PGRLF spustí 17. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., vyhlašuje další kolo příjmu žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec. Již 17. kolo programu bude spuštěno ve středu 6. prosince 2023 v 9.00 hodin. Nově v rámci tohoto kola spouští PGRLF i instruktážní video „IÚZ: Jak podat žádost“ s přesnými instrukcemi, jak správně postupovat při vyplnění žádosti.

Program Investiční úvěry Zemědělec je určen malým a středně velkým podnikům v oblasti zemědělské prvovýroby, které v uplynulých 24 měsících neuzavřely smlouvu s PGRLF o poskytnutí úvěru ve stejném programu. Úvěr lze poskytnout ve výši 100 000 Kč až 10 mil. Kč, minimální doba splatnosti úvěru jsou 2 roky.  Maximální částka, o kterou může být jistina v okamžiku poskytnutí úvěru snížena, je částka 400 000 Kč, ale nesmí tím být překročeno 30 % z celkové výše poskytnutého úvěru.

Vzhledem k velkému zájmu o tento program, jsme se rozhodli jej otevřít pro další žadatele ve velmi krátké době znovu. Je to jeden z klíčových titulů, kterým PGRLF podporuje české zemědělství. Právě udržitelnost a celková výkonnost, která lze u podniků zvýšit prostřednictvím subvencí úvěrů na pořízení investičního majetku, je jeden z hlavních atributů, na který cílí program Investiční úvěry Zemědělství,“ řekl předseda představenstva PGRLF, Josef Kučera.

Veškeré informace jsou klientům k dispozici na webových stránkách společnosti v sekci KE STAŽENÍ. Limit počtu přijatých žádostí pro tohoto kolo je stanoven na 250. Samotnou žádost lze podat pouze elektronickou formou prostřednictvím formuláře, který bude dostupný po spuštění programu na https://zadost.pgrlf.cz/.

 

Společnost PGRLF, a.s., stanovila sazby podpor u šesti programů podpor, a to včetně titulů Zemědělec nebo Potravinář

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil sazby základní podpory u programů Zemědělec, Potravinář, a dále u titulů Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Zpracovatel a Podpora nákupu půdy.

U programu Zemědělec byla stanovena sazba ve výši 3,7 % p.a. Tato výše sazby se týká žádostí přijatých v období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023, přičemž u mladých zemědělců do 40 let věku je podpora navýšena o další jeden procentní bod.

„Sazbu podpory u programu Zemědělec jsme se rozhodli navýšit na 3,7 % p.a. s ohledem na aktuální a predikovaný vývoj úrokových sazeb,“ řekl předseda představenstva PGRLF, Josef Kučera.

U programů na podporu lesnictví, zpracování zemědělské produkce a nákupu půdy se jedná o stanovení výše sazeb u žádostí přijatých v období od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2023. Konkrétně se jedná o programy Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Zpracovatel, a Podpora nákupu půdy, jejichž výše podpory v rámci jednotlivých programů činí 3,7 % p.a.

PGRLF rovněž stanovila sazbu u titulu Potravinář u žádostí přijatých od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2023, a to ve výši 3,7 % p.a.

Veškeré informace o jednotlivých programech podpor a jejich sazbách jsou k dispozici na webových stránkách společnosti PGRLF, a.s., na www.pgrlf.cz.

Společnost PGRLF, a.s., ukončila 16. kolo příjmu žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec

Společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., ukončila příjem žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec. Pro 16. kolo, které bylo otevřeno 13. září 2023, byl stanoven limit 250 přijatých žádostí, tato kvóta byla naplněna, a tímto se dané kolo programu uzavírá.

Program Investiční úvěry Zemědělec je určen malým a středním podnikům za účelem pořízení investičního majetku, který souvisí se zemědělskou prvovýrobou a vede ke zlepšení celkové výkonnosti a udržitelnosti daného zemědělského podniku.

