Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., otevře v pondělí 15. července 2024 příjem žádostí do programu Pojištění lesních porostů a ve čtvrtek 1. srpna 2024 příjem žádostí do titulu Pojištění produkce lesních školek.

U program Pojištění lesních porostů se jedná o podporu ve formě finančních prostředků na úhradu části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného u pojištění lesních porostů. Vzhledem k tomu, že se jedná o podporu v režimu de minimis, výše podpory, která bude žadateli poskytnuta, je omezena rovněž stropem podpory de minimis pro jeden podnik, který je stanoven ve výši korunového ekvivalentu částky 300 000 EUR v každém tříletém období. Maximální výše podpory může činit až 50 % prokázaných nákladů na pojištění lesních porostů v daném roce.

Jsme si vědomi, že pojištění lesních porostů je důležitou formou ochrany podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. Tento program nedávno prošel změnou pravidel tak, aby bylo reflektováno přijetí nového nařízení Komise (EU), nicméně navazuje na předchozí dlouhodobě zavedený program podpory v rámci portfolia PGRLF,“ řekl předseda představenstva PGRLF, Josef Kučera.

Příjem žádostí do tohoto programu bude probíhat do konce října letošního roku, od příštího roku bude tradičně otevřen vždy od 1. ledna do 31. října.

Rovněž od 1. srpna 2024 bude možné podávat žádost do programu Pojištění produkce lesních školek. Jedná se o formu neinvestiční přímé podpory na úhradu části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného za sjednané pojištění sadebního materiálu lesních dřevin pěstovaného v lesních školkách. O podporu je možné žádat do 1. listopadu 2024.

Do obou programů lze nově podávat žádosti výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na https://zadost.pgrlf.cz/. Veškeré další informace včetně pravidel programů jsou k dispozici na webových stránkách www.pgrlf.cz.