Nejčastější dotazy

Program PROVOZ – POTRAVINÁŘI – snížení jistiny úvěru

Pro koho je program určen?
Program je určen pro malé a střední podniky zabývající se výrobou potravin podle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel musí splňovat minimální standardy pro výrobu potravin, kdy příslušným dohledovým orgánem nad jejich dodržováním je SZPI či SVS. Dle výše uvedeného je možné do výčtu žadatelů zahrnout např. pekaře, uzenáře, vinaře či mlékárny apod. Každá žádost je posuzována individuálně včetně činností, kterou se žadatel v rámci výroby potravin zabývá.

Jaký je účel programu a forma podpory?
Podpora v rámci tohoto programu je poskytována formou jednorázové výplaty finančních prostředků určených na snížení jistiny provozního úvěru, a to za účelem snížení provozních nákladů malých a středních podniků působících v oblasti potravinářské výroby s cílem eliminace negativních dopadů na hospodaření těchto podniků vyvolaných agresí Ruska vůči Ukrajině.

Kdy je možné o podporu požádat?
Příjem žádostí v třetím kole tohoto programu bude zahájen ve středu 12. 4. 2023 v 9.00 hod.  Příjem žádostí pak bude ukončen k okamžiku, kdy bude zaregistrováno prvních 150 žádostí a zároveň nejpozději ke dni 30. 6. 2023.

Jakým způsobem je možné o podporu žádat?
Žádosti lze podávat pouze elektronickou formou na internetové adrese https://zadost.pgrlf.cz.

Jakou výši podpory lze maximálně čerpat?
Výše podpory ve formě finančních prostředků určených na snížení jistiny provozního úvěru činí částku ve výši až 1 250 000 Kč, s tím, že tato částka nesmí přesáhnout 50 % z nesplacené výše jistiny úvěru. Pokud žadatel požádal o podporu již v některém z dříve vyhlášených kol příjmu žádostí v tomto programu či v programu Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru, je jeho účast v tomto kole příjmu žádostí vyloučena.

Jaké dokumenty je třeba doložit?
Nejpozději do 1 měsíce od podání žádosti je třeba doručit PGRLF kopii smlouvy o úvěru včetně všech případných dodatků, a to na e-mailovou adresu info@pgrlf.cz, datovou schránkou, poštou či jako přílohu elektronické žádosti. Originál potvrzení úvěrující banky o výši nesplacené jistiny úvěru je nezbytné doložit PGRLF do 6 měsíců od podání žádosti, s tím, že nesmí být úvěrující bankou vystaveno k datu předcházejícímu podání žádosti.

Podporu je možné poskytnout jak na úvěry sjednané po datu podání žádosti, tak na úvěry sjednané a čerpané před datem podání žádosti.

Program ZEMĚDĚLEC

Je umožněn souběh podpor PGRLF, a.s. a PRV u programu Zemědělec?
Pravidla programu Zemědělec umožňují souběh podpor PGRLF, a.s. a podpor v rámci opatření Programu rozvoje venkova. Součtem podpor PGRLF, a.s. a SZIF však nesmí být překročena maximální výše podpory stanovená předpisy EU.

Musím do podnikatelského záměru uvádět celkovou cenu pořizované investice a ještě předpokládanou výši úvěru? V době tvorby záměru ještě nevím, kolik mi banka půjčí?
Do podnikatelského záměru uveďte celkovou předpokládanou výši investice (bez DPH) i předpokládanou výši úvěru.

Jak přesně musí být investice – technika – specifikována v podnikatelském záměru? Musí zde být typ a číslo stroje?
Do doby uzavření kupní smlouvy nebudete pravděpodobně znát specifikaci nakupované techniky (kupní smlouva musí být uzavřena vždy až po podání žádosti o podporu), proto v podnikatelském záměru, který je přílohou žádosti, neuvádíte přesnou specifikaci stroje, ale stačí uvést druh stroje (např. traktor, secí kombinace, pluh, kombajn apod.).

