Archiv pro rubriku: Aktuality

Renovovaný Národní pavilon Z na VČB finalistou České ceny za architekturu 2022

Včera proběhl slavnostní galavečer spojený s vyhlášením výsledků České ceny za architekturu a Národní pavilon Z patří mezi pětici finalistů. Porota především ocenila práci ve stávající budově bez zbytečných demolicí, s nevelkým rozpočtem a s netušenými stavebními a architektonickými kvalitami. Tento pavilon slouží jako multifunkční a variabilní prostor pro různé typy akcí. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., jako jediná akcionář výstaviště, gratuluje k tomuto úspěchu.

Společnost PGRLF, a.s., stanovila sazby podpor za 3. čtvrtletí roku 2022

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., stanovil základní sazby podpor pro programy na podporu lesnictví, zpracování zemědělské produkce a podporu nákupu půdy za 3. čtvrtletí roku 2022.   Sazby se týkají žádostí přijatých v období od 1. 7. 2022 do 30. 9. 2022. Konkrétně se jedná o programy Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Zpracovatel a Podpora nákupu půdy, jejichž výše podpory v rámci jednotlivých programů činí 3,5 % p.a. Veškeré informace o jednotlivých programech podpor a jejich sazbách jsou k dispozici na webových stránkách společnosti PGRLF, a.s., na www.pgrlf.cz.

PGRLF, a.s., ukončila 15. kolo příjmu žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec

Společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., otevřela již 15. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec. Pro toto kolo byl stanoven limit 250 přijatých žádostí. Tato kvóta byla naplněna, a tímto se dané kolo programu uzavírá. Program Investiční úvěry Zemědělec je určen malým a středním podnikům za účelem pořízení investičního majetku, který souvisí se zemědělskou prvovýrobou a vede ke zlepšení celkové výkonnosti a udržitelnosti daného zemědělského podniku. Klienti mohou v rámci tohoto programu žádat o snížení jistiny úvěru až ve výši 400 000 Kč, přičemž podpora na snížení jistiny může být až do výše 30 %, u začínajících podnikatelů až 40 Pokračování »

UPOZORNĚNÍ: Povinnost doložení dokumentů v rámci Finanční podpory pojištění (plodin a hospodářských zvířat)

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. upozorňuje všechny své klienty, kteří využívají podpůrného programu Finanční podpory pojištění, na povinnost doložení formuláře Potvrzení pojišťovny o výši předepsaného a zaplaceného pojistného na příslušný rok a dokladů prokazujících úhradu pojistného na příslušný rok, a to do 30. 10. 2022. Rozhodné je datum doručení PGRLF, místně příslušnému pracovišti SZIF nebo datum podání poštovní zásilky k přepravě. Dle platných Zásad se Potvrzení pojišťovny o výši zaplaceného pojistného předepsaného na příslušný rok dokládá ve formě originálu či úředně ověřené kopie. Doklady o zaplaceném pojistném se předkládají v prosté kopii. Spolupracující Pojišťovny, u nichž je akceptováno Pokračování »

Společnost PGRLF, a.s. stanovila sazbu podpory u programu Zemědělec

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil sazbu základní podpory u programu Zemědělec ve výši 3,5 % p. a. Sazba 3,5 % p.a. se týká žádostí přijatých v období od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022, přičemž u mladých zemědělců do 40 let věku je podpora navýšena o 1 %. Veškeré informace o jednotlivých programech podpor a jejich sazbách jsou k dispozici na webových stránkách společnosti PGRLF, a.s. na www.pgrlf.cz.

OZNÁMENÍ: V termínu 4. října 2022 mezi 15:00-18:00 hod. nebude možné podávat žádosti o podporu

Vážení klienti, z důvodu zvýšení provozní stability a kvality služeb systémů PGRLF proběhne v termínu 4. října 2022 mezi 15:00-18:00 hod. technologická odstávka části webových stránek společnosti. Z tohoto důvodu nebude možné ve výše uvedeném termínu a čase elektronicky podat žádosti o podporu do veškerých programů PGRLF. Děkujeme za pochopení.

PGRLF otevře 15. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., vyhlašuje nové kolo programu Investiční úvěry Zemědělec. 15. kolo programu bude spuštěno v úterý 18. října 2022 v 9:00 hodin. Program Investiční úvěry Zemědělec je určen malým a středně velkým podnikům v oblasti zemědělské prvovýroby, které v uplynulých 12 měsících neuzavřely smlouvu s PGRLF o poskytnutí úvěru ve stejném programu. Maximální částka, o kterou může být jistina v okamžiku poskytnutí úvěru snížena, je částka 400.000 Kč, ale nesmí tím být překročeno 30 % z celkové výše poskytnutého úvěru. V případě začínajících podnikatelů podpora na snížení jistiny úvěru činí až 40 % z celkové Pokračování »

Společnost PGRLF uzavřela 2. kolo příjmu žádostí do programu Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., ukončil kolo příjmu žádostí do programu Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru  – titulu, který je určen pro zemědělské prvovýrobce. Společnost PGRLF dne 15. září 2022 spustila další kolo příjmu žádostí do programu Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru. Limit počtu přijatých žádostí byl dosažen, a tímto se kolo uzavírá. Výše podpory na snížení jistiny úvěru v případně programu Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru činí až 250 000 Kč, zároveň však částka nesmí přesáhnout 50 % z nesplacené výše jistiny úvěru. Program je určen pro malé a střední podniky působící v oblasti zemědělské prvovýroby.

Společnost PGRLF uzavřela další kolo příjmu žádostí do programu Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., dnes ukončil druhé kolo příjmu žádostí do programu Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru. Program Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru je určen pro malé a střední podniky zabývající se výrobou potravin. Výše podpory na snížení jistiny úvěru u tohoto titulu činí až 1 250 000 Kč, zároveň však částka nesmí přesáhnout 50 % z nesplacené výše jistiny úvěru. Limit počtu přijatých žádostí v případě programu Potravináři byl stanoven u druhého kola na 50 přijatých žádostí. Tato kvóta byla již dosažena a tímto se kolo uzavírá. Do druhého kola příjmu Pokračování »

OZNÁMENÍ: V termínu 13. září 2022 mezi 14:00-15:00 hod. nebude možné podávat žádosti o podporu

Vážení klienti, z důvodu zvýšení provozní stability a kvality služeb systémů PGRLF proběhne v termínu 13. září 2022 od 14:00 hod. do 15:00 hod. technologická odstávka části webových stránek společnosti. Z tohoto důvodu nebude možné ve výše uvedeném termínu a čase elektronicky podat žádosti o podporu do veškerých programů PGRLF. Děkujeme za pochopení.