Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. informuje své klienty, že v letošním roce budou nově spolupracující pojišťovny Agra pojišťovna, Allianz pojišťovna, Česká pojišťovna a Generali pojišťovna vystavovat „Potvrzení pojišťovny“ o výši zaplaceného pojistného předepsaného na příslušný rok („Potvrzení pojišťovny“) s elektronickým podpisem (generovaný strojový podpis). U ostatních pojišťoven zůstává zachován původní způsob vystavování „Potvrzení pojišťovny“ s vlastnoručním podpisem zaměstnance pojišťovny. Potvrzení pojišťovny klient vždy opatří podpisem a originál podepsaného „Potvrzení pojišťovny“ doručí PGRLF, a.s.

Tímto bychom vás rádi upozornili, že dne 30. října 2019 bude ukončen příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci programů finanční podpora pojištění a finanční podpora pojištění lesních porostů pro rok 2019. Nejpozději k uvedenému datu je nutné doložit společnosti PGRLF, a.s. podepsané „Potvrzení pojišťovny“ o výši zaplaceného pojistného předepsaného na příslušný rok a doklady prokazující úhradu pojistného na příslušný rok (výpis z účtu, složenka, pokladní doklad, zápočet z pojistné události, přeplatek). Tyto dokumenty je možné zasílat poštou, datovou schránkou, nebo je doručit osobně na místně příslušné pracoviště SZIF nebo PGRLF, a.s. Rozhodným datem je datum podání poštovní zásilky nebo zaevidování pracovištěm SZIF či PGRLF, a.s.