V případě programu Zemědělec chceme pořídit stroje a rekonstruovat nemovitost. Musíme podat dvě žádosti?
Jedná se o dva typy investic. Na každý typ investice je třeba podat žádost samostatně, tzn. zaregistrujete dvě žádosti o podporu, a to žádost o podporu na nákup techniky, ke které následně doručíte smlouvu o úvěru, kde předmětem úvěru budou nakupované stroje a žádost o podporu na investice – nemovitý majetek, ke které následně doručíte smlouvu o úvěru, kde předmětem úvěru bude rekonstrukce nemovitosti. Úvěrová smlouva musí být PGRLF, a.s. doručena do 2 měsíců od data registrace žádosti.

Budeme pořizovat stroje i rekonstruovat nemovitost, lze získat podporu, pokud budeme mít jeden úvěr?
Vždy platí: jeden typ investice = jedna žádost = jedna úvěrová smlouva. V tomto případě se jedná o dva typy investic. Na každý typ investice musí být samostatná žádost o podporu a samostatná úvěrová smlouva. Ke dvěma žádostem o podporu není možné doložit jednu úvěrovou smlouvu.

Plánujeme pořídit nové redlerové dopravníky místo šnekových. Máme tuto investici u programu Zemědělec zařadit jako typ a) technika nebo b) vylepšení nemovitého majetku?
Technické zhodnocení dlouhodobého majetku je definováno zákonem o účetnictví, zákonem o dani z příjmů a vyhláškou č. 500/2002 Sb., pokud splňujete podmínky dle výše uvedeného, lze podat žádost o podporu na vylepšení nemovitého majetku. Jestliže Vámi uvedená investice nebude splňovat podmínky pro technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, lze v tomto konkrétním případě podat žádost o podporu na nákup techniky.

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zdali by bylo možné využít podporu PGRLF, program Zemědělec při nákupu techniky, která není uvedená v Pokynech pro poskytování podpor?
V případě nákupu techniky, která není uvedená v Pokynech pro poskytování podpor, je žádost předána k projednání Výboru podpor nebo představenstvu PGRLF, a.s., které posoudí oprávnění poskytnutí podpory.

Mohu požádat o podporu PGRLF, a.s. Zemědělec i v případě nákupu použitého stroje?
V rámci programu Zemědělec je možné žádat o podporu i na nákup staršího stroje.

Jak zjistím výši podpory u programu Zemědělec, kterou od PGRLF, a.s. obdržím?
Výše podpory je závislá na výši uhrazených úroků, procentu podpory a úrokové sazbě. PGRLF, a.s. poskytuje podporu zpětně, vždy dvakrát ročně za každé uplynulé kalendářní pololetí (vždy k 30. 6. a 31. 12.). Příjemci podpory je ke každé výplatě podpory zaslán protokol o vyúčtování podpory.

Mám uzavřenou smlouvu o podpoře a dosud jsem neobdržel podporu. Jak zjistím, kde je problém?
Nejčastějším důvodem, který brání výplatě podpory je nedoložení dokladu prokazujícího účelové čerpání úvěru (faktura či kupní smlouva). V případě jakýchkoli nesrovnalostí se obraťte na referenta podpor, který zajišťuje administraci Vaší žádosti. Kontakty jsou k dispozici na internetových stránkách www. pgrlf.cz v sekci kontakty. Kontakty vyhledávejte dle místně příslušného pracoviště SZIF. S dotazy se můžete obracet také na infolinku tel: 225 989 480 nebo e-mail: info@pgrlf.cz.

Co se stane, když v podnikatelském záměru uvedu, že stroj bude stát 2 mil. Kč a nakonec bude stát 1,5 mil. Kč, bude to považováno za nesplnění podnikatelského záměru?
V podnikatelském záměru uvádíte předpokládanou výši investice a předpokládanou výši úvěru. Pokud nakoupíte techniku dle podnikatelského záměru, ale za nižší cenu, je to považováno za naplnění podnikatelského záměru.

