Nejčastější dotazy

Program ZEMĚDĚLEC

Je umožněn souběh podpor PGRLF, a.s. a PRV u programu Zemědělec 2015?
Pravidla programu Zemědělec umožňují souběh podpor PGRLF, a.s. a podpor v rámci opatření Programu rozvoje venkova. Součtem podpor PGRLF, a.s. a SZIF však nesmí být překročena maximální výše podpory stanovená předpisy EU.

Musím do podnikatelského záměru uvádět celkovou cenu pořizované investice a ještě předpokládanou výši úvěru? V době tvorby záměru ještě nevím, kolik mi banka půjčí?
Do podnikatelského záměru uveďte celkovou předpokládanou výši investice (bez DPH) i předpokládanou výši úvěru.

Jak přesně musí být investice – technika – specifikována v podnikatelském záměru? Musí zde být typ a číslo stroje?
Do doby uzavření kupní smlouvy nebudete pravděpodobně znát specifikaci nakupované techniky (kupní smlouva musí být uzavřena vždy až po podání žádosti o podporu), proto v podnikatelském záměru, který je přílohou žádosti, neuvádíte přesnou specifikaci stroje, ale stačí uvést druh stroje (např. traktor, secí kombinace, pluh, kombajn apod.).

V případě programu Zemědělec chceme pořídit stroje a rekonstruovat nemovitost.Musíme podat dvě žádosti?
Jedná se o dva typy investic. Na každý typ investice je třeba podat žádost samostatně, tzn. zaregistrujete dvě žádosti o podporu, a to žádost o podporu na nákup techniky, ke které následně doručíte smlouvu o úvěru, kde předmětem úvěru budou nakupované stroje a žádost o podporu na investice – nemovitý majetek, ke které následně doručíte smlouvu o úvěru, kde předmětem úvěru bude rekonstrukce nemovitosti. Úvěrová smlouva musí být PGRLF, a.s. doručena do 2 měsíců od data registrace žádosti.

Budeme pořizovat stroje i rekonstruovat nemovitost, lze získat podporu, pokud budeme mít jeden úvěr?
Vždy platí: jeden typ investice = jedna žádost = jedna úvěrová smlouva. V tomto případě se jedná o dva typy investic. Na každý typ investice musí být samostatná žádost o podporu a samostatná úvěrová smlouva. Ke dvěma žádostem o podporu není možné doložit jednu úvěrovou smlouvu.

Plánujeme pořídit nové redlerové dopravníky místo šnekových. Máme tuto investici u programu Zemědělec zařadit jako typ a) technika nebo b) vylepšení nemovitého majetku?
Technické zhodnocení dlouhodobého majetku je definováno zákonem o účetnictví, zákonem o dani z příjmů a vyhláškou č. 500/2002 Sb., pokud splňujete podmínky dle výše uvedeného, lze podat žádost o podporu na vylepšení nemovitého majetku. Jestliže Vámi uvedená investice nebude splňovat podmínky pro technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, lze v tomto konkrétním případě podat žádost o podporu na nákup techniky.

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zdali by bylo možné využít podporu PGRLF, program Zemědělec při nákupu techniky, která není uvedená v Pokynech pro poskytování podpor?
V případě nákupu techniky, která není uvedená v Pokynech pro poskytování podpor, je žádost předána k projednání Výboru podpor nebo představenstvu PGRLF, a.s., které posoudí oprávnění poskytnutí podpory.

Mohu požádat o podporu PGRLF, a.s. Zemědělec i v případě nákupu použitého stroje?
V rámci programu Zemědělec je možné žádat o podporu i na nákup staršího stroje.

Jak zjistím výši podpory u programu Zemědělec, kterou od PGRLF, a.s. obdržím?
Výše podpory je závislá na výši uhrazených úroků, procentu podpory a úrokové sazbě. PGRLF, a.s. poskytuje podporu zpětně, vždy dvakrát ročně za každé uplynulé kalendářní pololetí (vždy k 30. 6. a 31. 12.). Příjemci podpory je ke každé výplatě podpory zaslán protokol o vyúčtování podpory.

Mám uzavřenou smlouvu o podpoře a dosud jsem neobdržel podporu. Jak zjistím, kde je problém?
Nejčastějším důvodem, který brání výplatě podpory je nedoložení dokladu prokazujícího účelové čerpání úvěru (faktura či kupní smlouva). V případě jakýchkoli nesrovnalostí se obraťte na referenta podpor, který zajišťuje administraci Vaší žádosti. Kontakty jsou k dispozici na internetových stránkách www. pgrlf.cz v sekci kontakty. Kontakty vyhledávejte dle místně příslušného pracoviště SZIF. S dotazy se můžete obracet také na infolinku tel: 225 989 480 nebo e-mail: info@pgrlf.cz.

Co se stane, když v podnikatelském záměru uvedu, že stroj bude stát 2 mil. Kč a nakonec bude stát 1,5 mil. Kč, bude to považováno za nesplnění podnikatelského záměru?
V podnikatelském záměru uvádíte předpokládanou výši investice a předpokládanou výši úvěru. Pokud nakoupíte techniku dle podnikatelského záměru, ale za nižší cenu, je to považováno za naplnění podnikatelského záměru.

