Podpora pojištění

Část B

Program: Podpora pojištění

Účel podpory: Zpřístupnění pojistné ochrany širokému okruhu zemědělců, a tím dosažení vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. Účelem podpory je částečná kompenzace pojistného vynaloženého na zemědělské pojištění.
Předmět podpory: Úhrada části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného u pojištění plodin a hospodářských zvířat.
Forma podpory: Neinvestiční.

Podprogram: Podpora pěstiteli na úhradu nákladů spojených s pojištěním plodin

Komu je podprogram určen:

podpora bude poskytnuta pěstiteli, který splňuje všechny podmínky pro poskytnutí finanční podpory pojištění uvedené v části A těchto Zásad, a který na své jméno sjednal smluvní pojištění plodin a uhradil pojistné ve výši minimálně 1000,- Kč za Příslušný rok. Za plodiny se nepovažují lesní porosty a lesní školky. Uvedeným pojištěním se rozumí pojištění plodin na ztráty způsobené přírodními pohromami či nepříznivými klimatickými jevy či škůdci rostlin.

Nepříznivými klimatickými jevy se rozumí nepříznivé povětrnostní podmínky jako mráz, bouře a krupobití, námraza, silný nebo dlouhotrvající déšť, sucho a další nepříznivé klimatické podmínky.

Přírodní pohromou se rozumí zemětřesení, laviny, sesuvy půdy a záplavy, tornáda a požáry v přírodě přirozeného původu.

Škůdci rostlin se rozumí všechny druhy, kmeny nebo biotypy rostlin, živočichů nebo patogenů, škodlivé rostlinám nebo rostlinným produktům.
Výše podpory:
v rozmezí od 35 % do 65 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění speciálních plodin pro Příslušný rok
v rozmezí od 10 % do 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění ostatních plodin pro Příslušný rok

Pro účely poskytování finanční podpory se speciálními plodinami, jakožto předměty pojištění, rozumí zejména:

 1. trvalé kultury vč. školek, tj.
  • réva vinná,
  • chmel,
  • ovoce (meruňky, jablka, hrušky, třešně, višně, broskve, rybíz, angrešt, ořechy, mandloně, kdoule, švestky, slívy, ryngle, maliny, ostružiny,jeřáb černý, jeřáb obecný, kaštanovník jedlý),
 2. jahody
 3. brambory, cukrová řepa
 4. zelenina,
 5. okrasné rostliny vč. školek a léčivé, aromatické a kořeninové rostliny (LAKR),
 6. přadné rostliny (len a konopí),
 7. produkce trav a jetelovin pěstovaných na semeno.

 

Podprogram: Podpora chovateli na úhradu nákladů spojených s pojištěním hospodářských zvířat

Komu je podprogram určen: podpora bude poskytnuta chovateli hospodářských zvířat, který splňuje všechny podmínky pro poskytnutí finanční podpory pojištění uvedené v části A těchto Zásad, a který na své jméno sjednal smluvní pojištění hospodářských zvířat a uhradil pojistné ve výši minimálně 1000,- Kč za Příslušný rok. Uvedeným pojištěním se rozumí pojištění hospodářských zvířat na ztráty způsobené chorobami zvířat, přírodními pohromami či nepříznivými klimatickými jevy. Nepříznivými klimatickými jevy se rozumí nepříznivé povětrnostní podmínky jako mráz, bouře a krupobití, námraza, silný nebo dlouhotrvající déšť, sucho a další nepříznivé klimatické podmínky. Přírodní pohromou se rozumí zemětřesení, laviny, sesuvy půdy a záplavy, tornáda a požáry v přírodě přirozeného původu.
Výše podpory:
v rozmezí od 25 % do 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění hospodářských zvířat pro Příslušný rok

 

Obsah žádosti o finanční podporu pojištění – viz A.2.1.:

 1. Řádně a úplně vyplněný formulář žádosti
 2. Pojistná smlouva, Pojistka nebo Strukturovaný výpis z pojistné smlouvy vč. soupisu pojištěných plodin/zvířat, posledního platného dodatku u pojištěných plodin/všechny platné dodatky vztahující se k Příslušnému roku u pojištěných zvířat a Rekapitulace (pokud pojišťovna vystavuje)
 3. Potvrzení pojišťovny (originál nebo úředně ověřená kopie) o výši zaplaceného pojistného předepsaného na Příslušný rok (na formuláři předepsaném Fondem) se dodává dodatečně, nejpozději však k 30. 10. příslušného roku (viz A.2.1.)
 4. Doklady prokazující úhradu pojistného na Příslušný rok (pokladní doklad, složenka, výpis z účtu, zápočet z pojistné události, přeplatek) se dodává dodatečně, nejpozději však k 30. 10. příslušného roku (viz A.2.1.)