Ze které částky se počítá limit 50 % způsobilých investic, z výše úvěru nebo z ceny stroje?
Způsobilou investicí se rozumí celková cena pořizované investice bez DPH (celková cena stroje bez DPH).

Podal jsem žádost na nákup traktoru, ale chci koupit traktor a senážní vůz. Můžu rozšířit podnikatelský záměr?
Rozšíření podnikatelského záměru je možné pouze na základě písemné žádosti, která bude PGRLF, a.s. doručena před uzavřením kupní smlouvy a smlouvy o úvěru na předmět rozšíření (tzn. nejdříve doručíte PGRLF, a.s. žádost o rozšíření podnikatelského záměru a následně můžete uzavřít kupní smlouvu na nákup senážního vozu a úvěrovou smlouvu na nákup traktoru a senážního vozu.

Dohodl jsem se s prodejcem na koupi stroje a rovnou uhradil zálohu s tím, že zaregistruji žádost o podporu a poskytnutý úvěr od banky vyčerpám na účet prodávajícího. Prodejce mi následně přijatou zálohu vrátí na můj bankovní účet. Je tento postup v souladu s Pokyny?
Výše uvedený postup není v souladu s Pokyny pro poskytování podpor. Realizace investice uvedené v podnikatelském záměru nesmí být zahájena před podáním žádosti o poskytnutí podpory a zároveň příjemce podpory musí zajistit, aby nedošlo k použití úvěrových prostředků, na které je poskytována podpora, v rozporu s podnikatelským záměrem, účelem úvěru a s Pokyny pro poskytování podpor, zvláště pak na úhradu finančního plnění, které bylo realizováno před registrací žádosti o Podporu. Při sledování účelového použití úvěrových prostředků, PGRLF, a.s. neuznává dříve zaplacené faktury (i zálohové), které byly uhrazeny z jiných zdrojů než z úvěrů, na které je poskytována podpora, a které jsou spojeny s podporovaným investičním záměrem.

Co musí obsahovat podnikatelský záměr?
Podnikatelský záměr musí obsahovat: informace o stávajícím rozsahu podnikání žadatele, identifikaci pořizované investice – tedy vymezení účelu úvěru, jenž nesmí být následně v rozporu s údaji uvedenými v úvěrové smlouvě, částku potřebnou k provedení projektu nebo činnosti a výši způsobilé investice, předpokládaný vliv podporované investice na rozvoj činnosti Žadatele (zejména snížení výrobních nákladů, zlepšení jakosti, produktivity, další rozvinutí produkce podniku Žadatele, úspora pohonných hmot, snížení ekologického zatížení apod.) údaj o umístění investice, předpokládané datum zahájení a ukončení investičního záměru. V záložce ke stažení – program Zemědělec naleznete příklad podnikatelského záměru, který vám může posloužit, jako předloha pro vytvoření vlastního podnikatelského záměru.

Byl jsem pracovníkem PGRLF informován, že úvěrová smlouva nemá všechny požadované náležitosti. Jak mám postupovat?
Tato situace může nastat zejména v případech, kdy při jednání o úvěrů neuvedete, že žádáte o podporu PGRLF. Téměř vždy je možné úvěrovou smlouvu upravit formou dodatku tak, aby odpovídala požadavkům PGRLF a podpora mohla být poskytnuta.

Mohou však nastat případy, kdy nelze úvěrovou smlouvu dodatky upravit (např. při uzavření spotřebitelského úvěru, uzavření úvěrové smlouvy před podáním žádosti o podporu, apod.). Pokud úvěrová smlouva neodpovídá podmínkám pro poskytnutí podpory v rámci programů PGRLF, není možné ve  vztahu k této úvěrové smlouvě podporu poskytnout.

