Podpora nákupu půdy

Program „Podpora nákupu půdy“

„Předmětem, účelem a cílem podpory“

je zpřístupnit pořízení zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu, jako primárního výrobního prostředku zemědělských prvovýrobců.

„Podporou“ se rozumí poskytnutí finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení v případě úvěrů poskytnutých podnikatelům v oblasti zemědělství. Podpora se poskytne na podnikatelský záměr v rámci vyhlášeného investičního programu Podpora nákupu půdy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. (dále jen „PGRLF“) při splnění podmínek uvedených v těchto Pokynech pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. (dále jen „Pokyny“).

Žadatelem může být subjekt, který zároveň splňuje tato kritéria:

  1. je zemědělským podnikatelem ve smyslu § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
  2. je zemědělským prvovýrobcem (viz A.1.13.Pokynů),
  3. je malým nebo středním podnikem ve smyslu Doporučení Komise 2003/361/ES o definici mikropodniků, malých a středních podniků, Uř. Věst. L. 124, 20.5.2003, s.36 a Uživatelské příručky k definici malých a středních podniků (viz A.1.17.Pokynů),
  4. splňuje podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství (Úř. věst. L 352, 24.12.2013 s. 9), ve znění nařízení Komise (EU) 2019/316,
  5. v prvním účetním období, které následuje po období, ve kterém došlo k podání Žádosti, musí dosahovat příjmů ze zemědělské výroby, z činností v oblasti zpracování produkce ze zemědělské výroby, dotací z veřejných zdrojů alespoň ve výši 30 % ze svých celkových příjmů a dále uvedených příjmů dosahovat po dobu poskytování Podpory ze Smlouvy
   o poskytnutí podpory v rámci tohoto programu Podpora nákupu půdy,
  6. musí se zavázat k hospodaření (provozování zemědělské výroby) na nakoupené půdě po dobu poskytování Podpory ze Smlouvy o poskytnutí podpory v rámci tohoto programu Podpora nákupu půdy, minimálně však po dobu pěti let od data uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory nebo od ukončení pachtu třetí osoby na nakupovaných pozemcích podle toho, která ze skutečností nastane později,
  7. nakoupená půda nesmí být předmětem smluvního převodu (např. prodeje či darování; nikoli tedy např. dědění) ani pronájmu či pachtu bez předchozího písemného souhlasu PGRLF, a to po celou dobu poskytování Podpory ze Smlouvy
   o poskytnutí podpory v rámci tohoto programu Podpora nákupu půdy, minimálně však po dobu pěti let od data uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory,
  8. Úvěr poskytnutý Žadateli na nákup nestátní zemědělské půdy, na který má být poskytována Podpora, nesmí být nižší než 50 000 Kč,
  9. Maximální procentní sazba podpory je 5 % p.a. a úrokové zatížení Žadatele je minimálně 0,5 % p.a,
  10. Maximální výše Podpory je korunový (Kč) ekvivalent částky 20 000 EUR přepočtený referenčním kursem stanoveným ECB ke dni poskytnutí Podpory a diskontovaný podle splátkového kalendáře Úvěru, sazbou vyhlášenou Evropskou komisí k datu poskytnutí Podpory. Zároveň však platí, že celková výše podpory de minimis, poskytnutá jednomu podniku (viz A.1.16.Pokynů), nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí účetní období překročit korunový ekvivalent částky 20 000 EUR,
  11. Nakupovaná půda nesmí být ve vlastnictví státu.
 • Právním základem tohoto programu je zejména nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství (Úř. věst. L 352, 24.12.2013 s. 9), ve znění nařízení Komise (EU) 2019/316 a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.