Dnem 1. 8. 2014 zahajuje PGRLF, a.s. příjem žádostí o poskytování finanční podpory pojištění lesních školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin. V souladu se Zásadami pro poskytování této podpory, bude příjem žádostí ukončen ke dni 1. 11. 2014. Podpora je poskytována v režimu de minimis, u kterého je nově uplatňována definice „jednoho podniku“ a limit podpory v rámci tohoto režimu nesmí překročit 15 000 EUR (v rámci libovolných tří po sobě jdoucích účetních období). Výši podpory stanoví a zveřejní PGRLF, a.s. na svých internetových stránkách do 31. 12. 2014. Žádosti budou přijímány prostřednictvím místně příslušných pracovišť SZIF či MZe, nebo prostřednictvím PGRLF, a.s. Zásady pro poskytování finanční podpory pojištění lesních školek, formulář žádosti o podporu a příslušná nařízení Komise (EU) včetně metodické příručky k aplikaci pojmu „jeden podnik“ naleznete v sekci „Ke stažení“.