Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) upozorňuje žadatele o investiční a provozní úvěry, že jedním z rozhodujících ukazatelů pro poskytnutí úvěrů je ekonomické (ratingové) hodnocení žadatele. Nedostatečné hodnoty parametrů tohoto hodnocení jsou důvodem pro zamítnutí žádostí. Podle zkušeností s posuzováním žádostí zaslaných v prvnímkole příjmu PGRLF upozorňuje především na tyto nedostatky, kvůli kterým není možné úvěr poskytnout:

– ztrátové hospodaření, a to i opakovaně
– nulová tvorba zdrojů (hospodářský výsledek + odpisy) pro splácení požadovaného úvěru
– nedostatečná tvorba zdrojů i na splátky stávajících úvěrů přijatých od bank
– záporný vlastní kapitál, předluženost
– nízký vlastní kapitál ve vztahu k bilanční sumě, zvýšená zadluženost
– rozprodej majetku, kdy inkasované prostředky jsou jediným nebo hlavním zdrojem (nedostatečné zdroje z produkce)
– významné meziroční snižování tržeb i inkasovaných dotací
– minimální příjmy ze zemědělské činnosti (např. jen inkaso nájemného nebo jiné činnosti)
– žadatel nebo spojený subjekt v insolvenci
– dluh u SPÚ

Upozorňujeme žadatele o poskytnutí Investičního či Provozního úvěru na možnost vypočtení orientačního vyhodnocení ekonomické situace žadatele před podáním žádosti o úvěr na tzv. „Kalkulačce“, kterou najdou na našich stránkách www.pgrlf.cz.
Výstup z rychlého hodnocení je pouze orientační a slouží pro informační účely žadatele, nejedná se o návrh na uzavření smlouvy a pro PGRLF není závazný.
Závěrečné rozhodnutí o poskytnutí úvěrů je komplexním hodnocením celé řady finančních a nefinančních ukazatelů a PGRLF si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, a to v kterékoli fázi jednání.
Hodnocení provedené prostřednictvím kalkulačky ze své povahy nebere v úvahu některé aspekty, které jsou součástí celkového vyhodnocení, např. nefinanční ukazatele (kvalita podnikatelského záměru, podnikatelská historie apod.). Zároveň není v kalkulačce zohledňována kvalita zajištění. Negativní výsledek nebrání žadateli v podání žádosti o úvěr a provedení komplexního hodnocení.
Zároveň PGRLF upozorňuje žadatele o podporu, že mohou i nadále využít programu Zemědělec, kde fond nabízí dotaci úroků u komerčních úvěrů.