Program POJIŠTĚNÍ

Mám nárok na podporu Pojištění, pokud celé pojistné nebo jeho část uhradím před zaregistrováním žádosti o podporu?
Pojistné na příslušný rok nesmí být uhrazeno před podáním žádosti o podporu pro příslušný rok. Podpora nebude poskytnuta na tu část pojistného, která byla uhrazena před podáním žádosti o podporu. 

Obdržel jsem do e-mailové schránky od pojišťovny Potvrzení pojišťovny o výši předepsaného a zaplaceného pojistného na příslušný rok. Na jakou e-mailovou adresu vám ho můžu poslat?
Potvrzení pojišťovny nelze zasílat e-mailem. Pokud Vám pojišťovna zaslala Potvrzení pojišťovny o výši zaplaceného pojistného předepsaného na příslušný rok s vyplněnými údaji a se strojovým (generovaným) podpisem pojišťovny, je nutné jej vytisknout, podepsat a následně doručit PGRLF, a.s.nejpozději do 31. 10. příslušného roku, a to buď prostřednictvím datové schránky, držitele poštovní licence, osobně, či prostřednictvím místně příslušného pracoviště SZIF. Při doručování poštou je rozhodné datum podání poštovní zásilky k přepravě.

Jaké další dokumenty v rámci programu Finanční podpory pojištění musím doložit?
Dalším dokladem, který je mj. nezbytné doložit pro poskytnutí podpory, je doklad prokazující úhradu pojistného na příslušný rok. Tímto dokladem může být pokladní doklad, složenka, výpis z účtu, zápočet z pojistné události, přeplatek apod. Dokládá se opět nejpozději do 31. 10. příslušného roku. 

Program PODPORA NÁKUPU PŮDY

Komu je program určen?
Program Podpora nákupu půdy je určen zemědělským podnikatelům, kteří se zabývají zemědělskou prvovýrobou a splňují podmínky stanovené v Pokynech, mimo jiné podmínky kategorie malého nebo středního podniku ve smyslu Pokynů. Cílem programu je zpřístupnění nákupu zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu, a to jako primárního výrobního prostředku zemědělských prvovýrobců.

Jakým způsobem lze podat žádost o poskytnutí podpory?
Žádost se podává spolu s čestným prohlášením a přílohami pouze elektronicky prostřednictvím internetové adresy https://zadost.pgrlf.cz

Odkdy je možné podat žádost o poskytnutí podpory?
Příjem žádostí o poskytnutí podpory bude zahájen 1. 1. 2023 a ukončen bude nejpozději 31. 12. 2023.

Jakou maximální podporu mohou žadatelé získat?
Podpora se poskytuje v režimu de minimis a maximální výše podpory je korunový ekvivalent částky 20 000 EUR, avšak celková výše podpory de minimis, poskytnutá jednomu podniku, nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí účetní období překročit korunový ekvivalent částky 20 000 EUR.

Úvěrovou smlouvu lze uzavřít před podáním žádosti do programu?
Žádost v programu Podpora nákupu půdy je třeba podat dříve, než dojde k uzavření úvěrové smlouvy, jinak nebude podpora poskytnuta. Úvěr je pak třeba vyčerpat do dvou let od zaregistrování žádosti o podporu.

Informace pro žadatele a klienty k poskytnutému úvěru

Kde naleznu předmět úvěru?
Předmět úvěru je popsán ve smlouvě. Upozornění: Jakákoliv změna předmětu úvěru (vč. typu, výrobní řady atd.) musí být PGRLF neprodleně nahlášena a podléhá novému schvalování.

Co následuje po vyčerpání úvěru?

Po vyčerpání úvěru (do cca 10 dnů) následují kroky: 1. e-mailem bude zaslána klientovi výzva k doložení pojistné smlouvy a dokladu prokazujícího zaplacení pojistného a zároveň e-mailem obdrží klient výzvu k doložení originálu velkého technického průkazu nebo technického osvědčení. Dokumenty jsou potřeba doložit ke všem strojům a zařízením, které slouží jako zajištění úvěru. 2. poštou klient postupně obdrží další smluvní dokumentaci k podpisu a k potvrzení.