Úvěr lze poskytnout ve výši 100 000 Kč až 10 mil. Kč, minimální doba splatnosti úvěru jsou 2 roky. Maximální částka, o kterou může být jistina v okamžiku poskytnutí úvěru snížena, je částka 400 000 Kč, ale nesmí tím být překročeno 30 % z celkové výše poskytnutého úvěru. Do programu se mohli přihlásit žadatelé, kteří v uplynulých 24 měsících neuzavřeli smlouvu s PGRLF o poskytnutí úvěru ve stejném programu.

Novinkou tohoto kola programu bylo zavedení kategorie tzv. začínajícího podnikatele – tedy agrárníka, který není zapsán v evidenci zemědělského podnikatele déle než 24 měsíců před podáním žádosti. U těchto podnikatelů může výše podpory na snížení jistiny úvěru činit až 40 % z celkové výše poskytnutého úvěru.

Vedle titulu Investiční úvěry Zemědělec poskytuje PGRLF zájemcům o podpory řadu dalších programů, které jsou otevřeny v průběhu celého roku a se kterými se mohou blíže seznámit na webových stránkách společnosti na www.pgrlf.cz v sekci PROGRAMY.

Podpora zemědělství prostřednictvím společnosti PGRLF, a.s., v roce 2022 dosáhla 2,6 mld. Kč

Společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., v roce 2022 nabídla českým zemědělcům ve 12 podpůrných programech několik možností podpor, a to formou subvence části úroků z komerčních úvěrů, podpory pojištění nebo úvěrů zprostředkovaných přímo společností PGRLF. 

V minulém roce zaznamenal fond nárůst počtu přijatých žádostí, kterých společnost obdržela přes 15 800. Již klasicky nejvyhledávanějšími programy PGRLF, a.s., byly v roce 2022 tituly Finanční podpora pojištění a Zemědělec. Především do prvně jmenovaného programu fond obdržel celkem 8 297 žádostí, což je mírný nárůst oproti roku 2021. Rovněž se podařilo společnosti PGRLF, a.s., navzdory ekonomickým vlivům navýšit oproti roku 2021 sazby podpor u programů Zemědělec, Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva a Zpracovatel, díky čemuž byly přislíbené podpory pro zemědělce mnohem vyšší.

V rámci programu Zemědělec se díky podpoře PGRLF podařilo zafinancovat 918 traktorů, 210 kombajnů, a dále více než 1 700 ostatních zemědělských strojů. Přičemž stanovená sazba podpory činila 3,5 % a u tzv. mladých zemědělců dokonce byla o 1 % vyšší.

PGRLF  poskytuje dlouhodobé podpory našim zemědělcům, ale umí také velmi efektivně reagovat na aktuální situaci na trhu. Na účty českých zemědělců byla jen v roce 2022 odeslána částka převyšující 2 miliardy korun,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Zcela mimořádně byly v rámci dočasného krizového rámce EK v srpnu a září roku 2022 otevřeny dva nové programy: Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru a Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru, které byly určeny na snížení jistiny u provozních úvěrů malých a středních podniků k eliminaci negativních dopadů na hospodaření těchto podniků v souvislosti s vyvolanou agresí Ruska vůči Ukrajině. O oba dva tituly byl z řad zemědělských prvovýrobců a výrobců potravin velký zájem a výše podpořených úvěrů činila přes 1 mld. Kč, resp. přes 356 mil. Kč.

Neopomenutelnou pomocí pro české zemědělství je i program Podpora nákupu půdy, díky kterému se podařilo u schválených žádostí podpořit nákup půdy o celkové výměře téměř 340 ha. Od roku 2023 je navíc tento titul již otevřen kontinuálně v průběhu celého roku.

Aktivity společnosti PGRLF navíc byly rozšířeny v roce 2023 o další program, kdy fond vyhlásil zcela nový program Potravinář, který je otevřen rovněž kontinuálně. Jeho cílem je vytvořit předpoklady pro rozvoj výrobců potravin, kdy podpora směřuje na pořízení investic souvisejících se zpracováním zemědělských produktů k potravinářským účelům či výrobě potravin anebo souvisejících s uváděním vlastních produktů na trh, a to formou podpory v režimu de minimis. Tento program je spuštěn od 26. září 2023.

