Program Zpracovatel

C.1.Program – Zpracovatel

C.1.1.     Předmět a účel Podpory

V rámci Programu Zpracovatel jsou podporovány investice na pořízení investičního majetku, který souvisí se zpracováním zemědělského produktu k potravinářským či krmivářským účelům. Nákup půdy je způsobilým nákladem pouze tehdy, pokud nepřevýší 10 % z celkových způsobilých nákladů investice.

C.1.2.     Přístup k Programu

a) Komu je Program určen:
Subjektům, které splňují podmínky stanovené těmito Pokyny, a to zejména v bodě A. 1. 2.

b) Specifická kritéria:

ba) Žadatel musí splňovat podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

bb) V prvním účetním období, které následuje po období, ve kterém došlo k podání žádosti o podporu, dosahuje příjmů ze zpracování zemědělské produkce alespoň ve výši 25 % z celkových příjmů nebo v případě, že se zabývá zpracováním zemědělské produkce a zároveň zemědělskou prvovýrobou, dosahuje příjmů ze zemědělské výroby alespoň ve výši 25 % z celkových příjmů. Dále musí uvedených příjmů dosahovat po dobu platnosti a účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory (výpočet výše poměru příjmů ze zpracování zemědělské produkce a zemědělské výroby viz Výkladový list těchto Pokynů).

bc) V případě, že Žadatel o podporu působí také v odvětví rybolovu a akvakultury či v oblasti zemědělské prvovýroby (viz bod C.1.2. písm. bc) Výkladového listu těchto Pokynů), povede o realizaci podporované investice (o veškerých výdajích skutečně vynaložených na podporovanou investici) samostatnou analytickou účetní evidenci, nebo jinak oddělí účetnictví realizace podporované investice (např. střediskem nebo činností), pokud je příjemce účetní jednotkou. Pokud není účetní jednotkou, povede jiným způsobem samostatnou podrobnou evidenci realizované investice.

bd) Žadatel nesmí mít k datu podání žádosti nedoplatky vůči Finanční správě ČR a Fondu.

C.1.3. Forma Podpory
Dotace části úroků z Úvěrů.

C.1.4. Právním základem tohoto programu je nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis – Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1.

C.1.5. Tyto Pokyny se vztahují na žádosti zaregistrované místně příslušným pracovištěm SZIF, MZe, Fondem nebo jinými Fondem k tomu určenými subjekty počínaje dnem 1. 1. 2021.