V souladu se změnami právních předpisů Evropské unie společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., upravuje pravidla programu Zemědělec. Úprava se týká především definice Mladého zemědělce nebo možnosti podpory nákupu plemenných zvířat. Tyto pokyny se vztahují na žádosti zaregistrované ode dne 15. března 2023

Podpora v rámci Programu Zemědělec je investiční podporou zaměřenou na realizaci dlouhodobých investičních záměrů s ohledem na restrukturalizaci a zvýšení efektivnosti, modernizaci, snížení výrobních nákladů, zlepšení jakosti a další rozvoj produkce podniků zemědělských prvovýrobců.

S ohledem na změnu právních předpisů Evropské unie bylo nutné upravit stávající pravidla programu Zemědělec, který dlouhodobě patří k nejvyhledávanějším titulům PGRLF. Díky realizaci této úpravy a zajištění finanční alokaci bude i nadále klientům zaručeno otevření tohoto programu kontinuálně v průběhu celého roku, jak tomu bylo doposud,“ řekl předseda představenstva PGRLF, Josef Kučera.

Samotná sazba podpory bude stanovena nejpozději do 31. prosince každého roku, ve kterém jsou přijímány žádosti o podporu, a to ty, které byly zaregistrovány v období od zahájení příjmu žádostí do 30. září daného roku a následně za každé období od 1. října do 30. září každého roku. Výše sazby Podpory se stanoví v procentech p. a. a bude zveřejněna na internetových stránkách www.pgrlf.cz.

Nově lze podat žádost do tohoto programu spolu s čestným prohlášením a přílohami elektronicky prostřednictvím internetové adresy https://zadost.pgrlf.cz. Vedle toho je stále možné podat žádost o podporu včetně všech příloh na místně příslušném pracovišti SZIF, MZe, PGRLF nebo prostřednictvím jiných fondem k tomu určených subjektů.

S novou úpravou pokynů programu Zemědělec se mohou klienti seznámit na webových stránkách společnosti na www.pgrlf.cz. Žadatelé se rovněž mohou informovat na infolince 704 688 699 či info mailu info@pgrlf.cz.