Finanční podpora pojištění

Předmětem podpory je zpřístupnění pojistné ochrany širokému okruhu zemědělců, s cílem dosáhnout vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. Účelem podpory je částečná kompenzace nákladů na úhradu pojistného, vynaloženého na zemědělské pojištění.

Podporou se rozumí poskytnutí finančních prostředků na úhradu části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného u pojištění plodin nebo hospodářských zvířat.

Podpora je určena žadatelům, kteří při splnění podmínek pro poskytnutí finanční podpory pojištění, uvedených v Pokynech, sjednali na své jméno smluvní pojištění plodin a/nebo hospodářských zvířat a uhradili pojistné ve výši minimálně 1000 Kč za pojištění plodin a/nebo hospodářských zvířat za příslušný rok. Žádost o poskytnutí podpory musí být podána před úhradou pojistného pro příslušný rok.

Pojištěním se rozumí pojištění plodin na ztráty způsobené přírodními pohromami či nepříznivými klimatickými jevy či škůdci rostlin nebo pojištění hospodářských zvířat na ztráty způsobené chorobami zvířat, přírodními pohromami či nepříznivými klimatickými jevy.
Za plodiny se nepovažují lesní porosty a lesní školky.

Termín zahájení příjmu žádostí je stanoven ke dni 1. 1. příslušného roku. Ukončení příjmu žádostí je ke dni 31. 10. příslušného roku včetně, tato lhůta je závazná a neměnná. Po termínu ukončení příjmu žádostí nemůže Žadatel zvyšovat požadavek na objem finančních prostředků.

Po ukončení příjmu Žádostí PGRLF provede ekonomické vyhodnocení všech žádostí a dle finančního plánu stanoví v procentech výši podpory pro příslušný rok, která bude zveřejněna na internetových stránkách www.pgrlf.cz do 31. 12. příslušného roku.

Maximální výše Podpory je stanovena v rozmezí:

a) od 35 % do 65 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění speciálních plodin pro Příslušný rok,

b) od 10 % do 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění ostatních plodin pro Příslušný rok,

c) od 25 % do 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění hospodářských zvířat pro Příslušný rok.

Žadatel podává jedinou žádost o poskytnutí podpory souhrnně pro pojištění ostatních plodin, speciálních plodin a pojištění hospodářských zvířat.

Žádost o poskytnutí podpory se podává na předepsaném formuláři pouze elektronicky.