Program Zpracovatel

Příjem žádostí probíhá

Podpora v rámci programu Zpracovatel se poskytuje formou dotace části úroků z úvěru poskytnutého komerčními subjekty podnikatelským subjektům v oblasti zpracování zemědělských produktů za účelem výroby krmiv pro hospodářská zvířata, které splňují podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis.

Předmět a účel Podpory

V rámci programu Zpracovatel jsou podporovány investice na pořízení investičního majetku, který souvisí se zpracováním zemědělského produktu k výrobě krmiv pro hospodářská zvířata. Nákup půdy je způsobilým nákladem pouze tehdy, pokud nepřevýší 10 % z celkových způsobilých nákladů investice.