatných údajů,
 • datum vyhotovení podání a podpis podavatele,
 • případné další podklady dokládající předmět podání.

Anonymní podání se nevyřizují, pouze evidují.

 

2. Způsob doručení podání

Podání může být doručeno jedním z následujících způsobů:

  • osobně (ústně) nebo písemně v sídle PGRLF, příp. písemně doručením na adresu jeho sídla,
  • e-mailem na adresu: podnety@pgrlf.cz,
  • datovou zprávou do datové schránky PGRLF.

  Při ústním podání je PGRLF vyhotoven záznam o podání. Podavatel tento záznam odsouhlasí svým podpisem.

  Přijetí podání je podavateli potvrzeno, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od podání. V potvrzení budou uvedeny základní informace o postupu PGRLF při vyřizování podání.

  PGRLF je oprávněn vyzvat podavatele k dodání dalších informací vztahujících se k podání. Podavatel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost v rámci řádného průběhu a vyřízení podání. Neúplné podání může podavatel doplnit do 10 kalendářních dní od doručení výzvy k doplnění. Pokud podavatelem nebude na výzvu PGRLF podání doplněno, PGRLF podání vyřídí podle neúplných údajů, bude-li to možné, a v opačném případě podání odloží a informuje o tom podavatele.

   

  3. Vyřízení podání

  V případě, že po prvotním posouzení podání označeném jako stížnost, nevykazuje podání obecné znaky stížnosti, je podavatel písemně informován o odmítnutí jeho podání doručeném jako stížnost s odůvodněním a uvedením, jak bude s jeho podáním dále naloženo.

  Lhůta pro vyřízení podání činí 30 dnů ode dne jeho obdržení (lhůta pro doplnění se nezapočítává). Není-li možné podání vyřídit v uvedené lhůtě, je podavatel písemně informován o předpokládaném datu jeho vyřízení.

  O vyřízení podání je podavatel vyrozuměn písemně, pokud není individuálně dohodnuta jiná forma.

  Pokud není podavatel spokojen s vyřízením svého podání, může písemně požádat představenstvo PGRLF (dozorčí radu) o přezkoumání.