Dne 3. srpna 2015 zahajuje PGRLF, a.s. příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci těchto nových programů:

   1) Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích;
   2) Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny;
   3) Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa;
   4) Finanční podpora pojištění lesních porostů;
   5) Zpracovatel;
   6) Úvěry na nákup půdy;
   7) Podpora nákupu půdy – snížení jistiny úvěru;
   8) Sociální zemědělství;
   9) Zajištění úvěrů.

Programy podpor jsou zaměřeny na rozvoj podnikání zemědělských prvovýrobců, zpracovatelů zemědělských produktů, pro podporu oblasti lesního hospodářství a v neposlední řadě k rozvoji sociálního zemědělství, kdy mezi možné příjemce jsou zařazeny i obce.
V rámci programu Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích, Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny, Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa, Finanční podpora pojištění lesních porostů a Zpracovatel je podpora poskytována v režimu de minimis, je tedy vždy nutné, aby příjemce podpory splňoval podmínky pro poskytnutí podpory uvedené v nařízení Komise (EU). Podpora je poskytována formou subvence úroků z investičních úvěrů poskytnutých komerčními subjekty, kdy úrokové zatížení příjemce podpory plynoucí z úvěru musí činit minimálně 0,5 % p.a. a maximální procentní sazba podpory je 5 % p.a., přičemž vždy platí, že její výše bude určena s ohledem na ekonomické vyhodnocení přijatých žádostí za stanovené období. Výjimkou tvoří program Finanční podpora pojištění lesních porostů, kdy je podpora poskytována formou přímé podpory na úhradu části nákladů, které byly prokazatelně vynaloženy na platbu pojistného v rámci pojištění lesních porostů zejména proti požárům a/nebo dalším abiotickým činitelům.
S cílem podpořit pořízení zemědělské půdy jako primárního výrobního prostředku zemědělských prvovýrobců jsou otevřeny programy Úvěry na nákup půdy a Podpora nákupu půdy – snížení jistiny úvěru. Program Úvěry na nákup půdy je zaměřen na poskytování úročených úvěrů PGRLF, a.s., a to na nákup zemědělské půdy, která není majetkem České republiky. Tyto úvěry lze také kombinovat s podporou poskytnutou v režimu de minimis. V rámci uvedeného programu může klient žádat o snížení jistiny úvěru (poskytnutého PGRLF), a to v režimu de minimis, i opakovaně. Uvedené snížení jistiny je možné pouze za dodržení podmínek stanovených nařízením Komise (EU) na podporu de minimis v odvětví zemědělství. PGRLF, a.s. bude u všech nakupovaných pozemků zapsán v katastru nemovitostí jako zástavní věřitel a úvěr bude poskytnut pouze na nákup zemědělské půdy s průměrnou jednotkovou kupní cenou v maximální výši 25 Kč/m2.
V rámci programu Podpora nákupu půdy – snížení jistiny úvěru, je poskytována podpora ve formě finančních prostředků určených ke snížení jistiny úvěrů poskytnutých komerčními subjekty na nákup zemědělské půdy, a to až do výše limitu příslušného nařízení de minimis. Uvedená podpora může být poskytnuta i opakovaně, vždy však za podmínek dodržení uvedeného nařízení Komise (EU).
Cílem programu Sociální zemědělství je podpořit zemědělské prvovýrobce, kteří zaměstnávají nebo budou zaměstnávat osoby se zdravotním postižením v rámci svých zemědělských podniků, a to se zajištěním odborného přístupu k těmto osobám. Podpora je poskytována formou úvěrů PGRLF, a.s., a to jak úvěrů investičních, tak úvěrů provozních. Doba splatnosti investičních úvěrů nepřesáhne 10 let. Doba splatnosti provozního úvěru nepřesáhne 1 rok.
V rámci programu podpory Zajištění úvěrů bude PGRLF, a.s. ručit za investiční úvěry poskytnuté komerčními bankami na pořízení investičního majetku. Příjemci podpory mohou být nejen podnikatelé, kteří se zabývají zemědělskou prvovýrobou a/nebo zpracováním zemědělských produktů, ale i podnikatelé zabývající se hospodařením v lesích nebo podnikatelé zabývající se zpracováním dřeva. Příjemcem podpory může být také obec. Vedle výše uvedeného ručení za investiční úvěry může být ručení také poskytnuto za bankovní úvěry určené na informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů a potravinářských výrobků ze zemědělských produktů na vnitřním trhu EU a/nebo ve třetích zemích. Jde o projekty, o kterých rozhodla EK a které jsou spolufinancovány z rozpočtu EU.

Žádosti o poskytnutí podpory budou přijímány prostřednictvím místně příslušných pracovišť SZIF nebo prostřednictvím PGRLF, a.s.

Plné znění pravidel pro poskytování podpor a příslušné formuláře související s podáváním žádosti o poskytnutí podpory budou přístupné na internetových stránkách www.pgrlf.cz, v sekci „Ke stažení“.