Ze které částky se počítá limit 50 % způsobilých investic, z výše úvěru nebo z ceny stroje?
Způsobilou investicí se rozumí celková cena pořizované investice bez DPH (celková cena stroje bez DPH).

Podal jsem žádost na nákup traktoru, ale chci koupit traktor a senážní vůz. Můžu rozšířit podnikatelský záměr?
Rozšíření podnikatelského záměru je možné pouze na základě písemné žádosti, která bude PGRLF, a.s. doručena před uzavřením kupní smlouvy a smlouvy o úvěru na předmět rozšíření (tzn. nejdříve doručíte PGRLF, a.s. žádost o rozšíření podnikatelského záměru a následně můžete uzavřít kupní smlouvu na nákup senážního vozu a úvěrovou smlouvu na nákup traktoru a senážního vozu.

Dohodl jsem se s prodejcem na koupi stroje a rovnou uhradil zálohu s tím, že zaregistruji žádost o podporu a poskytnutý úvěr od banky vyčerpám na účet prodávajícího. Prodejce mi následně přijatou zálohu vrátí na můj bankovní účet. Je tento postup v souladu s Pokyny?
Výše uvedený postup není v souladu s Pokyny pro poskytování podpor. Realizace investice uvedené v podnikatelském záměru nesmí být zahájena před podáním žádosti o poskytnutí podpory a zároveň příjemce podpory musí zajistit, aby nedošlo k použití úvěrových prostředků, na které je poskytována podpora, v rozporu s podnikatelským záměrem, účelem úvěru a s Pokyny pro poskytování podpor, zvláště pak na úhradu finančního plnění, které bylo realizováno před registrací žádosti o Podporu. Při sledování účelového použití úvěrových prostředků, PGRLF, a.s. neuznává dříve zaplacené faktury (i zálohové), které byly uhrazeny z jiných zdrojů než z úvěrů, na které je poskytována podpora, a které jsou spojeny s podporovaným investičním záměrem.

Co musí obsahovat podnikatelský záměr?
Podnikatelský záměr musí obsahovat: informace o stávajícím rozsahu podnikání žadatele, identifikaci pořizované investice – tedy vymezení účelu úvěru, jenž nesmí být následně v rozporu s údaji uvedenými v úvěrové smlouvě, částku potřebnou k provedení projektu nebo činnosti a výši způsobilé investice, předpokládaný vliv podporované investice na rozvoj činnosti Žadatele (zejména snížení výrobních nákladů, zlepšení jakosti, produktivity, další rozvinutí produkce podniku Žadatele, úspora pohonných hmot, snížení ekologického zatížení apod.) údaj o umístění investice, předpokládané datum zahájení a ukončení investičního záměru. V záložce ke stažení – program Zemědělec naleznete příklad podnikatelského záměru, který vám může posloužit, jako předloha pro vytvoření vlastního podnikatelského záměru.

Program PODPORA NÁKUPU PŮDY

Lze u programu Podpora nákupu půdy čerpat prostředky přes notářskou nebo advokátní úschovu?
Čerpání úvěrových prostředků do notářské úschovy PGRLF, a.s. připouští, a to za podmínky, že úvěrové prostředky budou následně odeslány v plné výši na bankovní účet prodávajícího a z těchto prostředků nebudou hrazeny jakékoli poplatky.

Program POJIŠTĚNÍ

Mám nárok na podporu Pojištění, pokud celé pojistné nebo jeho část uhradím před zaregistrováním žádosti o podporu?
Podpora nebude poskytnuta na tu část pojistného, která byla uhrazena před zaregistrováním žádosti o podporu.

Zdaňování příjmů (výnosů) z prominutí (snížení) jistiny úvěru

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (dále jen PGRLF) m. j. poskytuje v souladu se schválenými programy (např. v rámci programu Podpora nákupu půdy – snížení jistiny úvěru, investiční úvěry, úvěry na nákup půdy nebo v programu sociálního zemědělství) podpory na snížení jistiny investičních úvěrů, přičemž podporou se rozumí poskytnutí finančních prostředků PGRLF určených na snížení jistiny investičního úvěru.

Dle názoru PGRLF se v předmětných případech u podnikatelů = příjemců podpory  jedná o zdanitelný příjem (výnos), neboť finanční prostředky jsou poskytnuty na „snížení závazku“ a

  • v případě fyzických osob, které nevedou účetnictví, nedochází k naplnění podmínek pro osvobození příjmů dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. u) zákona č. 586/1992 Sb., o daních příjmů (nejde o dotaci na pořízení hmotného majetku resp. jeho technické zhodnocení),
  • v případě právnických osob a fyzických osob vedoucích účetnictví nedochází k naplnění ustanovení § 47 odst. 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, (nejedná o dotaci na pořízení majetku), o finančních prostředcích by mělo být účtováno v  jiných provozních výnosech a nikoliv jako o snížení ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.