Dovolujeme si Vás informovat, že Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. v případech, kdy Pokyny pro poskytování podpor připouštějí převod vlastnického práva na úvěrující společnost (Banku), ponechává na dohodě mezi klientem a úvěrující společností, zda a jakou formu zajišťovacího převodu vlastnického práva k předmětu podpory, ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, zvolí. V případě uzavření dohody o zajišťovacím převodu vlastnického práva, mohou být zajištěny pouze takové pohledávky úvěrující společnosti za dlužníkem, které vyplývají z úvěrové smlouvy, jejímž předmětem je financování věci, ke které je převáděno vlastnické právo. V případě dohody klienta s úvěrující společností na uzavření smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva s rozvazovací podmínkou (že dluh bude splněn) platí, že po úhradě dluhu (závazku dlužníka vůči úvěrující společnosti včetně příslušenství), bude bez dalšího převedeno vlastnické právo k předmětu podpory zpět na příjemce podpory.