PGRLF, a.s. zahajuje dne 17. 10. 2016 2. kolo příjmu žádostí v rámci programů Investiční a Provozní úvěry. Dle upravených pravidel mohou čerpat investiční nebo provozní úvěr ti zemědělští podnikatelé, kteří jsou chovateli skotu, ovcí, koz, prasat nebo drůbeže či pěstiteli ovoce, révy vinné, chmele, zeleniny, brambor nebo cukrové řepy. Okruh možných žadatelů o úvěr z řad podnikatelů působících v lesním hospodářství a zpracování dřeva je rozšířen o výrobce palivového či lisovaného dřeva a o poskytovatele služeb pro lesnictví.

Žadatelé o úvěr si budou moci nově požádat o snížení jistiny až do výše 50 % z celkové výše poskytnutého úvěru. Vždy však platí, že snížení nemůže být vyšší než korunový ekvivalent částky 15 000 EUR. Žadatel musí nejprve splnit podmínky pro poskytnutí úvěru včetně prokázání dostatečného finančního zdraví, teprve potom může získat podporu v režimu de minimis ve formě snížení jistiny úvěru.

Výše investičního úvěru se může pohybovat od 100 tisíc korun do 10 milionů, výše provozního úvěru od 100 tisíc do 2 milionů korun. Maximální doba splatnosti úvěru na investice je patnáct let, u provozního to mohou být až dva roky.

Upravené podmínky programů Investiční a Provozní úvěry jsou k dispozici na internetových stánkách www.pgrlf.cz.