Zajištění úvěrů

Část C – Program Zajištění úvěrů

C.1.1. Předmět a účel Podpory

Cílem programu je přispět k dostupnosti úvěrových prostředků na financování: 
a) investičních záměrů zemědělských podnikatelů či podnikatelů zabývajících se zpracováním zemědělských produktů nebo subjektů působící v odvětví lesního hospodářství či zpracování dřeva. Investičním záměrem se rozumí pořízení investičního majetku v závodech, které provozují Zemědělskou prvovýrobu či se zabývají Zpracováním zemědělských produktů nebo působí v odvětví lesního hospodářství či zpracování dřeva. Podporovaná investice musí vést ke zlepšení celkové výkonnosti a udržitelnosti závodu, zejména snížením výrobních nákladů nebo zlepšením a dalším rozvinutím produkce; 
b) projektů Informačních a propagačních opatření na podporu zemědělských produktů a potravinářských výrobků vyrobených ze zemědělských produktů na vnitřním trhu Evropské unie a/nebo ve třetích zemích v případech, kdy o projektu rozhodla Evropská komise a projekt je spolufinancován z rozpočtu Evropské unie.

C.1.2. Přístup k Programu

 • a) Komu je Program určen:
  Subjektům, které splňují podmínky stanovené těmito Pokyny, a to zejména v bodě A.1.2.
 • b) Specifická kritéria:
   • ba) Maximální doba Ručení – účinnosti Ručitelského prohlášení – je 60 měsíců od data jeho vystavení PGRLF. Ručitelské prohlášení může být vystaveno i opakovaně, a to na základě žádosti Příjemce podpory ve formě Ručení.
   • bb) Celkový objem úvěrových prostředků u jednoho Žadatele, na které bude PGRLF poskytnuta podpora v rámci tohoto programu, nesmí překročit 70 % (respektive 80 % v případě Úvěrů na financování Informačních a propagačních opatření) z nesplacené jistiny Úvěru ve výši až:

  • 5 mil. Kč na pořízení investičního majetku v závodech Začínajících podnikatelů (viz A.1.10. Pokynů) tedy investičního majetku, který souvisí se Zemědělskou prvovýrobou, Zpracováním zemědělských produktů, lesním hospodářstvím nebo zpracováním dřeva 
  • 10 mil. Kč na pořízení investičního majetku, který souvisí se Zemědělskou prvovýrobou 
  • 50 mil. Kč na pořízení investičního majetku, který souvisí se Zpracováním zemědělských produktů, lesním hospodářstvím nebo zpracováním dřeva nebo na projekty Informačních a propagačních opatření.

  • bc) V případě žádosti o poskytnutí Podpory v režimu de minimis (viz bod A.2.3.) ve výši stanovené Ceny za Ručení musí Žadatel splňovat podmínky pro poskytnutí Podpory v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis respektive Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství.
  • bd) Žadatel nesmí mít k datu podání žádosti nedoplatky vůči státu nebo dalším, ve znění programu vyjmenovaným, institucím tzn. vůči České správě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu, Státnímu pozemkovému úřadu, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu, Ministerstva zemědělství a PGRLF, a.s.

C.1.3.

 • Právním základem tohoto programu je zejména Sdělení Komise o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory ve formě záruk (Úř. věst. C 155, 20.6.2008, s. 10) a nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1.) respektive Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství (Úř. věst. L 352, 24.12.2013 s. 9).