V souvislosti s revizí právních předpisů Evropské unie, které upravují poskytování podpor v režimu de minimis, tj. aktuálně v případě PGRLF, a.s. program podpory nákupu nestátní zemědělské půdy, upozorňujeme žadatele o poskytnutí podpory zejména na ustanovení článku 2 odst. 2 nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství; tj. na definici „jednoho podniku“, jelikož celková výše podpory poskytnutá v režimu de minimis se bude nově posuzovat za „jeden podnik“ ve smyslu uvedeného nařízení. Uvedené nařízení Komise bude účinné od 1.7.2014.

Výše uvedené nařízení a metodická příručka k aplikaci pojmu „jeden podnik“ jsou přístupné v sekci „Ke stažení“.