Výzva k doložení podkladů pro výplatu podpory POJIŠTĚNÍ pro rok 2023

Vážení klienti,

pokud jste v roce 2023 zaregistrovali Žádost o podporu v rámci programu FINANČNÍ PODPORA POJIŠTĚNÍ, dle Pokynů pro poskytování finanční podpory pojištění PGRLF v programu „Finanční podpora pojištění“, máte povinnost doložit PGRLF do 31. 10. 2023:

  1. Potvrzení pojišťovny o výši zaplaceného pojistného předepsaného na příslušný rok (prostřednictvím formuláře, který stanoví PGRLF a zveřejní na www.pgrlf.cz), podepsané žadatelem a pojišťovnou,
  2. doklady prokazující úhradu pojistného na příslušný rok (pokladní doklad, složenka, výpis z účtu, zápočet z pojistné události, přeplatek apod.).

PGRLF Vás tímto vyzývá k doložení výše uvedených dokumentů nejpozději do 31. 10. 2023, a to prostřednictvím datové schránky, držitele poštovní licence, osobně či prostřednictvím místně příslušného pracoviště SZIF. Při doručování poštou je rozhodné datum podání poštovní zásilky k přepravě.

V případě nedoložení těchto dokumentů v požadované formě a termínu bude Vaše žádost o podporu navržena k zamítnutí, či v případě již uzavřené smlouvy o poskytnutí podpory nebude podpora vyplacena.

Povinnost doložit výše uvedené dokumenty se nevztahuje na žadatele, kteří mají pojistnou smlouvu uzavřenou s Generali Česká pojišťovna, a.s., a zároveň této pojišťovně udělili souhlas s předáním údajů o pojistném PGRLF.

Pro žadatele, kteří mají pojistnou smlouvu uzavřenou s Generali Česká pojišťovna, a.s., ale souhlas s předáním údajů o pojistném pojišťovně neudělili, platí povinnost doložit všechny výše uvedené dokumenty do 31. 10. 2023. Pokud si nejste jisti, zda jste předmětný souhlas s předáním údajů této pojišťovně udělili, obracejte se, prosím, v tomto ohledu výhradně na pojišťovnu.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím infolinky nebo e-mailem.

Děkujeme.

OZNÁMENÍ: V termínu 12. září 2023 mezi 13.30-14.30 hod. nebude možné podávat žádosti o podporu

Vážení klienti,

z důvodu zvýšení provozní stability a kvality služeb systémů PGRLF proběhne v termínu 12. září 2023 od 13.30 do 14.30 hod. technologická odstávka části webových stránek společnosti. Z tohoto důvodu nebude možné ve výše uvedeném termínu a čase elektronicky podat žádosti o podporu do veškerých programů PGRLF.

Děkujeme za pochopení.

Společnost PGRLF zve na celostátní polní výstavu Den Zemědělce

Již tradičně se objeví společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., na polní výstavě DEN ZEMĚDĚLCE, která se uskuteční ve dnech 13. a 14. září 2023 na polním letišti v obci Kámen u Pelhřimova.

V rámci expozice PGRLF budou mít možnost návštěvníci konzultovat programy PGRLF, žádosti, případně další dotazy se zástupci společnosti.

Těšíme se na Vás!

Společnost PGRLF, a.s., otevře na konci září nový program Potravinář

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., spustí v úterý 26. září 2023 zcela nový program ve formě subvence části úroků z komerčních úvěrů, který je určen pro výrobce potravin.

Cílem podpory u tohoto titulu je vytvořit předpoklady pro rozvoj výrobců potravin, kdy podpora směřuje na pořízení investic souvisejících se zpracováním zemědělských produktů k potravinářským účelům či výrobě potravin anebo souvisejících s uváděním vlastních produktů na trh. Podporována je i realizace dlouhodobých investičních záměrů za účelem restrukturalizace, zvýšení efektivnosti, modernizace, snížení výrobních nákladů, zlepšení jakosti a dalšího rozvoje potravinářských podniků.