Které dokumenty mi budou poštou doručeny?
Jedná se o Smlouvu o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce (podpisy nutno úředně ověřit), kterou obdržíte do cca 1-2 týdnů po vyčerpání úvěru. Dále Zástavní smlouvu k pohledávkám z pojistného plnění obdržíte po doložení pojistné smlouvy a dokladu prokazujícího úhradu pojistného a Oznámení o zřízení zástavního práva (vinkulace) k potvrzení pro Vaši pojišťovnu.

Na jaké % musí být stanovena pojistná částka?

Pojistná částka musí být stanovena na 100 % pořizovací ceny předmětu zajištění. Pojištění musí pokrýt alespoň škody vzniklé na předmětu zajištění jak v důsledku jeho provozu, tak v důsledku jednání třetích osob nebo jiných skutečností nezávislých na vůli klienta nebo třetích osob (škoda na předmětu zajištění v důsledku dopravní nehody, vandalismu, živelní události, odcizení apod.) Současně musí klient k předmětu zajištění uzavřít i pojištění v případech, kdy zákon vyžaduje sjednání pojištění z odpovědnosti za provoz předmětu zajištění.

Kde bude uložen originál dokumentu Technického průkazu či Technického osvědčení?
Originál dokumentu zůstane v úschově PGRLF do doby úplného splacení úvěru. K zajištění periodických prohlídek na STK Vám bude doklad zapůjčen na základě Vaší písemné žádosti mailem. Fond nehlídá platnost technické kontroly.

Kdy obdržím Oznámení o zřízení zástavního práva?

Oznámení může být zasláno až po obdržení podepsaných zástavních smluv k pojistnému plnění. Toto Oznámení je nutné potvrdit pojišťovnou a vrátit PGRLF do 60 pracovních dnů od vyčerpání úvěru.

Jak dlouho trvá potvrzení vinkulace?

Obvyklá doba potvrzení vinkulace u pojišťovny trvá cca 1 měsíc, je tedy třeba platnou pojistnou smlouvu dodat na PGRLF co nejdříve po vyčerpání úvěru. Nejpozději musí být stroj pojištěn k datu uzavření (podpisu) Smlouvy o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce a pojištění musí trvat po celou dobu trvání zajištění.

Jak se dokládá zaplacení pojistného?

Klient je povinen nejpozději do 30 (třiceti) pracovních dní po splatnosti pojistného na dané pojistné období prokázat PGRLF jeho zaplacení.

Zdaňování příjmů (výnosů) z prominutí (snížení) jistiny úvěru

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (dále jen PGRLF) m. j. poskytuje v souladu se schválenými programy (např. v rámci programu Podpora nákupu půdy – snížení jistiny úvěru, investiční úvěry, úvěry na nákup půdy nebo v programu sociálního zemědělství) podpory na snížení jistiny investičních úvěrů, přičemž podporou se rozumí poskytnutí finančních prostředků PGRLF určených na snížení jistiny investičního úvěru.

Dle názoru PGRLF se v předmětných případech u podnikatelů = příjemců podpory  jedná o zdanitelný příjem (výnos), neboť finanční prostředky jsou poskytnuty na „snížení závazku“ a

      • v případě fyzických osob, které nevedou účetnictví, nedochází k naplnění podmínek pro osvobození příjmů dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. u) zákona č. 586/1992 Sb., o daních příjmů (nejde o dotaci na pořízení hmotného majetku resp. jeho technické zhodnocení),
      • v případě právnických osob a fyzických osob vedoucích účetnictví nedochází k naplnění ustanovení § 47 odst. 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, (nejedná o dotaci na pořízení majetku), o finančních prostředcích by mělo být účtováno v  jiných provozních výnosech a nikoliv jako o snížení ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.