Archiv rubriky: Aktuality

Oznámení o krátkodobém prodloužení lhůt zpracování žádostí

Vážení klienti,

v souvislosti se spuštěním nového ekonomického systému PGRLF bude v termínu od pondělí 29. května 2023 od 14.00 hod do pondělí 12. června 2023 do 23.59 hod částečně snížena dostupnost některých služeb.

Toto omezení nebude mít vliv na podávání žádostí do všech otevřených programů PGRLF, nicméně může dojít k prodloužení lhůt pro zpracování těchto žádostí, a s tím související delší časový horizont co do zasílání potvrzovacích e-mailů s informacemi o přijetí žádostí.

Za případné komplikace se omlouváme.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

PGRLF na Výstavních dnech zemědělské techniky ve Velkém Meziříčí

I v letošním roce bude stánek Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s.,  součástí přehlídky zemědělské techniky v rámci Výstavních dnů 16. – 18. května 2023 ve Velkém Meziříčí.

Program:

  • 100+ strojů k dispozici na jednom místě
  • Semináře a zajímavé informace z oboru
  • Polygon na předvádění i vyzkoušení techniky
  • Občerstvení a dárek pro zaregistrované účastníky
  • Dotační a finanční poradenství

PGRLF na Národní výstavě v Brně

Společnost PGRLF, a. s., se bude ve dnech 22. – 26. dubna prezentovat na brněnském výstavišti v rámci Národní výstavy hospodářských zvířat 2023. Tato výstava se koná společně s veletrhem ANIMAL TECH a Národní výstavou myslivosti.

Zástupci PGRLF budou působit v rámci výstavních stánků Ministerstva zemědělství, které jsou umístěny v hale P (NVHZ) a v hale G1 (NVM).

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Společnost PGRLF, a. s., stanovila sazby podpor za 1. čtvrtletí roku 2023

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., stanovil základní sazby podpor pro programy na podporu lesnictví, zpracování zemědělské produkce a podporu nákupu půdy za 1. čtvrtletí roku 2023.

Sazby se týkají žádostí přijatých v období od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023. Konkrétně se jedná o programy Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Zpracovatel a Podpora nákupu půdy, jejichž výše podpory v rámci jednotlivých programů činí 3,5 % p.a.

Veškeré informace o jednotlivých programech podpor a jejich sazbách jsou k dispozici na webových stránkách společnosti PGRLF, a.s., na www.pgrlf.cz.

3. kolo programu PGRLF: Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru ukončeno

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., spustil 12. dubna 2023 třetí kolo příjmu žádostí do programu Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru. Limit počtu přijetých žádostí byl již dosažen a tímto se dané kolo uzavírá.     

Program Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru je důležitou pomocí pro české výrobce potravin, kterým se v důsledku negativního působení vyvolaného ruskou invazí na Ukrajinu výrazně zvýšily ceny energií a další vstupní náklady, což mohlo vést ke zhoršení jejich konkurenceschopnosti na trhu. Tento titul je určen pro malé a střední podniky zabývající se výrobou potravin. Výše podpory na snížení jistiny úvěru činila až 1 250 000 Kč, zároveň však částka nesměla přesáhnout 50 % z nesplacené výše jistiny úvěru.

Limit počtu přijatých žádostí programu Potravináři byl stanoven pro třetí kolo na 150 přijatých žádostí – tato kvóta byla již dosažena a tímto se kolo uzavírá. Do třetího kola příjmu žádostí již nemohli podat žádost ti klienti, kteří již byli úspěšně zaregistrováni v předešlých kolech stejného programu.

Společnost PGRLF, a. s., ukončila příjem žádostí do programu Investiční úvěry Lesnictví

V úterý 4. dubna 2023 v 9.00 hodin spustil Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., příjem žádostí do programu Investiční úvěry Lesnictví. Stanovený limit přijatých žádostí byl již naplněn, čímž se 5. kolo tohoto programu uzavírá.

Cílem programu Investiční úvěry Lesnictví je vytvořit předpoklady pro stabilizaci a rozvoj sektoru lesního hospodářství, kdy příjemce podpory investuje zejména do strojního zařízení, vybavení pro hospodaření v lese, nebo pro lesní školkařskou činnost. Podporovaná investice by tedy měla vést ke zlepšení celkové výkonnosti a udržitelnosti daného podniku.

Tento titul je součástí mnoha dalších programů, které společnost PGRLF, a. s., pro subjekty v oblasti lesnictví a zpracování dřeva nabízí. Mezi ty nejvyhledávanější patří především Lesní hospodář nebo Zpracovatel dřeva, které jsou otevřeny nepřetržitě po celý rok. Více informací o jednotlivých titulech naleznou zájemci na webových stránkách společnosti www.pgrlf.cz.

Společnost PGRLF, a.s., upravuje pokyny programu Zemědělec

V souladu se změnami právních předpisů Evropské unie společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., upravuje pravidla programu Zemědělec. Úprava se týká především definice Mladého zemědělce nebo možnosti podpory nákupu plemenných zvířat. Tyto pokyny se vztahují na žádosti zaregistrované ode dne 15. března 2023

Podpora v rámci Programu Zemědělec je investiční podporou zaměřenou na realizaci dlouhodobých investičních záměrů s ohledem na restrukturalizaci a zvýšení efektivnosti, modernizaci, snížení výrobních nákladů, zlepšení jakosti a další rozvoj produkce podniků zemědělských prvovýrobců.

S ohledem na změnu právních předpisů Evropské unie bylo nutné upravit stávající pravidla programu Zemědělec, který dlouhodobě patří k nejvyhledávanějším titulům PGRLF. Díky realizaci této úpravy a zajištění finanční alokaci bude i nadále klientům zaručeno otevření tohoto programu kontinuálně v průběhu celého roku, jak tomu bylo doposud,“ řekl předseda představenstva PGRLF, Josef Kučera.

Samotná sazba podpory bude stanovena nejpozději do 31. prosince každého roku, ve kterém jsou přijímány žádosti o podporu, a to ty, které byly zaregistrovány v období od zahájení příjmu žádostí do 30. září daného roku a následně za každé období od 1. října do 30. září každého roku. Výše sazby Podpory se stanoví v procentech p. a. a bude zveřejněna na internetových stránkách www.pgrlf.cz.

Nově lze podat žádost do tohoto programu spolu s čestným prohlášením a přílohami elektronicky prostřednictvím internetové adresy https://zadost.pgrlf.cz. Vedle toho je stále možné podat žádost o podporu včetně všech příloh na místně příslušném pracovišti SZIF, MZe, PGRLF nebo prostřednictvím jiných fondem k tomu určených subjektů.

S novou úpravou pokynů programu Zemědělec se mohou klienti seznámit na webových stránkách společnosti na www.pgrlf.cz. Žadatelé se rovněž mohou informovat na infolince 704 688 699 či info mailu info@pgrlf.cz.