Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s. (dále jen „PGRLF“) si dovoluje uvést, že jako kapitálová akciová společnost realizuje vedle jiného také některé postupy uvedené v zákoně č.252/1997 Sb., o zemědělství. Mezi tyto postupy patří poskytování některých typů podpor v rámci jednotlivých programů podpor, přičemž v případě schválení poskytnutí podpory jsou s žadateli o podporu uzavírány v soukromoprávním režimu smlouvy dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník.

PGRLF se nepodílí na plnění rozpočtu EU a nepřijímá žádné finanční prostředky z EU a při své činnosti se důsledně řídí platným právním řádem České republiky. Činnost PGRLF je založena na principu transparentnosti, kdy veškeré uzavřené smlouvy jsou uveřejněny v souladu s příslušným zákonem v registru smluv, čímž podléhá PGRLF veřejné kontrole; jakékoliv poznatky, či podněty ze strany třetích osob prověřuje a přijímá relevantní opatření. Ačkoliv PGRLF není ve vztahu k „unijnímu auditu“ kontrolovaným subjektem ani nebyl s výsledky auditu seznámen, tak situaci monitoruje a s přihlédnutím k svému postavení vyhodnocuje.