Nově otevřený program je v souladu s programovým prohlášením vlády, které zdůrazňuje podporu zkracování odbytových řetězců a motivaci zemědělců k tomu, aby suroviny dokázali sami zpracovat a dodat na místní trh. A obdobně jako v případě dalších programů PGRLF očekáváme i u tohoto titulu výrazný multiplikační efekt,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Smyslem nového programu je podpora odvětví zabývající se výrobou potravin ve formě subvence části úroků z komerčních úvěrů, kdy příjemce podpory hradí celou jistinu úvěrů a část úroků předepsaných bankou, se kterou úvěr na pořízení investic k dosažení popsaným cílů sjednal,“ doplnil předseda  představenstva PGRLF, Josef Kučera.

U titulu Potravinář se jedná o podporu v režimu de minimis, kdy maximální výše podpory pro jeden podnik představuje korunový ekvivalent částky 200 000 EUR za tři po sobě jdoucí účetní období. Dále celkový objem úvěrových prostředků u jednoho žadatele, na které bude PGRLF poskytnuta podpora  v  rámci programu Potravinář, nesmí překročit částku 50 mil. Kč za jeden kalendářní rok.

Sazba podpory bude stanovena vždy za každé ukončené kalendářní čtvrtletí daného roku, a to na základně ekonomického vyhodnocení všech žádostí, které byly v daném kalendářním čtvrtletí registrovány. Procentní sazba podpory může činit až 5 % p. a., přičemž úrokové zatížení žadatele plynoucí z úvěru musí činit vždy minimálně 0,5 % p. a.

Žádost bude možné podat spolu s čestným prohlášením a přílohami pouze elektronicky prostřednictvím internetové adresy https://zadost.pgrlf.cz. Veškeré detaily programu a k nim potřebné informace naleznou žadatelé na webových stránkách společnosti PGRLF na www.pgrlf.cz.

PGRLF spustí 16. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., vyhlašuje další kolo příjmu žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec. Již 16. kolo programu bude spuštěno ve středu 13. září 2023 v 9.00 hodin.

Program Investiční úvěry Zemědělec je určen malým a středně velkým podnikům v oblasti zemědělské prvovýroby, které v uplynulých 24 měsících neuzavřely smlouvu s PGRLF o poskytnutí úvěru ve stejném programu. Úvěr lze poskytnout ve výši 100 000 Kč až 10 mil. Kč, minimální doba splatnosti úvěru jsou 2 roky. Maximální částka, o kterou může být jistina v okamžiku poskytnutí úvěru snížena, je částka 400 000 Kč, ale nesmí tím být překročeno 30 % z celkové výše poskytnutého úvěru.

Nově je v rámci pravidel programu zavedena kategorie tzv. začínajícího podnikatele – tedy agrárníka, který není zapsán v evidenci zemědělského podnikatele déle než 24 měsíců před podáním žádosti. U těchto podnikatelů může výše podpory na snížení jistiny úvěru činit až 40 % z celkové výše poskytnutého úvěru.

Jednou z klíčových rolí společnosti PGRLF je podpora kondice českého zemědělství, což se děje např. prostřednictvím subvencí úvěrů na pořízení investičního majetku, který vede ke zlepšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělských podniků. Dlouhodobě se tak snažíme reagovat na potřeby českých zemědělců, s čímž souvisí právě i spuštění programu Investiční úvěry Zemědělec,“ řekl předseda představenstva PGRLF, Josef Kučera.

Veškeré informace jsou klientům k dispozici na webových stránkách společnosti v sekci KE STAŽENÍ. Limit počtu přijatých žádostí pro tohoto kolo je stanoven na 250. Samotnou žádost lze podat pouze elektronickou formou prostřednictvím formuláře, který bude dostupný po spuštění programu na https://zadost.pgrlf.cz/.