Program Zemědělec

C.1.

Podpora v rámci Programu Zemědělec je investiční podporou zaměřenou zejména na realizaci dlouhodobých investičních záměrů s ohledem na restrukturalizaci a zvýšení efektivnosti, modernizaci, snížení výrobních nákladů, zlepšení jakosti a další rozvoj zemědělských subjektů.

C.1.1. Předmět a účel Podpory

Cílem Programu Zemědělec je vytvořit předpoklady pro rozvoj zemědělských prvovýrobců, kdy Příjemce podpory investuje zejména do strojního zařízení, vybavení, technologických celků, výstavby, pořízení nebo zhodnocení nemovitého majetku, přičemž podporovaná investice musí vést ke zlepšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku, zejména snížením výrobních nákladů nebo zlepšením a dalším rozvinutím produkce podniku zemědělského prvovýrobce.

a) Investice na nákup zejména této techniky do zemědělské prvovýroby, a to i včetně příslušenství: adaptér ke sklízecí mlátičce, balící stroj na slámu a seno, brány rotační a diskové, cisterna, čistička obilí, dojící automat, drtič hrud, dusač senáže a siláže, fekální cisterna, kejdovač, kompaktor, krmný vůz, kultivátor, kypřič, lis, manipulátor, mulčovač, nahrnovač, nástavba, nastýlací vůz, návěs, nosič nástaveb, obraceč, odplevelovač, osečkovač, ovíjecí stroj, plnič silážních vaků, pluh, podmítač, postřikovač, provzdušňovač, překopávač kompostu, přepravník, přívěs, půdní fréza, půdní válec, rosič, rotavátor, rozdružovač, rozmetadlo, řezačka, sazeč, sběrací vůz, secí kombinace, senážní vůz, separátor, shrnovač, sklízecí mlátička, sklízeč, smyk, stroj na aplikaci kejdy, stroj na přípravu půdy, stroj na sběr kamene, teleskopický nakladač, traktor, traktorový tahač, tvarovač záhonů, vykusovač siláže a senáže, vyorávač, žací lišta, žací mačkač, žací stroj.

b) Investice na výstavbu, pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku v zemědělských závodech, které souvisejí se zemědělskou prvovýrobou. Vylepšením nemovitého majetku se rozumí taková úprava, která má charakter technického zhodnocení dle zákona č. 586/1991 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Nákup půdy je způsobilým nákladem pouze tehdy, pokud nepřevýší 10% z celkových způsobilých nákladů investice souvisí s výstavbou, pořízením nebo vylepšením nemovitého majetku.

V rámci tohoto Programu není zejména podporováno:

  • běžné opravy technologických zařízení, budov a staveb,
  • nákup automobilů – osobních i nákladních, automobilových tahačů včetně jejich vleků, přívěsu, návěsů či nástaveb.

C.1.2. Přístup k Programu

  • a) Komu je Program určen: Subjektům, které splňují podmínky stanovené těmito Pokyny, a to zejména v bodě A. 1. 2.
  • b) Specifická kritéria
    • ba) Maximální hrubá míra Podpory nebude vyšší než 50 % způsobilých investic s výjimkou investic provozovaných na území hlavního města Prahy, kde platí, že hrubá míra Podpory nepřesáhne 40 % způsobilých investic
    • bb) Podpora poskytovaná Fondem se bude vztahovat na Úvěry, jejichž doba splatnosti nepřesáhne 8 let v případě investic uvedených v bodě C. 1. 1. písm. a).
    • bc) Podpora poskytovaná Fondem se bude vztahovat na Úvěry, jejichž doba splatnosti nepřesáhne 20 let v případě investic uvedených v bodě C. 1. 1. písm. b).

C.1.3. Forma Podpory

Dotace části úroků z úvěru.

C.1.4. Právním základem tohoto Programu jsou zejména pokyny Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech (Úř. věst. C 485, 21. 12. 2022, s.1 – 90).

C.1.5. Tyto Pokyny se vztahují na žádosti zaregistrované místně příslušným pracovištěm SZIF, MZe, Fondem nebo jinými Fondem k tomu určenými subjekty počínaje dnem 15. 3. 2023.